Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
03.02.2021 02:25

ZMOS analyzuje Európsku chartu miestnej samosprávy


Pohľad na komplex budov Rady Európy vo francúzskom Štrasburgu. Snímka zdroj: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska začína s analýzou Európskej charty miestnej samosprávy. Je to strategický dokument samospráv, ktorý jasne vymedzuje princípy samosprávnosti, na aké musí centrálna vláda prihliadať pri prijímaní svojich rozhodnutí.


Dlhodobá prax však ukazuje, že na Slovensku to nie je samozrejmosť, čo signalizuje viaceré vážne problémy.

Charta je európsky štandard

Európska charta miestnej samosprávy definuje princípy a hodnoty miestnej územnej samosprávy. Garantuje nezávislosť komunálu, vyjadruje jeho jedinečnosť a upravuje princípy fungovania miest a obcí.

Slovenská republika ako člen Rady Európy má záväzok rešpektovať štandardy tejto medzinárodnej inštitúcie, teda aj európske štandardy fungovania územnej samosprávy v členských krajinách Rady Európy. Jedným z politicky záväzných dokumentov Rady Európy, ktorý upravuje štandardy fungovania územnej samosprávy, je Európska charta miestnej samosprávy, pričom samotná Charta má vyššiu právnu moc ako zákony členského štátu. Chartu v plnom rozsahu podporovala a osvojila si aj Európska únia, to znamená, že právne opatrenia upravujúce fungovanie územnej samosprávy v členských krajinách Európskej únie musia byť v súlade aj s týmto dokumentom.

Súčasť nášho právneho poriadku

Slovenská republika ratifikovala Chartu v roku 1999 s výhradami. K zostávajúcim záväzkom Slovensko pristúpilo postupne v roku 2007. Tak sme ako jedna z mála krajín v danom procese vstupu do EÚ ratifikovali spomínaný dokument postupne v celom rozsahu. Na základe toho musíme konštatovať, že samospráva na Slovensku prijala určité európske štandardy. Avšak prax je trochu odlišná, lebo sa neraz rozchádza s týmto medzinárodným záväzkom. Určite máme na Slovensku aj pozitívnu prax, na ktorú vieme poukázať, ale tá však stále ostáva v tieni už chronických nesúladov medzi uloženými povinnosťami a financiami.

Realita odkrýva jej nerešpektovanie

Aplikačná prax ukazuje, že prijaté rozhodnutia na národnej úrovni – právne opatrenia – nie sú vždy v súlade s princípmi a hodnotami Charty. Stačí pripomenúť tzv. chodníkovú novelu, kedy parlament uložil samosprávam povinnosti bez finančného krytia. To isté platí napríklad aj o povinných materských školách a keď zostaneme pri školstve, tak aj v prípade tzv. obedov „zadarmo“.

Túto skutočnosť však čiastočne naznačujú aj doterajšie výstupy projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, prinajmenšom vo vzťahu k finančnej nedisciplíne štátu pri úhradách za prenesený výkon štátnej správy, kde vidíme, že samosprávy dlhodobo doplácajú za úkony, ktorý si u nich objednáva štát.

Konkrétny súlad, respektíve nesúlad právnych opatrení s jednotlivými ustanoveniami Charty nie je možné zhodnotiť odhadom, vyžaduje si hĺbkovú a detailnú analýzu právnych opatrení na jednotlivých úsekoch výkonu kompetencií miestnych samospráv v slovenskom právnom poriadku. V nadväznosti na aktuálny stav kompetencií miestnej územnej samosprávy na Slovensku budeme analyzovať naše právne predpisy a ich konkrétne ustanovenia, ktoré nám potvrdia to, do akej miery sú naše zákony týkajúce sa samosprávy v súlade s Chartou.

Od zistení k odporúčaniam

V prípade nesúladu navrhneme novelizované znenie v danom právnom opatrení tak, aby bolo v súlade s Chartou a aplikačnou praxou miestnych územných samospráv. Takúto analýzu právnych predpisov vykonáme aj vo vzťahu k odporúčaniam Rady Európy pre Slovensko, ktoré vzišli z monitorovacích misií Charty, najmä s dôrazom na odporúčania z poslednej monitorovacej misie z 2016. Legislatívne riešenia by sme navrhli tak, aby boli v súlade s odporúčaniami zo spomínaných monitorovacích misií.

Týmto krokom Slovensko preukáže, že dodržiava, rešpektuje a prispôsobuje svoje rozhodnutia tomu, aby boli v súlade so štandardmi Rady Európy a že ide aj naďalej cestou decentralizačného riadenia. Napokon tým preukážeme rešpektovanie medzinárodných štandardov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo na medzinárodnom poli aj v rámci samotnej organizácie Rady Európy. Výsledný dokument, ktorý bude nadväzovať na doterajšie výstupy projektu, bude komplexným auditom reálneho stavu na Slovensku v porovnaní s ratifikovanou Chartou.

Nakoľko Rade Európy, resp. jej inštitúcií, ktorá zodpovedá za miestny a regionálny rozmer Kongresu miestnych a regionálnych samospráv, môže byť doručený podnet na preskúmanie dodržiavanie charty, pokiaľ nastane závažný nesúlad s jej ustanoveniami, ZMOS je pripravený to zrealizovať. Zároveň výsledky tejto analýzy sprístupnime členom Rady európskych obcí a regiónov (CEMR), nakoľko táto aktivita môže byť aj pre ostatné európske združenia samospráv mimoriadne cenný dokument vo vzťahu k zosúladeniu legislatívy členských krajín s parametrami Charty.

Analýza Európskej charty miestnej samosprávy bude predstavená na jeseň tohto roka a je súčasťou aktivít ZMOS v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.05.2020
Porušuje Slovensko medzinárodné záväzky?
Pri ódach na členstvo v Európskej únii aj v Rade Európy sme mlčky prešli európsku samosprávnu ústavu.
viac
23.09.2020
Revidovaný OP Ľudské zdroje
Pre súčasných a potenciálnych žiadateľov a príjemcov z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje dávame do pozornosti revíziu Operačného programu Ľudské zdroje schválenú vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.
viac
03.10.2020
Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený
Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami.
viac
29.12.2020
J. Hlinka: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ
Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %