Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
02.06.2020 02:30

EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027


Snímka zdroj: (zmos).


Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.


Komisia okrem toho navrhuje, aby sa súčasný viacročný finančný rámec na roky 2014 - 2020 zmenil a doplnil o 11,5 miliardy EUR už v tomto roku (2020), aby sa finančné prostriedky čo najskôr sprístupnili na riešenie najnaliehavejších potrieb.

 

ČO PRINÁŠA PREPRACOVANÝ ROZPOČET EÚ 2021-2027 VO VZŤAHU KU KOHÉZNEJ POLITIKE?

Zmeny v spoločných ustanoveniach o európskych fondoch (EŠIF):

- dodatočná flexibilita,

- zavedenie nového nástroja REACT-EU,

- revidovanie národných alokácií finančných prostriedkov v roku 2024 s cieľom zhodnotiť vývoj situácie v jednotlivých členských štátoch.

Revidovaný návrh o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) obsahuje nové prvky,  najmä:

- podporu „vytvárania pracovných miest pre MSP“ v Politickom cieli 1 (Inteligentnejšia Európa)

- podporu „posilňovania rezistentnosti zdravotných systémov“, cestovného ruchu, kultúry ako aj hospodárskeho rozvoja a sociálneho začlenenie v rámci Prioritného cieľa 4 (Sociálna Európa).

Európska komisia v záujme súladu s pravidlami CRII (Európskej investičnej reakcie na koronavírus) a na urýchlenie investícií do nariadenia o EŠIF po roku 2020 tiež navrhla: 

- zahrnutie zdravotníckych potrieb do rozsahu pôsobnosti nariadenia (článok 4),

- zahrnutie niektorých výnimiek z pravidiel, ako napríklad dočasne výnimočné opatrenie, na poskytovanie pomoci podnikom v ťažkostiach.

Bol navrhnutý nový článok 11 s názvom „Dočasné opatrenia na využívanie EFRR v reakcii na výnimočné a nezvyčajné okolnosti“, ktorý by umožnil financovanie týchto opatrení:

- financovanie „prevádzkového kapitálu v MSP vo forme grantov“ (v súlade s poslednými schémami dočasnej štátnej pomoci prijatými EK),

- znížiť tematickú koncentráciu a znížiť povinných 5% trvalo udržateľného rozvoja miest.

 

Nariadenie o iniciatíve REACT-EU

Plán obnovy je založený na troch pilieroch:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície.

3. Poanučenie z krízy.

 

Návrh REACT-EÚ patrí do prvého piliera:

- Dočasný prístup: predĺženie súčasných operačných programov na roky 2020 - 2021 – 2222.

- 25% dodatočného rozpočtu by sa vyčlenilo na nový tematický cieľ s názvom „Podporu obnovy po kríze v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava obnovy hospodárstva“.

- Implementácia iniciatívy prostredníctvom preprogramovania v rámci ktorého sa finančné prostriedky dostávajú na novú alebo súčasnú os v rámci EFRR, ESF alebo Fondu pre európsku pomoc pre najodkázanejšie osoby (operačné programy FEAD).

- Rozsah investícií iniciatívy: európsky semester a odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR): REACT-EÚ bude investovať do týchto nešpecifikovaných oblastí na úrovni EÚ, ale na úrovni odporúčaní pre jednotlivé krajiny: „Ako odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny vydané v kontexte európskeho semestra v roku 2020 sa určia konkrétne prioritné oblasti pre predzásobenie verejných investícií na uľahčenie hospodárskeho oživenia.“

- „Ďalšie sumy sa nemajú rozdeliť podľa kategórie regiónov. Od členských štátov sa však očakáva, že zohľadnia rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja, aby sa v súlade s hospodárskymi cieľmi zachovalo zameranie sa na menej rozvinuté regióny, sociálnu a územnú súdržnosť. Členské štáty by mali v súlade so zásadou partnerstva zapojiť aj miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné orgány zastupujúce občiansku spoločnosť.“

- 100 % spolufinancovanie.

- Žiadne nové ukazovatele výstupu.

 

O NOVOM NÁSTROJI „EÚ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE“

„EÚ pre ďalšie generácie“ získa peniaze dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov na 2% hrubého národného dôchodku EÚ, čo Komisii umožní využiť jej silný úverový rating a požičať si 750 miliárd EUR na finančných trhoch. EÚ budúcej generácie nasmeruje investovanie do spoločných politík a programov EÚ a budú sa splácať počas obdobia budúcich rozpočtov EÚ - medzi 2028 a 2058. Zo 750 miliárd EUR pre EÚ novej generácie pôjde 500 mld. EUR do grantov poskytnutých z rozpočtu EÚ a 250 mld. EUR do pôžičiek poskytnutých členským štátom. Balíček na oživenie je zahrnutý najmä v „prvom pilieri: Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem“.

Finančné prostriedky získané z nástroja EÚ pre ďalšie generácie budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

- Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme 250 miliárd EUR.

- Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov.

- Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.

- Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou.

 

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

- Prostredníctvom nového Nástroja na podporu solventnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu solventnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví.

- Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.

- Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR vo výške 15 miliárd EUR.

 

3. Ponaučenia z krízy:

- Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.

- Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR.

- Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.

Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.

 

Bližšie informácie:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

TS Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.08.2020
Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko
Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.
viac
16.11.2020
Podmieňovanie čerpania európskych zdrojov
Európska únia v budúcom viacročnom rozpočte EÚ súhlasí s kompromisom v obmedzovaní financovania vlád, ktoré porušujú európske hodnoty.
viac
22.01.2021
Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur
Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA).
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %