Piatok 19.04.2024
Dnes má meniny 
Jela
°C
03.12.2020 08:15

Envirorezort podporí z eurofondov koncepčné vodárenské projekty


Ilustračná snímka.


Od 1. decembra 2020 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov na financovanie koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Alokácia výzvy je 530 tisíc eur z Kohézneho fondu.


V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

2. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy) s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

3. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

4. obce a vyššie územné celky

5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom

6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“ v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

7. Združenia právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

8. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

9. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

10. Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity sú zamerané na tvorbu koncepčných materiálov, ktoré podporia implementáciu Rámcovej smernice o vode, ako aj ostatných smerníc v oblasti vôd na Slovensku. Riešiť majú problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov, a to v rámci tematických okruhov: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, znečistenie vôd, revitalizácia vodných tokov, manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho), využívanie vôd, rybárstvo a rieka Dunaj.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity. Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať vypracované materiály (výstupy projektu) MŽP SR, za účelom ich zverejnenia na webovej stránke envirorezortu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Autor: (MŽP SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2017
Desiatky miliónov eur pôjdu na opatrenia proti suchu na Slovensku
Návrh opatrení na zmiernenie následkov sucha v podobe akčného plánu s názvom H2odnota v krajine pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Súhrn najdôležitejších bodov predstavil dnes na tlačovej konferencii minister životného prostredia László Sólymos.
viac
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
01.08.2020
Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutia v rámci 31. výzvy OPKZP
Oznam o zmene lehoty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy.
viac
02.08.2021
Výzva na budovanie verejných kanalizácií, ČOV a výstavbu verejných vodovodov
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30. 7.2021 bola zverejnená 69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %