Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
02.08.2021 10:25

Výzva na budovanie verejných kanalizácií, ČOV a výstavbu verejných vodovodov


Ilustračná snímka.


Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30. 7.2021 bola zverejnená 69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov.


Prioritná os:1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30. 7. 2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 11 600 000 eur.

Oprávnení žiadatelia:

- obec,

- združenia obcí,

- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných  kanalizácií  vymedzené  v zákone verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

- vlastníci  verejných  kanalizácií  podľa  zákona verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

- vlastníci  verejných  kanalizácií  podľa  zákona verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. 9. 2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. 10. 2021

Termín uzavretia  hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnenosť aktivít:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Aktivita A Budovanie  verejných  kanalizácií  a čistiarní odpadových  vôd  pre  aglomerácie  nad  2000  EO22 v zmysle záväzkov SR voči EÚ

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná:

- A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v  aglomeráciách  nad  10  000  EO,  výstavba,  rozšírenie a zvýšenie  kapacity  čistiarní  odpadových vôd aglomeráciách nad 10 000 EO alebo

- A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a  zvýšenie  kapacity  čistiarní  odpadových  vôd v aglomeráciách 2 000 - 10 000 EO alebo

- A.3 v  aglomeráciách  do  2  000  EO  výstavba  čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

69. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy TU 

Autor: (op-kzp.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2017
Desiatky miliónov eur pôjdu na opatrenia proti suchu na Slovensku
Návrh opatrení na zmiernenie následkov sucha v podobe akčného plánu s názvom H2odnota v krajine pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Súhrn najdôležitejších bodov predstavil dnes na tlačovej konferencii minister životného prostredia László Sólymos.
viac
01.08.2020
Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutia v rámci 31. výzvy OPKZP
Oznam o zmene lehoty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy.
viac
22.10.2020
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji.
viac
03.12.2020
Envirorezort podporí z eurofondov koncepčné vodárenské projekty
Od 1. decembra 2020 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov na financovanie koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Alokácia výzvy je 530 tisíc eur z Kohézneho fondu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %