Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
14.06.2021 09:30

Slovensko-ukrajinský workshop predstavil inovatívne riešenia našich miest a obcí


Snímka zdroj: (ZMOS).


Podpore slovensko-ukrajinskej spolupráce na úrovni miest a obcí bol venovaný online workshop (10. 6. 2021), ktorý realizovalo Združenie miest a obcí v spolupráci s jedným z projektových partnerov - Združením ukrajinských miest (AUC).


Cezhraničná spolupráca je postavená na spolupráci aktérov z cezhraničných regiónov a jedným z týchto aktérov sú práve mestá a obce, ktoré svojimi cezhraničnými kontaktmi a aktivitami vytvárajú inšpirácie a príklady ako podporovať, ale najmä spájať naše cezhraničné územia. Na to sú potrebné nielen dobre nastavené podporné legislatívne a finančné nástroje, ale najmä vôľa a chuť spolupracovať, a tie v tomto území určite existujú, čoho dôkazom je aj tento slovensko-ukrajinský workshop, na ktorom sa zúčastnilo vyše 200 zástupcov zo slovenských a ukrajinských miest a obcí.

Workshop bol ukážkou toho ako môžeme realizovať aktivity v prospech rozvoja územia obce pri nastavení súčasných legislatívnych a finančných nástrojov, ktoré zároveň v sebe integrujú odpovede na súčasné výzvy, či už v oblasti životného prostredia, digitálnej alebo sociálnej oblasti alebo výzvy na poskytovanie verejných služieb v súlade s „good governance“. Aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou nielen doma, ale aj v cezhraničí či zahraničí.

Podujatie vytvorilo online priestor pre zástupcov ukrajinských miest a obcí dozvedieť sa viac o inovatívnych riešeniach v poskytovaní verejných služieb na miestnej úrovni na Slovenska a z ďalších krajín V4 – Českej republike a Poľsku - v oblasti cestovného ruchu a kultúry, životného prostredia, s využívaním informačno-komunikačných technológií na zvýšenie kvality každodenného života občanov miest a obcí.

Príkladom toho, že projektovému návrhu predchádza vízia bol predstavený vizuálny online projektový návrh zameraný na podporu cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Domaša na východe Slovenska, na ktorý obec Kvakovce spolu s ďalšími aktérmi z územia hľadá zdroje a možnosti na jeho realizáciu. Projektový návrh predstavila za obec Kvakovce predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce, Martina Timková.

Ukrajinským účastníkom bol predstavený aj cezhraničný projekt na podporu kultúrneho-duchovného turizmu miest Spišské Podhradie a Glógow Maloposki (PL), ktorý poukázal na to ako prostredníctvom dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie parkoviska môžeme zviditeľniť kultúrne pamiatky v území, a tým podporiť aj cezhraničný cestovný ruch s využitím dostupných európskych zdrojov financovania V tomto prípade,  konkrétne prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-PL 2014-2020. Projekt predstavil primátor Spišského Podhradia, Michal Kapusta.

Ďalším príkladom ako využívať dostupné externé zdroje financovania na podporu cezhraničnej spoluprác miest v oblasti kultúry a cestovného ruchu aj v spolupráci so zainterovanými subjektmi z cezhraničného územia boli príklady z mesta Michalovce, ktoré predstavila vedúca Odboru informatizácie a grantov Mestského úradu Michalovce, Jana Machová. Prvým predstaveným projektom bol projekt zameraný na rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím informačno – komunikačných technológií (IKT) v meste Michalovce, ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu. Ďalšie dva projekty boli ukážkou toho ako môžu samosprávy využívať zdroje z európskeho cezhraničného programu ENI CBC  2014-2020 - Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko - Rumunsko – Ukrajina v pozícii vedúceho projektového partnera alebo partnera projektu, v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry na zlepšenie mobility, podpory elektromobility a zelenej dopravy a obnovy kultúrnych pamiatok a využívania IKT v kultúre s cieľom podpory cestovného ruchu.

Workshop sa preniesol od kultúry a cestovného ruch do oblasti životného prostredia, kde projekty zamerané na adaptačné opatrenia na zmenu klímy - využívanie dažďovej vody na území obce boli predstavené zástupcom obce Margecany, Jozefom Magdom Tento príklad z praxe bol ukážkou toho, že aj malá obec má dobré riešenia a svojimi aktivitami prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien, najmä sucha a povodí – prevenciou spomaľovania povrchového odtoku na vodnom toku, opatreniami na odvedenie vody na malom vodnom toku, opatreniami na zachytávanie dažďovej vody pri základnej škole a zo strechy obecného úradu, opatreniami na využitie dažďovej vody zo strechy futbalovej tribúny a využívanie dažďovej vody z ihriska a strechy altánku.

V poslednej časti workshopu boli ukrajinským účastníkom predstavené príklady dobrej praxe z Českej republiky a Poľska. Trendy v oblasti inovatívnych riešení v obciach v Českej republike predstavil zástupca občianskeho združenia Smart Atelier, Martin Havlík. Vo svojej prezentácii sa zameral na metropolitný dispečing ako nástroja miest pre riadenie, usmerňovanie a ovplyvňovanie hlavných životných funkcii metropol alebo metropolitných oblastí, ale hlavne ako nástroja na zvyšovanie kvality každodenného života občanov. Konkrétny príklad zavádzania metropolitného dispečingu predstavil za mesto Plzeň.

V záverečnej prezentácii bola predstavená iniciatíva novej formy spolupráce Karpatská platforma na podporu udržateľného cestovného ruchu: „Carpathian Brand - Carpathia“, ktorá vychádza z potenciálu územia Karpatského euroregiónu. Karpatský región pokrýva územie piatich krajín (Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko), čo vytvára sociálno-ekonomický priestor na spoluprácu v oblasti udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom spoločných projektov.

Workshop poukázal na to, že riešenia, či už vo forme vlastných aktivít alebo projektových aktivít obcí v poskytovaní verejných služieb pre svojich občanov v území sa nájdu aj v malých aj vo veľkých obciach. Spoločnými cezhraničnými projektami a aktivitami na lokálnej úrovni sa nielen navzájom učíme a inšpirujeme, ale vytvárame spoločné cezhraničné územie, ktoré by bez tejto spolupráce nefungovalo a nespájalo regióny dvoch susediacich krajín.  Odovzdávanie a zdieľanie skúseností ako robiť veci lepšie posúva obce ďalej vo výkone miestnej agendy, ale aj v nastavení miestnej územnej samosprávy v danej krajine, a preto aj ďalšie plánované aktivity v rámci projektu sa zamerajú na vzájomnú výmenu skúsenosti a budú vychádzať z potrieb cieľového územia, ktorým je Ukrajina, najmä jej prihraničné regióny.

O projekte „Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US“ 

Projekt realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnermi z Ukrajiny (Ukrajinské zduženie miest), z Nórska (Nórske združenie miestnych a regionálnych samospráv) a občianskym združením FEMAN od septembra 2020 do septembra 2023.

Ciele projektu:

Podpora spolupráce medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny, zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráci v záujme súčasnej a budúcej podpory tejto cezhranične spolupráce.

Odovzdávanie skúsenosti s reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z Nórska a aj krajín V4 v záujme podpory európskych štandardov a dobrej, transparentnej a zodpovednej správy vecí verejných na Ukrajine.

Aktivity projektu:

workshopy, konferencie, okrúhle stoly, vyslania a „Dni Ukrajiny“, metodologické manuály, newslettre a strategický materiál.

Cieľová skupina:

zástupcovia z ukrajinských a slovenských miest a obcí, starostov, odborných zamestnancov obecných a mestských úradov, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí a miestnych záujmových združení a ďalších komunálnych aktérov.

Projekt je financovaný z grantov EHP a ŠR. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
06.07.2021
ZMOS podporuje transfer skúseností z našich samospráv ukrajinským
ZMOS podporuje transfer skúseností z našich samospráv ukrajinským mestám a obciam. Výsledkom týchto podujatí bude strategický dokument.
viac
03.12.2021
ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k systému implementácie plánu obnovy
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré adresovalo Úradu vlády SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %