Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
14.10.2020 04:00

B. Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu


Na snímke predseda ZMOS Branislav Tréger. Snímka zdroj: (zmos).


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.


Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera: „Návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy je vypracovaný Ministerstvom financií SR na základe údajov septembrovej prognózy makroekonomického vývoja a prognózy daňových a odvodových príjmov. V skrátenej tabuľkovej verzii bol prerokovaný zo zástupcami ZMOS 7. októbra 2020. Komplexný návrh rozpočtu verejnej správy nie je známy ani v čase niekoľkých dní pred jeho prerokovaním vládou SR, čím sa obmedzujú možnosti jeho pripomienkovania zo strany rozhodujúcich sociálnych partnerov z verejného sektora.“

Obavy ZMOS sa potvrdili

Predseda ZMOS v tejto súvislosti konštatuje: „ Aktuálny  návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 pre mestá  a obce potvrdzuje, že okrem dopadov pandémie Covid 19 a vonkajších ekonomických vplyvov na rozpočtové hospodárenie samospráv má dopad aj masívne prijímanie legislatívnych opatrení v priebehu rokov 2018 – 2019, ktoré  zásadným spôsobom znížili pôvodne očakávanú príjmovú daňovú bázu. Spolu s opatreniami zvyšujúcimi zákonné výdavky majú reálny vplyv aj na zvýšenie schodku rozpočtu verejnej správy.  Tu sa potvrdili obavy ZMOS, že bez ohľadu na dopady pandémie Covid 19, už v roku 2020 práve v dôsledku prijatých opatrení dôjde k presunu časti konečnej spotreby zo štátu na ostatné subjekty verejnej správy. V podmienkach miest a obcí aj k zníženiu miery  ich samofinancovania,  a tým k zníženiu celková finančnej stability v ich hospodárení.“

ZMOS upozorňuje na ďalšie riziká

ZMOS v liste predsedovi vlády zároveň konštatuje: Výpadky ekonomických a hospodárskych aktivít spôsobené vplyvom pandémie Covid 19 redukujú naplnenie pôvodných strednodobých rozpočtových cieľov pri zabezpečení vyrovnaného hospodárenia verejných financií, čo sa prejaví aj v hospodárení samospráv. Rizikom pri tvorbe rozpočtu je aj ďalšie možné zhoršovanie makroekonomických ukazovateľov. Ministerstvo financií SR očakáva, že hospodárenie  miest a obcí v roku 2020 skončí schodkom vo výške 85,4 mil. eur. V prípade masívneho čerpania pôžičiek zo strany MF SR na riešenie výpadku dane z príjmov fyzických osôb, so súčasným zvyšovaním kapitálových výdavkov, sa schodok v roku 2020 bude podľa názoru ZMOS zvyšovať.

Chýbajú dopady legislatívnych zmien

ZMOS pritom zdôrazňuje, že v aktuálnom návrhu rozpočtu nie sú premietnuté dopady deklarovaných legislatívnych zmien, ktorými sa má zvýšiť na dvojnásobok suma daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov, zrušenie niektorých dotácií pre mestá a obce, zavedenie bezplatnej mestskej hromadnej doprav a pod. Okrem toho nie je v návrhu rozpočtu premietnutá ani očakávaná výška transferov na kapitálové výdavky, dopady zavedenia povinnej predškolskej dochádzky od 1.1.2021, dopady kolektívneho vyjednávania a ostatné zmeny, ktoré budú mať dopady na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu miest a obcí, najmä v sociálnej oblasti a v odpadovom hospodárstve. V prípade ich prijatia dôjde k zásadnému zníženiu vlastných príjmov miest  a obcí a zvýšeniu zákonných výdavkov na realizáciu nových alebo  rozšírených povinností samospráv.

Plošné zníženie financií nemôže byť preklopené na samosprávy

ZMOS opätovne pripomína, že navrhované plošné zníženie finančných prostriedkov o 10 % pre jednotlivé rozpočtové kapitoly nemôže by aplikované a premietnuté do rozpočtov pre mestá  a obce. Zamestnanci, ktorí zabezpečujú úlohy štátu v prenesenom výkone štátnej správy (bez ohľadu na to či ide o pedagogických zamestnancov, zamestnancov matrík, stavebných úradov a pod.) sú zamestnanci miest  a obcí a ich rozpočtových organizácií. Zákonom je stanovený počet matričných obvodov, sieť škôl a školských a zriadení, všetky mestá  a obce sú zo zákona stavebnými úradmi a po splnení zákonom nastavených kritérií aj školskými úradmi, vykonávajú činnosti v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti regionálneho školstva, životného prostredia, dopravy, registra obyvateľov a adries.

„Z pohľadu tvorby rozpočtu na roky 2021 – 2023 je preto jednou zo zásadných požiadaviek ZMOS zreálniť východiskovú rozpočtovú základňu miest a obcí pri prenesenom výkone štátnej správy tak, aby ešte v roku 2020 boli rozpočtovým opatrením zvýšené finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy  o 10 % oproti skutočnosti roku 2019 (okrem kapitoly Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR). Následne požadujeme takto upravené sumy zvýšiť v kapitolách jednotlivých ministerstiev na roky 2021 – 2023 o dopady kolektívneho vyjednávania a inflácie,“ hovorí Branislav Tréger a ďalej dodáva: „ZMOS očakáva, že v prípade prijatia legislatívnych zmien, ktorými dôjde k zníženiu vlastných príjmov miest  a obcí bude zo strany štátu zabezpečená plná kompenzácia znížených príjmov zo štátneho rozpočtu. V návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 žiadame zvýšiť rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody o 4 - 5 % oproti návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 a súčasne upraviť  rozpočtovaný schodok v hospodárení o požiadavky ZMOS uvedené v bodoch vyššie.“ 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.11.2020
Vláda schválila refundáciu nákladov
Vláda SR vo štvrtok na svojom rokovaní schválila materiál vo vzťahu k refundácii nákladov, ktoré vynaložili mestá a obce v súvislosti s celoplošným testovaním.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
08.01.2021
ZMOS adresovalo rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom
ZMOS adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
viac
17.05.2021
ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %