Piatok 10.07.2020
Dnes má meniny 
Amália
°C
02.06.2020 02:30

EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027


Snímka zdroj: (zmos).


Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.


Komisia okrem toho navrhuje, aby sa súčasný viacročný finančný rámec na roky 2014 - 2020 zmenil a doplnil o 11,5 miliardy EUR už v tomto roku (2020), aby sa finančné prostriedky čo najskôr sprístupnili na riešenie najnaliehavejších potrieb.

 

ČO PRINÁŠA PREPRACOVANÝ ROZPOČET EÚ 2021-2027 VO VZŤAHU KU KOHÉZNEJ POLITIKE?

Zmeny v spoločných ustanoveniach o európskych fondoch (EŠIF):

- dodatočná flexibilita,

- zavedenie nového nástroja REACT-EU,

- revidovanie národných alokácií finančných prostriedkov v roku 2024 s cieľom zhodnotiť vývoj situácie v jednotlivých členských štátoch.

Revidovaný návrh o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) obsahuje nové prvky,  najmä:

- podporu „vytvárania pracovných miest pre MSP“ v Politickom cieli 1 (Inteligentnejšia Európa)

- podporu „posilňovania rezistentnosti zdravotných systémov“, cestovného ruchu, kultúry ako aj hospodárskeho rozvoja a sociálneho začlenenie v rámci Prioritného cieľa 4 (Sociálna Európa).

Európska komisia v záujme súladu s pravidlami CRII (Európskej investičnej reakcie na koronavírus) a na urýchlenie investícií do nariadenia o EŠIF po roku 2020 tiež navrhla: 

- zahrnutie zdravotníckych potrieb do rozsahu pôsobnosti nariadenia (článok 4),

- zahrnutie niektorých výnimiek z pravidiel, ako napríklad dočasne výnimočné opatrenie, na poskytovanie pomoci podnikom v ťažkostiach.

Bol navrhnutý nový článok 11 s názvom „Dočasné opatrenia na využívanie EFRR v reakcii na výnimočné a nezvyčajné okolnosti“, ktorý by umožnil financovanie týchto opatrení:

- financovanie „prevádzkového kapitálu v MSP vo forme grantov“ (v súlade s poslednými schémami dočasnej štátnej pomoci prijatými EK),

- znížiť tematickú koncentráciu a znížiť povinných 5% trvalo udržateľného rozvoja miest.

 

Nariadenie o iniciatíve REACT-EU

Plán obnovy je založený na troch pilieroch:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície.

3. Poanučenie z krízy.

 

Návrh REACT-EÚ patrí do prvého piliera:

- Dočasný prístup: predĺženie súčasných operačných programov na roky 2020 - 2021 – 2222.

- 25% dodatočného rozpočtu by sa vyčlenilo na nový tematický cieľ s názvom „Podporu obnovy po kríze v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava obnovy hospodárstva“.

- Implementácia iniciatívy prostredníctvom preprogramovania v rámci ktorého sa finančné prostriedky dostávajú na novú alebo súčasnú os v rámci EFRR, ESF alebo Fondu pre európsku pomoc pre najodkázanejšie osoby (operačné programy FEAD).

- Rozsah investícií iniciatívy: európsky semester a odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR): REACT-EÚ bude investovať do týchto nešpecifikovaných oblastí na úrovni EÚ, ale na úrovni odporúčaní pre jednotlivé krajiny: „Ako odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny vydané v kontexte európskeho semestra v roku 2020 sa určia konkrétne prioritné oblasti pre predzásobenie verejných investícií na uľahčenie hospodárskeho oživenia.“

- „Ďalšie sumy sa nemajú rozdeliť podľa kategórie regiónov. Od členských štátov sa však očakáva, že zohľadnia rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja, aby sa v súlade s hospodárskymi cieľmi zachovalo zameranie sa na menej rozvinuté regióny, sociálnu a územnú súdržnosť. Členské štáty by mali v súlade so zásadou partnerstva zapojiť aj miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné orgány zastupujúce občiansku spoločnosť.“

- 100 % spolufinancovanie.

- Žiadne nové ukazovatele výstupu.

 

O NOVOM NÁSTROJI „EÚ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE“

„EÚ pre ďalšie generácie“ získa peniaze dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov na 2% hrubého národného dôchodku EÚ, čo Komisii umožní využiť jej silný úverový rating a požičať si 750 miliárd EUR na finančných trhoch. EÚ budúcej generácie nasmeruje investovanie do spoločných politík a programov EÚ a budú sa splácať počas obdobia budúcich rozpočtov EÚ - medzi 2028 a 2058. Zo 750 miliárd EUR pre EÚ novej generácie pôjde 500 mld. EUR do grantov poskytnutých z rozpočtu EÚ a 250 mld. EUR do pôžičiek poskytnutých členským štátom. Balíček na oživenie je zahrnutý najmä v „prvom pilieri: Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem“.

Finančné prostriedky získané z nástroja EÚ pre ďalšie generácie budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

- Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme 250 miliárd EUR.

- Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov.

- Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.

- Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou.

 

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

- Prostredníctvom nového Nástroja na podporu solventnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu solventnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví.

- Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.

- Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR vo výške 15 miliárd EUR.

 

3. Ponaučenia z krízy:

- Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.

- Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR.

- Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.

Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.

 

Bližšie informácie:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

TS Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.10.2016
M. Šefčovič predstavil novú stratégiu vesmírnej politiky EÚ
Európska komisia (EK) považuje vesmírnu politiku za strategický sektor ekonomického rozvoja EÚ. V rámci prezentácie novej Vesmírnej stratégie pre Európu to v stredu (26. 10.) uviedol podpredseda EK zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti koordináciu vesmírnej politiky EÚ.
viac
17.04.2020
Mesto Svidník pre epidémiu koronavírusu plánuje prehodnotiť investície
Mesto Svidník v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu očakáva výpadok v príjmoch približne 300 000 eur až 1,3 milióna eur.
viac
18.06.2020
Ochrana mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami
Európska komisia (16. 6.) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.
viac
27.06.2020
Nájdu sa peniaze na environmentálne zodpovedné odstavenie skládok?
V minulom roku zaznamenalo Slovensko 39-percentnú mieru recyklácie komunálnych odpadov (KO), pričom právne záväzným európskym cieľom je recyklovať 50 percent KO v roku 2020 a postupne dosiahnuť 65 percent v roku 2035. Prvý cieľ Slovensko nesplní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %