Štvrtok 19.07.2018
Dnes má meniny 
Dušana
28°C Bratislava
04.04.2017 11:43

Problematika bývania s konkrétnymi východiskami


Zľava Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a primátor mesta Spišská Belá a Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.


Jednou z prvých aktivít v rámci Centra sociálneho dialógu II. bola odborná konferencia k problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie formou štruktúrovaného dialógu prinieslo konkrétne riešenia.


Po oboznámení sa s cieľom podujatia a vstupom do danej problematiky nasledoval právny rozbor súčasného stavu práva na bývanie, usporadúvanie vlastníckych pomerov na území obce, ktorý uviedol doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Po jeho vystúpení nasledoval Ábel, Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý predstavil štátnu koncepciu bývania a aktuálny stav problematiky bývania marginalizovaných komunít z pohľadu riešení a dosahov. V časti venovanej súčasným a plánovaným aktivitám a opatreniam štátu na úseku bývania pre marginalizované komunity vystúpila Mgr. Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Ministerstva vnútra SR a Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., zo sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupca Štátneho fondu rozvoja bývania. O reálnych dosahoch pre samosprávy pri aplikácii opatrení štátu v nadväznosti na bývanie, vzdelávanie a sociálne príspevky hovoril JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a primátor mesta Spišská Belá, ďalej Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA., starostka obce Janova Lehota a tiež Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy Mestského úradu v Prešove. Diskusia a spoločné formulovanie záverov sa konali pod taktovou predsedu Komory miest a podpredsedom ZMOS JUDr. Štefanom Bieľakom. Podujatie sa uskutočnilo 15. marca 2017 v priestoroch hotela Patria v Štrbskom Plese a bolo určené štatutárnym predstaviteľom miest a obcí. Na podujatí sa zúčastnilo 146 účastníkov, ktorí spoločne prijali nasledovné závery postavené na viacerých princípoch.

 Závery z odbornej konferencie „Problematika bývania v podmienkach rómskych komunít“

1.) Združenie miest a obcí Slovenska konštatuje, že vo vzťahu k tejto problematike bude sledovať nové trendy, aplikačnú prax a využije priestor na aktívne formovanie východísk pre riešenie problematiky. Aj naďalej sa bude venovať problematike marginalizovaných komunít, a to koordinovanými aktivitami v iných oblastiach. Bude pokračovať v cykle ďalších konferencií a vzdelávacích podujatí o rómskej problematike najmä v oblasti vzdelávania,  sociálnej politiky a zdravotníctva.

 ZMOS vníma problematiku bývania v marginalizovaných komunitách v širších súvislostiach. Jej efektívne riešenie potrebuje koordinované aktivity podporené osobitným prístupom samospráv, legislatívnou podporou a adekvátnymi finančnými nástrojmi

 2.) ZMOS vyzýva mestá a obce, aby rómsky problém neriešili „organizovaním“ presťahovania Rómov z ich obce/mesta/regiónu na územie inej samosprávy, keďže princíp dobrých susedských vzťahov je spôsob harmonického spolunažívania a úspešnej medziobecnej spolupráce.

 3.) ZMOS bude presadzovať prijatie novely zákona o pozemkových úpravách a riešenie majetkovoprávnych vzťahov k neusporiadaným pozemkom pod verejnými stavbami aj v rómskych osadách s možnosťou využívania jednoduchých pozemkových úprav, bezodplatným prevodom pozemkov v správe SPF v prípade verejnoprospešných stavieb. Potrebné je tiež legislatívne doriešiť bezodplatné prevody štátnych pozemkov, ak sú ich správcom iné štátne inštitúcie (napr. zmenou zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákona č.111/ 1990 Zb. o štátnom podniku). Okrem toho ZMOS bude požadovať zmenu legislatívy aj v oblasti stavebného zákona a stavebného poriadku s presahom na riešenie problematiky marginalizovaných komunít.

Znenie záverov konferencie je uverejnené v Obecných novinách č. 13-14/2017 na str. 2.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.05.2016
Súťaž Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom má prvých víťazov
Súčasťou galaprogramu v závere prvého dňa 27. snemu Združenia miest a obcí Slovenska bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Ocenenie sa udelilo po prvýkrát, a to za rok 2015.
viac
14.03.2017
Odborná konferencia k bývaniu marginalizovaných komunít
Združenie miest a obcí Slovenska organizuje odbornú konferenciu k problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie je súčasťou aktivít združenia v rámci projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorý má za cieľ prinášať riešenia formou štruktúrovaného dialógu.
viac
02.02.2018
Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám
Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na analýzu všetkých aspektov dobrovoľníctva, ktoré je možné uplatniť a podporovať v miestnej územnej samospráve. Cieľom bude podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.
viac
21.03.2018
Účastníci workshopu formulovali jasné závery
Združenie miest a obcí Slovenska pokračovalo vo vzdelávacích aktivitách a zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie sa uskutočnilo koncom februára na Mestskom úrade v Poprade.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.47 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.35 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.18 %