Streda 29.11.2023
Dnes má meniny 
Vratko
°C
25.04.2018 11:50

Predstavitelia ZMOS rokovali na Úrade vlády SR


Pohľad na účastníkov rokovania ZMOS s premiérom a členmi vlády SR.


Na základe iniciatívy ZMOS sa 18. apríla 2018 na pracovnom rokovaní stretli predseda ZMOS Michal Sýkora spolu so svojimi podpredsedami s novým premiérom Petrom Pellegrinim a piatimi členmi vlády.


Predseda vlády SR Peter Pellegrini v úvode rokovania zdôraznil, že vláda bude rešpektovať ZMOS ako svojho významného partnera, je pripravená na vecný a konštruktívny dialóg a bude hľadať spôsob ako riešiť oprávnené záujmy miest a obcí.

Cieľom stretnutia bolo prerokovanie najdôležitejších tém, ktoré sa v súčasnosti bezprostredne dotýkajú miest a obcí. Predseda ZMOS Michal Sýkora v úvode rokovania ocenil záujem vlády aktívne komunikovať so ZMOS, pričom podčiarkol, že úspech tejto spolupráce závisí aj od rešpektovania najvyššej priority ZMOS, ktorou sú zásady fiškálnej decentralizácie a princípu, že na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.

Na rokovaní sa hovorilo najmä o otvorených témach zo záverov minuloročného 28. snemu ZMOS:

Sociálny status primátorov a starostov - táto téma sa komunikuje viac ako rok, na úrovni ministra práce SVaR SR Jána Richtera bola vytvorená pracovná skupina, ktorá zatiaľ nedospela k zhode. ZMOS navrhuje minimálne prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010, ale aj zmeny v dôchodkovom systéme. V tomto duchu bol na tomto rokovaní odovzdaný list predsedu ZMOS ministrovi J. Richterovi s návrhom riešenia. Zo strany premiéra bola akceptovaná požiadavka v tej časti, v ktorej sa navrhuje prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010 a jeho predstava je spojiť to s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe. Tento prístup potvrdil aj minister J. Richter.  Premiér odporučil, aby ZMOS oslovilo poslancov NR SR z Výboru pre verejnú správu, aby po konzultácii s ministerstvom predložili poslanecký návrh novely zákona č. 253/1994 Z.z.

 Vyhodnotenie Memoranda pre Program rozvoja vidieka a Miestne akčné skupiny. Memorandum podpísané medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom, ministerkou Gabrielou Matečnou a predsedom ZMOS Michalom Sýkorom k realizácii operačných programov v rámci Programu rozvoja vidieka SR a miestnych akčných skupín sa neplní podľa predstáv ZMOS. Je potrebné ho zo strany rezortu vyhodnotiť. Pri realizácii projektov v rámci Programu rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín vládne v samospráve veľká nespokojnosť. Ministerka pôdohospodárstva na rokovaní predniesla vyhodnotenie, ktoré bude doručené na ZMOS v najbližších dňoch. Bolo dohodnuté, že sa zváži realokácia v rámci PRV (opatrenia týkajúce sa obcí – napr. zavedenie internetu do obcí) a pripraví sa nová výzva pre malé obce na podporu tých opatrení, ktoré sú najviac žiadané zo strany obcí (napr. miestne komunikácie). Ministerka Gabriela Matečná obhajovala nečerpanie zložitosťou hodnotiaceho procesu, komplikovaného auditmi.

Zjednodušenie čerpania EŠIF s cieľom znižovania administratívnej náročnosti pri predkladaní projektov a zrýchlenie čerpania počas implementácie projektov a po dobu ich udržateľnosti. Premiér vyhlásil, že sú pripravení v prípade potreby realokovať financie z niektorých operačných programov a ich opatrení, kde sa nečerpajú zdroje, aj na operačné programy a opatrenia, kde je aktuálne vysoký dopyt zo strany samosprávy.

Vláda SR bude prednostne presúvať zdroje na operačný program Doprava a jeho opatrenia, teda na cesty. O požiadavkách ZMOS sa bude rokovať so samosprávou osobitne na úrovni CKO a rezortov. Osobitné stretnutie k tejto téme sa uskutoční na úrovni podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho. Odporúčanie ZMOS využiť finančné nástroje EŠIF napr. na ďalšie posilnenie Štátneho fondu rozvoja bývania a vôbec zásahy do ŠFRB vrátane návrhu na zriadenie špeciálneho cestného fondu nevidí vláda v tejto chvíli reálne.

Informatizácia samosprávy a verejnej správy – problémy v tejto oblasti sme sa dohodli riešiťna osobitnom stretnutí s  podpredsedom vlády Richardom Rašim a s podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom.

Premiér podporil a vyzdvihol doterajšie kroky samosprávy, s tým, že je treba pokračovať v DCOM+ a DCOM2, na ktoré je podpora zo strany vlády.

Finančné zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl – ZMOS bude súhlasiť len s jedným navýšením týchto platov ročne v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Vláda preferuje to, čo je uvedené v Programovom vyhlásení.

Zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy - ZMOS sa prikláňa k súčasnému návrhu ministerstva financií, ktorý je motivačný pre obce ako zamestnávateľov.

Premiér potvrdil ambíciu platy zvýšiť a ísť s návrhom, čo najskôr do parlamentu.

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb - ZMOS poukázal na značné problémy s financovaním sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách od 1. januára tohto roka. Táto zmena viac zaťažila rozpočty obcí a miest a odľahčila rozpočty VÚC. Otvorila sa požiadavka zavedenia minimálnej siete sociálnych zariadení na Slovensku a tiež požiadavka prehodnotenia rozsahu služieb poskytovaných mestami a obcami a VÚC.

Nový stavebný zákon - Predstavitelia ZMOS  sa jasne vyjadrili, že potrebujeme nový stavebný zákon, ale súčasne predložený návrh nového stavebného zákona je pre ZMOS neprijateľný. Podľa názoru ZMOS bolo potrebné otvoriť diskusiu o tej verzii stavebného zákona, ktorá bola pripravená za ministra J. Počiatka. Prioritou pre ZMOS je, aby obce a mestá aj naďalej zostali stavebnými úradmi. Diskutovať však treba o tom, akým spôsobom a za akých podmienok. Sme za maximálne zjednodušenie procesov, za vytvorenie primeraného počtu stavebných obvodov, zlepšenie vymožiteľnosti práva pri čiernych stavbách, zlepšenie metodickej a vzdelávacej podpory zo strany štátu a zabezpečenie primeraného financovania. Podľa vyjadrenia premiéra bude potrebné pokračovať v diskusii a hľadať riešenie spolu s rezortom dopravy a výstavby.

Novela zákona o pozemných komunikáciách – ZMOS na rokovaní jednoznačne konštatoval, že predkladateľ návrhu zákona nebral do úvahy závažnú skutočnosť, že samosprávy nie sú finančne, technicky a ani personálne vybavené na zabezpečenie údržby ďalšieho enormného počtu kilometrov chodníkov. V praxi nie je možné zo strany samospráv zabezpečiť v reálnom čase zabezpečovanie schodnosti chodníkov, čo môže vážne ohroziť bezpečnosť pohybu chodcov. Zákon bude mať v konečnom dôsledku finančný dopad na obyvateľov – občanov. Zároveň predstavitelia ZMOS odmietli spôsob, akým bola táto novela procesne schválená (cez novelu iného zákona a bez diskusie so ZMOS). Preto ZMOS na tomto rokovaní požadoval opäť novelizovať tento zákon v čo najkratšom čase.

Premiér odporúčal rokovať s rezortom dopravy a výstavby o riešení tohto problému.

Usporiadanie pozemkov pod majetkom miest a obcí, ktorý bol na ne prevedený v čase presunu kompetencií zo štátu na samosprávu. Zástupcovia ZMOS poukázali na potrebu zmeny legislatívy tak, aby sa aj na ich rezortoch postupovalo rovnako ako na SPF v prípade nevysporiadaných pozemkov. Poukázal aj na to, že osobitný zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, je v praxi neúčinný a je potrebné hľadať iné riešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb pod stavbami miest a obcí.

Bola potvrdená ochota zo strany ministrov hľadať riešenie pri najbližších legislatívnych zmenách konkrétnych zákonov (napr. zákon o lesoch).

Zákon o miestnych daniach a jeho dopad na malé obce v súvislosti s oslobodením od dane pre lesy osobitného určenia.  ZMOS otvoril túto tému v súvislosti s problematikou riešenia potrieb malých obcí. Minister financií konštatoval, že so zmenou tohto zákona nemá problém, ak to zlepší financovanie samosprávy, ale bolo odporúčané, aby ZMOS oslovil poslancov NR SR s poslaneckou novelou. Okrem iného ZMOS opätovne požiadal ministra financií o stiahnutie webovej aplikácie „Skrytý poklad v samospráve“ z webovej stránky MF SR.

Pozvanie na snem ZMOS. Predseda ZMOS osobne pozval predsedu vlády a prítomných ministrov na Snem ZMOS 23. mája 2018.

„Rokovanie sa aj napriek veľkej šírke problematiky nieslo vo vecnej a konštruktívnej rovine, bolo prínosné pre každú zo strán dialógu a pre ZMOS znamená aj konkrétne posuny smerom k riešeniu nastolených problémov,“ uviedol na margo pracovného stretnutia Michal Sýkora, predseda ZMOS.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
14.01.2021
Vyhlásenie ZMOS k zvukovej nahrávke z rokovania vlády SR
Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR.
viac
30.09.2021
Blíži sa Týždeň otvoreného vládnutia
Každoročné podujatie Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoja občianskej spoločnosti Týždeň otvoreného vládnutia sa uskutoční od 5. do 7. októbra v Bratislave.
viac
18.03.2023
Vedenie ZMOS na rokovaní s dočasne povereným predsedom vlády SR
Predseda ZMOS Branislav Tréger a podpredseda ZMOS Jozef Božik sa zúčastnili na stretnutí povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera s predstaviteľmi samospráv. Témou bolo podpora samospráv zo strany štátu pri zvládnutí energetickej krízy a hovorilo sa aj o možnom odpustení pandemických pôžičiek.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.98 %