Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
09.11.2020 02:40

NKÚ sa zameral na sociálnu oblasť


Banner.


Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť. Záujemcovia o opatrovateľskú službu sú na Slovensku odkázaní na samosprávy a nie vždy od nich adekvátnu a kvalitnú službu aj dostanú. Potvrdzujú to závery kontroly NKÚ SR.


Financovaniu opatrovateľskej služby síce pomohlo aj 141 mil. eur z európskych zdrojov, boli však využité len na platy opatrovateľov, nie na systémové zmeny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo nastaviť také mechanizmy, ktoré prispejú k  lepšej dostupnosti opatrovateľskej služby, aby bola atraktívnejšia a výhodnejšia ako pobytová. Otázkou je aj zmena pravidiel financovania tak, aby nebolo závislé len od ochoty alebo neochoty samospráv, či dočasnej podpory z európskych zdrojov. Jednou z najväčších výziev je však finančné ohodnotenie opatrovateľov, ktoré sa dnes pohybuje na úrovni 450 až 600 eur za mesiac. Demografický vývoj slovenskej spoločnosti ukazuje, že poskytovanie sociálnych služieb seniorom je kľúčovou výzvou, na ktorú musí reagovať vláda i miestne samosprávy.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť.  Kým v roku 2018 boli témou zariadenia pre seniorov, v tomto roku kontrolóri preverili fungovanie opatrovateľskej služby na vzorke 24 samospráv, ako aj u ôsmich neverejných poskytovateľov. Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná terénnou formou, teda doma u klienta v jeho prirodzenom prostredí, čo zlepšuje jeho duševnú pohodu a tým aj zdravotný stav. Zároveň sa tak znižuje tlak na pobytové zariadenia, ktoré sú oveľa nákladnejšie. K takejto deinštitucionalizácii sa Slovensko zaviazalo aj vo svojich strategických dokumentoch či v programovom vyhlásení vlády súčasnej aj tej predchádzajúcej. Napriek tomuto záväzku sa tento princíp na Slovensku nedarí napĺňať. Počet klientov u verejných poskytovateľov zostával stabilný na úrovni 13 tisíc a u neverejných poskytovateľov dokonca poklesol zo 4 000 v roku 2017 na 2 800 v minulom roku, pričom zdravotná odkázanosť občanov na túto službu je výrazne vyššia. Toto riziko sa, podľa zistení kontrolného úradu, významne prejavuje aj v pobytových zariadeniach.

SLUŽBY ZABEZPEČUJÚ OBCE

Praktická realizácia tejto verejnej politiky bola už od r. 2004 prenesená na samosprávy. Na základe zistení z kontroly NKÚ konštatuje, že jej napĺňanie je pre obce a mestá mimoriadne komplikované – z pohľadu nákladov, ľudských kapacít, rastúceho dopytu aj kvality poskytovaných služieb. Bez udržateľného, viaczdrojového financovania opatrovateľskej služby nastane výrazný tlak na jej uhrádzanie z rozpočtov miestnej samosprávy. V súvislosti s vyľudňovaním vidieka a demografickým vývojom hrozí, že obce nebudú mať dostatok financií na opatrovateľskú službu a najmä malé samosprávy budú čeliť akútnej nepripravenosti pre rýchlosť starnutia populácie.

Kontrolný úrad tiež upozorňuje na riziká spojené s plošným prenosom kompetencií na samosprávy bez ohľadu na ich veľkosť. To otvára otázku, či sú malé samosprávy schopné realizovať výkon kompetencií v oblasti sociálnych služieb v adekvátnej kvalite a rozsahu vo vzťahu k požiadavkám občanov. Viaceré kontroly potvrdili veľmi obmedzenú schopnosť plniť svoje úlohy v prospech občanov najmä u malých samospráv, ktoré majú napr. 500 či 700 obyvateľov. Okrem nevyhnutnej reformy verejnej správy kontrolóri odporúčajú nájsť model spolupráce malých obcí, určený na plnenie niektorých služieb pre občanov, vrátane opatrovateľskej služby.

Z pohľadu kontrolnej autority je zamestnávanie ľudí v sociálnych službách jedným z nástrojov znižovania regionálnych rozdielov a udržania života v malých obciach. Na Slovensku pritom evidovali úrady práce za minulý rok viac ako 2 000 uchádzačov o zamestnanie, ktorých vzdelanie alebo prax umožňuje vykonávať opatrovateľskú službu.

Ministerstvo sociálnych vecí, ako garant verejnej politiky sociálnych služieb, takmer vôbec nevykonávalo dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb začalo vykonávať až koncom minulého roku, aj to len v štyroch prípadoch.

Správa o výsledku kontroly Domácej opatrovateľskej služby

Podrobnejšie informácie sa dočítate TU

Autor: (ZMOS, NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
09.11.2020
Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli
Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli. Po druhom kole celoplošného testovania, ktoré sa realizovalo počas uplynulého víkendu to skonštatoval predseda ZMOS B. Tréger.
viac
11.06.2021
Na Slovensku je zadlžená viac ako polovica z takmer tritisíc samospráv
Štát samosprávam neuhrádza všetky náklady spojené s výkonom prenesených kompetencií .
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %