Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
29.03.2021 11:25

Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad


Infografika. Zdroj: (NKÚ).


Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.


Kontrola bola zameraná na správnosť nakladania s plastovým odpadom a dostatočnosť opatrení prijatých štátom vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ.

Najdôležitejšími povinnosťami Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva prevzaté z legislatívy Európskej únie je na prvom mieste nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ďalej zaviesť na svojom území povinnosť triediť odpad a zaviesť do praxe tzv. inštitút rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Súbežne s uvedenými povinnosťami je dôležité venovať pozornosť informovanosti občanov o svojich povinnostiach v oblasti triedenia odpadu a následne kontrole dodržiavania povinností zúčastnených strán, plnenia cieľov a správnosti vykazovaných údajov.

Slovenská republika sa zaviazala v súlade s Európskou úniou dosiahnuť do roku 2025 mieru prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu minimálne na úrovni 55 %. Pre plastový odpad z obalov je stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2025 minimálne 50 % mieru recyklácie a prípravy na opätovné použitie.

V roku 2017 bolo na Slovensku podľa údajov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vyprodukované viac ako 165 tisíc ton plastového odpadu. V roku 2019 stúpla produkcia plastov až na 250 tisíc ton. Z výsledkov kontroly vyplýva, že až polovica plastového odpadu sa nespracovala v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Výrazným nedostatkom na starane Ministerstva životného prostredia SR je chýbajúci funkčný elektronický systém evidencie odpadov, ktorý je dôležitým prvkom k  exaktnému vyhodnoteniu údajov o tokoch odpadov. Podľa kontrolórov NKÚ SR rezort životného prostredia predpokladá plnú elektronizáciu informačného systému odpadového hospodárstva aj napriek vynaloženie verejných financií a významnosti problému až v roku 2026.

V roku 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorým bola prenesená zodpovednosť za celý ,,životný cyklus“ odpadu na výrobcov. Kontrolóri NKÚ SR poukazujú na skutočnosť, že v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov absentuje motivácia pre občanov triediť odpad. Jedným z očakávaných výsledkov zavedenia tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov malo pre občana predstavovať zníženie poplatkov za komunálny odpady. Napriek skutočnostiam, že sa zvyšuje miera separáciu u občanov v reálnom dôsledku to pre občana neprináša benefity. Samozrejme, odhliadnuc od ekologického benefitu.  V reálnom živote neplatí „čím viac vytriediš, tým menej zaplatíš“. Ako nedostatok môžeme vyhodnotiť skutočnosť, že obce nemali v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a teda ani odpadov z plastových obalov vytvorené vhodné podmienky. Zmluvy, ktoré mali obce uzatvorené s OZV boli každoročne opakovane vypovedávané zo strany niektorých OZV, obce tak zostali bez zmluvného zabezpečenia triedených zložiek komunálneho odpadu. Veľké množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu nekončilo v recyklačných zariadeniach ale paradoxne na skládkach.  

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov nefunguje dostatočne účinne aj preto, že nie sú vytvorené mechanizmy ako kontrolovať a vymáhať plnenie povinností výrobcov. Podľa údajov NKÚ SR štát dnes nevie reálne vyhodnotiť, ktoré firmy sa neprihlásili do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a neodvádzajú poplatky, ktoré slúžia na financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov. Podľa odhadov až tretina výrobcov nie je prihlásená do systému kontroly, ide o tzv. ,,freeriderov“. Výška pokuty pre výrobcov za nedodržiavanie zákonných povinností je príliš nízka  a nemotivuje k zlepšeniu situácie.

Krokom k pozitívnej zmene môže byť podľa kontrolórov NKÚ SR vhodná a dostatočná informovanosť občanov a aktívne samosprávy, pričom v tejto kľúčovej verejnej politike musí svoju úlohu zohrávať aj štát. Nie je možné ponechať všetko na tých, ktorí odpad vyrábajú, zberajú a znehodnocujú. A to všetko bez účinnej kontroly, fungujúceho informačného systému a motivujúcej represie.    

Autor: (NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.07.2017
Envirorezort a ZMOS optimalizujú výšku poplatkov za skládkovanie
„Prezradiť definitívnu výšku pripravovaného zvýšenia poplatkov za skládkovanie komunálnych odpadov je v tejto chvíli predčasné,“ konštatoval pre Obecné noviny Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP).
viac
16.04.2021
Chytil envirorezort plasty za pačesy?
Po nedávnej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu na pôde envirorezortu, a po pomenovaní nedostatkov v odpadovom hospodárstve, osobitne v prípade plastov, zareagovalo MŽP SR upriamením pozornosti na pretrvávajúcu vysokú mieru skládkovania na Slovensku, zdôrazňujúc nízku mieru recyklácie plastov.
viac
28.05.2021
Kvalita podzemných zdrojov pitnej vody nie je kontorlovaná dostatočne
Nedostatočná kontrola kvality podzemných zdrojov pitnej vody ohrozuje zdravie obyvateľov. Štátne orgány v pôsobnosti rezortu životného prostredia, zodpovedné za monitoring kvality vodných zdrojov, nemajú dostatočné a presné informácie.
viac
12.11.2021
Slovensko je jedným z najúspešnejších štátov EÚ v recyklovaní plastov!
Slovenská republika patrí s recykláciou 53 percent plastových obalov k premiantom medzi štátmi EÚ! Hlási to Eurostat, ktorý sa opiera o najnovšie známe výsledky tohto ukazovateľa do a vrátane roka 2019.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %