Nedeľa 10.12.2023
Dnes má meniny 
Radúz
°C
19.03.2021 08:00

ZMOS požaduje zmeny v nastavení pomoci NRO


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska víta novelizačné návrhy zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov v prospech objektívneho, efektívneho a flexibilného poskytovania regionálneho príspevku na podporu najmenej rozvinutých regiónov.


Zároveň však adresovalo rezortu regionálneho rozvoja štyri zásadné pripomienky k novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

Požadujeme priame zastúpenie samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska v novele zákona požaduje priame zastúpenie samospráv v Riadiacom výbore na úrovni každého najmenej rozvinutého okresu. Kým návrh rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie počíta s tým, že v Riadiacom výbore bude zastúpenie 6 ľudí podľa členenia 2 – okresný úrad, 2 – vyšší územný celok, 2 – ministerstvo, ZMOS požaduje, aby členmi Riadiaceho výboru boli aj dvaja zástupcovia miestnej územnej samosprávy a len jeden zástupca príslušného okresného úradu. Podľa združenia je regionálny príspevok podľa tohto zákona smerovaný do územia, a preto považujeme za dôležité zastúpenie miestnej územnej samosprávy v Riadiacom výbore, ktorá najlepšie pozná potreby svojho územia a je na mieste, aby sa podieľala na príprave výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa tohto zákona a na jej vyhodnocovaní. Zastúpenie miest a obcí v Riadiacom výbore bude v súlade s princípom partnerstva medzi nižšími úrovňami riadenia. Nominovanie zástupcov miestnej územnej samosprávy v Riadiacom výbore navrhujeme na základe mechanizmu, ktorý sa osvedčil v nominácií zástupcov miest a obcí do Výboru pre otázky zamestnanosti na základe Zákona o službách zamestnanosti – nominovanie prostredníctvom reprezentatívnej organizácie miest a obcí. Zároveň sa vytvorí nepárny počet členov, čo v prípade hlasovania nemôže vytvoriť patovú situáciu, ktoré môže vzniknúť pri rozhodovaní párneho počtu členov Riadiaceho výboru.

Okrem toho považujeme za dôležité, aby navrhovaní zástupcovia do Riadiaceho výboru boli nielen zástupcami z jednotlivých úrovni riadenia verejnej správy, t. j. územnej samosprávy a štátnej správy, ale odborníci v oblasti regionálneho rozvoja alebo oblasti súvisiacej s oblasťou regionálneho, čo bude zárukou, že regionálny príspevok smerovaný do územia na základe tohto zákona bude efektívny a adresný na základe poznania a potrieb územia NRO, v prospech „územného princípu“.

Jasné vymedzenie finančnej pomoci

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň požaduje precizovanie Plánu rozvoja tak, aby zo zákona bolo zrejmé, že Plán rozvoja predstavuje predovšetkým súbor aktivít, ktoré nemôžu byť financované z podpory poskytovanej z fondov Európskej únie. V Plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a Plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC (Integrovaná územná stratégia) sa nachádzajú aj aktivity, ktoré nemôžu byť financované zo zdrojov Európskej únie, a práve na tieto aktivity by mal smerovať regionálny príspevok na základe predmetného zákona. Tento regionálny príspevok by nemal slúžiť na financovanie aktivít resp. projektov, ktoré môžu byť financované z podpory EÚ. Týmto paragrafovým ustanovením do zákona zabezpečíme, že aj aktivity územného rozvoja vychádzajúce z miestnych a regionálnych rozvojových stratégií majú možnosť získať finančnú podporu, a tým aj „šancu“ na realizáciu. Jedná sa predovšetkým o aktivity, ktoré sú „na konci priorít“ územných rozvojových stratégii vzhľadom na to, že nemôžu byť podporené z fondov EÚ.

ZMOS zároveň upozorňuje, že v paragrafovom znení zákona sa neuvádza ako budú nové Plány rozvoja NRO, ktoré sa spravidla vypracujú na päť rokov vyhodnocovať, a v akej periodicite. Považujeme za dôležité zakotviť resp. uviesť obdobie vyhodnocovanie do paragrafového znenia, ktoré v navrhovanej novele zákon absentuje. Zároveň predpokladáme, že 5-ročný Plán rozvoja vytvára predpoklad na realizáciu aktivít, ktoré môžu presahovať obdobie jedného, či dvoch rokov, čím aktivita nie je viazaná na ročné obdobie ako tomu bolo v predchádzajúcom znení, na stanovenia základe ročných priorít. Túto skutočnosť navrhujeme uviesť v predkladanej novele zákona.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.07.2020
Najmenej rozvinuté okresy: výzvy na rok 2020
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Projekty môžu predkladať subjekty územnej spolupráce a podnikatelia a projektové aktivity musia byť v súlade s Akčným plánom okresu.
viac
19.11.2020
Čo si myslíte o rozvoji najmenej rozvinutých regiónov?
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyzýva verejnosť k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov.
viac
25.01.2021
Reklamné stavby by sa po novom mohli povoľovať len na dobu určitú
Reklamné stavby by sa mohli povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce by mohli po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na jej pozemkoch, ale sú v území obce.
viac
19.03.2021
Regionálny príspevok štátu pre NRO nepomáha
Podpora štátu prostredníctvom regionálneho príspevku najmenej rozvinutým okresom (NRO) nepomáha. Proces tvorby a schvaľovania projektov nie je transparentný, práve naopak, je byrokratický a zdĺhavý.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %