Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
29.06.2021 09:10

ZMOS uplatnilo zásadné pripomienky k pozemkovým úpravám


Logo ZMOS.


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne rezortu pôdohospodárstva.


Bez pozemkov nebude rozvoj ani eurofondy

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo poukazuje na problémy s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov, pričom na konkrétnych príkladoch z rôznych regiónov, a tiež v súvislosti s nastavovaním nového programového obdobia pre Európske investičné a štrukturálne fondy pripomína, že práve majetkoprávne vysporiadanie pozemkov je jedným z kľúčových predpokladov na získanie eurofondov mestami a obcami.

Zoznam katastrálnych území pripravuje podľa stanovených kritérií medzirezortná komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zástupcov iných ústredných orgánov štátnej správy, združení samospráv ktoré zastupujú obce a vyššie územné celky, združení ktoré zastupujú záujmy produktívnych vlastníkov a obhospodarovateľov pôdy, Slovenského pozemkového fondu, Komory pozemkových úprav ako aj zástupcov štátnej správy na úseku pozemkových úprav.

Na základe zaslaných návrhov nominantov jednotlivých orgánov, organizácií a združení (podľa vyššie uvedenej štruktúry) bola vtedajšou ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v roku 2019 zriadená medzirezortná „Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území“.

Komisia na základe výsledkov vyhodnotených kritérií zostavila „zoznam katastrálnych území“, ktorý je zoradený podľa územných obvodov pozemkových a lesných odborov okresných úradov a v rámci nich zostupne podľa získaného celkového počtu bodov. „Zoznam katastrálnych území“ pre začatie pozemkových úprav v roku 2022 vrátane návrhu ich finančného krytia rezort pôdohospodárstva pred rokovaním vlády zaradil do medzirezortného pripomienkového konania. Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti reagovalo na uvedený návrh tromi zásadnými pripomienkami.

ZMOS argumentuje konkrétnymi požiadavkami s detailnými príkladmi

ZMOS žiada rezort pôdohospodárstva doplniť kritérium týkajúce sa počtu rokov od poslednej komasácie, respektíve, od posledných pozemkových úprav v katastrálnom území, kritérium ukončenia reštitučného konania v príslušnom katastrálnom území a kritérium ukončenia prvej fázy pozemkových úprav.

ZMOS okrem toho žiada, aby mal každý okres každoročne rovnomerné zastúpenie v zozname obcí, tak ako bolo pôvodne sľúbené. Dôvodom tejto zásadnej pripomienky je fakt, že niektoré okresy majú zastúpenie len v roku 2022, aj napriek tomu, že sa v okrese nachádzajú obce, kde sa od zrušenia nevoľníctva vlastnícke vzťahy drobili.

ZMOS v rámci medzirezortného pripomienkového konania žiada aj to, aby bolo územie Slovenska zhodnotené a posudzované nižšie uvedenými objektívnymi kritériami tak, aby miestne aj regionálne samosprávy vedeli, kedy a na základe čoho ich pozemkové úpravy čakajú. zároveň kritériá uvedené nižšie považujeme za nejasne a neurčito formulované: Kritérium U1 – silná váha, pritom počet žiadateľov o priame platby v súčasnom nastavení v praxi znamená, že si „farmári“ nevedia zabezpečiť nájom. Kritérium U2 – znamená, že sa prioritne budú riešiť územia, kde si prihlasujú viacerí užívatelia, teda aj tí, ktorí zjavne neuvádzajú pravdivé informácie. Kritérium U4 – uplatňovanie tohto kritéria je otázne, nakoľko Pôdohospodárska platobná agentúra platí priame platby aj bez nájomných zmlúv. Kritérium M2 je tiež rovnako otázne, nakoľko štát disponuje legislatívou na usporadúvanie pozemkov vrátane vyvlastnenia, z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby to bolo kritériom na určenie poradia katastrálnych území v pozemkových úpravách. Uvedené by malo zmysel, ak by sa toto kritérium nahradilo počtom nevysporiadaných pozemkov pod štátnymi cestami. Pre ZMOS je rovnako otázne aj ďalšie kritérium označené „M4“, nakoľko vodné toky nie sú zamerané. Tu ZMOS pripomína, že vodné toky tečú mimo korýt zakreslených v mapách.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.10.2020
ZMOS požaduje prevod pozemkov pre samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.
viac
14.10.2020
B. Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.
viac
08.01.2021
ZMOS adresovalo rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom
ZMOS adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
viac
15.01.2021
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti
Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %