Utorok 16.04.2024
Dnes má meniny 
Dana, Danica
°C
13.03.2020 09:24

Prečo v niektorých obciach dochádza začiatkom roka k problémom s odvozom odpadov


Ilustračná snímka: (red.).


Pozrime sa bližšie, čo sa skrýva za skutočnosťou, že 159 obcí so 141 199 nemalo začiatkom roka uzatvorenú zmluvu so žiadnou z desiatich existujúcich organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). A prečo nezískali partnera, ktorý by im financoval triedený zber z obalových a neobalových výrobkov.


Pred niekoľkými týždňami pritom médiami prebehla informácia, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa chystá vykonať kontrolu vo vybraných výrobcoch obalových a neobalových výrobkov a tiež v KC Obaly, družstvo. SIŽP k tomuto kroku kvôli nezazmluvneniu obcí podľa zverejnených informácií vyzvalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„V súčasnosti (10. marca – pozn. pš) nemá uzatvorenú zmluvu na financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov 88 obcí, v ktorých žije 86 257 obyvateľov,“ upresňuje vo svojom písomnom vyjadrení pre Obecné noviny Marián Strýček, riaditeľ Koordinačného centra (KC) Obaly, družstvo.

Čo SIŽP ešte vlani začala preverovať...?

„SIŽP na základe podnetu Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 12. februára 2019 požiadala KC Obaly, družstvo, o súčinnosť pri prešetrovaní podnetu MŽP,“ pokračuje M. Strýček. „Na jeho základe začala 15. apríla 2019 konanie pod číslom 5243-14271/34/2019/Kos. KC Obaly, družstvoodovzdalo SIŽP všetky požadované dokumenty, ale dodnes (10. marca 2020) toto konanie nebolo zo strany SIŽP ukončené. Respektíve KC Obaly, družstvo neobdržalo žiadny protokol z výsledku kontroly. V súvislosti so súčasnou nepriaznivou situáciou vo vývoji obcí, ktoré nemajú uzatvorené zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov na financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, nebolo dosiaľ (10. marca 2020 – pozn. pš) KC Obaly, družstvo doručené žiadne oznámenie o tom, že by zo strany SIŽP bolo zahájené voči KC Obaly, družstvo akékoľvek ďalšie konanie za účelom preverenia dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch.“

Ako vyzerá „kolotoč“ zazmluvňovania obcí?

Odpoveď, prečo ku kontrole SIŽP došlo (a problém podľa všetkého ostal „zakonzervovaný“) je v zákone o odpadoch v paragrafe 28 ods. 5 písm. f. Jeho cieľom alebo zmyslom bolo zabezpečiť rovnováhu systému triedeného zberu. Ten hovorí, že každá OZV si musí vypočítať vlastný trhový podiel a toto percento vztiahnuť k počtu obyvateľov na Slovensku. Až po tomto kroku si dokáže vytvoriť skutočný reálny obraz o  možnostiach pre zazmluvnenie takého počtu obcí, kde požadovaný počet obyvateľov žije, a ktorým bude financovať (uhrádzať) náklady za triedený zber. Podľa informácií z OZV je dnes s ohľadom rešpektovania spomínaného paragrafu zákona zrejmé, že ak si potrebujú vyrátať svoje trhové podiely, musia poznať, koľko obalov a neobalov bolo za daný rok na slovenský trh uvedených v predchádzajúcom roku. Toto množstvo však žiadna z desiatich OZV do viac ako polovice marca nemá odkiaľ získať. Všetky totiž podľa zákona do 28. februára sumarizujú a najneskôr k tomuto termínu odosielajú MŽP SR svoje vlastné relevantné údaje o obaloch a neobaloch svojich klientov, ktoré uviedli na trh v predchádzajúcom roku (v súčasnosti v roku 2019). Až potom, do 20. marca kalendárneho roka, je envirorezort povinný zverejniť celkové údaje jednotlivým OZV na výpočet ich presných trhových podielov. Mimochodom, pred novelizáciou paragrafu 28 v roku 2017 sa tento údaj zverejňoval ešte o mesiac neskôr.

Ak OZV nemá vstupné údaje, nevie si vypočítať príslušný počet obyvateľov

Napriek tomu však v januári a vo februári OZV majú uzatvorené zmluvy s väčšinou obcí. Urobili tak na základe vlastných odhadov vývoja na trhu. Ani jedna OZV si však nemôže byť istá, či neodhadla priveľa alebo primálo obyvateľov, ktorých si „zazmluvnila“.

Mnohí výrobcovia navyše tesne pred záverom roka a niekedy i oveľa neskôr, uzatvárajú zmluvy s OZV, čo ešte viac komplikuje a ovplyvňuje celý proces uzatvárania zmlúv s obcami.

Suma sumárum: Je krkolomné, ak nie nemožné, aby OZV uzatvorili zmluvy so všetkými obcami (s presným počtom obyvateľov) zodpovedne a skôr ako dva mesiace pred tým, ako získajú nevyhnutné údaje k výpočtu, ktorý na uzatvorenie potrebujú.

Ako problém riešiť?

Logickým riešením sa zdá byť zmena a prispôsobenie termínov v zákone tak, aby bol systém nasledujúceho roka „v rovnováhe“ s reálnymi číslami už koncom roka končiaceho. Umožnilo by to napríklad, keby sa výrobcom určil skorší termín na uzatvorenie zmlúv na nadchádzajúci rok a v OZV by mohli pracovať s reálnymi údajmi ohľadne uvedených množstiev obalov a neobalov na trh, vrátane odhadu za posledný štvrťrok. Tak to naznačuje sedliacky rozum pri platnosti zákona o každoročných možnostiach prepúšťania a zazmluvňovania obcí s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Neistotu obcí by vyriešila i zmena vyvažovania systému tak, že by OZV k zazmluvneným obciam „dovažovali“ výrobcov. Mnohí výrobcovia totiž každoročne otvárajú zmluvy s OZV, sľubujúc si získanie čo najvýhodnejších zmluvných podmienok.

Pohľad KC Obaly, družstvo

„My problém vnímame v dvoch rovinách,“ píše riaditeľ M. Strýček v stanovisku KC Obaly, družstvo:

1. Súčasné znenie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je z hľadiska nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov vo viacerých ustanoveniach nekonzistentné a vyžaduje si urgentne vypracovať tzv. „malú“ novelu. Jej prijatím sa zosúladia resp. skoordinujú dôležité termíny pre podanie výpovede, uzatvorenia zmlúv a zverejňovania údajov relevantných pre výpočet trhových podielov. Následne bude zrejme prebiehať diskusia o ďalšom smerovaní v nastavení systému triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

2. V súčasnosti dochádza k flagrantnému porušovaniu ustanovení zákona o odpadoch niektorými významnými výrobcami obalov a neobalových výrobkov, ktorí sa snažia „vyviniť“ zo systému financovania nakladania s odpadmi z obalov a neobalových materiálov, pričom sa ustanovenia zákona o odpadoch v časti povinností týchto výrobcov prijímanými novelami nezmenili. Postup týchto výrobcov spočívajúci v neuzatvorení zmlúv s OZV na rok 2020 spôsobil výpadok v príjmoch OZV a koncom roka 2019 vypovedávanie zmlúv obciam zo strany OZV tak, aby OZV neporušovali ustanovenie § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch.

KC OBALY, družstvo týchto výrobcov, ktorí od 1. 1.2020 nemajú zmluvu s OZV, identifikovalo. Dňa 13. 2. 2020 tento zoznam KC OBALY, družstvo odovzdalo MŽP SR a SIŽP, ale hlavne zo strany MŽP SR sme dodnes (10. marca - pš) nezaznamenali dôrazný postup voči predmetným výrobcom.Akonáhle by došlo k ich zazmluvneniu jednotlivými OZV, úmerne k trhovým podielom takýchto výrobcov by organizácie zodpovednosti výrobcov museli obce zazmluvniť.

KC OBALY, družstvo podalo podnety na SIŽP na všetky OZV na preverenie ustanovenia § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch a voči identifikovaným výrobcom, ktorí od 1. 1. 2020 nemajú zmluvu s OZV a spôsobili výpadok vo financiách za porušenie ustanovenia § 27 ods. 6 zákona o odpadoch.

Autor: (Peter ŠPORER)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.11.2016
Zástupcovia OZV založili koordinačné centrum pre obaly – KC OBALY
Zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) sa na podnet MŽP SR stretli pred dvomi týždňami, aby v súlade so zákonom o odpadoch založili koordinačné centrum KC OBALY.
viac
24.11.2016
Čo bude s obcami a mestami, ktorým OZV vypovedali zmluvy?
Ešte koncom septembra sa dve najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK a NATUR-PACK (spolu vyše 92 percent na trhu OZV) rozhodli od januára 2017 vypovedať alebo neobnoviť zmluvy o ďalšej spolupráci s niektorými obcami a mestami.
viac
23.03.2017
Potravinári sa sťažujú na činnosť OZV. Nedorozumenie...?
„Nerozumieme, prečo výrobcovia, ktorí si zakladajú a vlastnia OZV, majú potrebu sa od ich činnosti dištancovať,“ reagoval hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák na zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska.
viac
22.06.2021
Triedenie odpadu sprevádzajú aj mýty, obaly netreba umývať
Ľudia triedia odpad oveľa poctivejšie, ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Aj napriek tomu sa ešte aj dnes stretávame s viacerými mýtmi, ktoré sú spojené s vyhadzovaním a triedením odpadu. Skonštatovala to Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-pak.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %