Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
21.03.2018 11:00

Účastníci workshopu formulovali jasné závery


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska pokračovalo vo vzdelávacích aktivitách a zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie sa uskutočnilo koncom februára na Mestskom úrade v Poprade.


Cieľom podujatia bolo získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie najmä v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí s výrazným zastúpením rómskej komunity. Workshop bol tematicky koncipovaný do dvoch častí.

Prvá bola hľadaním odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? V tejto časti vystúpil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák a Peter Mederly, člen Zboru expertov na aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí vystúpil primátor Trebišova Marek Čižmár a starosta obce Kozárovce Jozef Majer. V závere podujatia jeho účastníci spoločne sformulovali závery, ktoré predstavil výkonný podpredseda ZMOS a expert riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska je spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ponúka široké odborné a metodické zázemie v rôznych oblastiach formou vypracovania analýz a organizovaním vzdelávacích podujatí.

Závery a odporúčania formulované účastníkmi workshopu:

1. Reálne odstránenie nedostatkov v školstve v podmienkach marginalizovaných komunít (ďalej MRK) sa musí stať spoločenskou a politickou prioritou presahujúcou jedno volebné obdobie.

2. Vykonanie všetkých systémových zmien v regionálnom školstve v podmienkach MRK musí byť realizované tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých legislatívnych opatrení nielen zo strany orgánov verejnej správy, ale tiež rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRK).

3. Potrebné je urýchliť prípravu a schválenie systémových zmien v školstve v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV); v rámci tohto procesu zvažovať aj argumenty a riešenia obsiahnuté v analytickej štúdii „Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“ vypracovanej na pôde ZMOS v roku 2017 v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

4. V rámci prípravy systémových zmien osobitne sa zamerať aj na problém optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a s tým súvisiace potrebné úpravy systému financovania v súlade so súčasným rozdelením pôsobností.

5. Potrebné je vrátiť kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti Ministerstva vnútra SR späť do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Odporúčania orgánom ZMOS

Pre odstránenie, resp. zmiernenie najvážnejších problémov v oblasti výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK odporúčajú účastníci workshopu orgánom ZMOS, aby presadzovali a podporovali:

1. Urýchlenú realizáciu legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí prechod financovania všetkých poradenských zariadení zo štátneho rozpočtu už pre rok 2019, a následne tých neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré nemôžu zriaďovať mestá a obce, ale sú financované z ich vlastných príjmov.

2. Sfunkčnenie Rezortného informačného systému v školstve pre zabezpečenie relevantných údajov podľa miest, obcí, škôl a školských zariadení. Na základe týchto údajov presadzovať vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na objektívne stanovovanie počtov asistentov.

3. Realizáciu odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie obsiahnutých v Správe o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok 2016/2017, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK.

4. Prípadné zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre deti od 5 rokov (posledný rok pred nástupom do základnej školy) len po predchádzajúcom legislatívnom vyriešení kompetenčných, finančných, kapacitných, personálnych otázok, a po zavedení takých legislatívnych nástrojov, ktoré zabezpečia vynútiteľnosť povinnosti aj pre rodičov týchto detí.

5. Zadefinovať opatrenia, ktorými by bola zabezpečená nadväznosť predškolskej, školskej výchovy a následne, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRK) boli motivovaní získať stredné odborné vzdelanie.

Účastníci podujatia zároveň zdôraznili potrebu viesť diskusiu o programe výstavby škôl a školských zariadení, vrátane ich výstavby v blízkosti rómskych sídiel, ktoré by pomohli zvýšiť zaškolenosť detí najmä v predškolskom veku, o odčlenení príspevku na bývanie z príspevku na hmotnú núdzu a príprave nových učiteľov na podmienky MRK.

Michal KALIŇÁK, hovorca a tajomník rady expertov

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.04.2017
Problematika bývania s konkrétnymi východiskami
Jednou z prvých aktivít v rámci Centra sociálneho dialógu II. bola odborná konferencia k problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie formou štruktúrovaného dialógu prinieslo konkrétne riešenia.
viac
05.06.2017
Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.
viac
21.07.2017
Výsledkom rokovaní je všeobecný kompromis na platoch
Liptovský Mikuláš – 20. júla 2017 – V Liptovskom Mikuláši mimoriadne rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Kľúčovým bodom rokovania bola navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve.
viac
22.02.2018
Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín
Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných skupín. Obsahové zameranie aj potvrdená účasť rečníkov predpokladajú kombináciu teoretického prístupu s možnosťami aplikačnej praxe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %