Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
14.10.2020 08:00

Za reálnu možnosť považujeme prefinancovať až 3000 nájomných bytov ročne


Ing. Juraj Kvetko, PhD., generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania. Snímka (st)


Niektoré pripravované zmeny v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania, ciele podpory nájomného bývania a financovania výstavby a rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb, ktoré na rokovaní Komory obcí a Rade ZMOS koncom septembra prezentoval Ing. Juraj Kvetko, PhD., generálny riaditeľ ŠFRB.


V čo sa doteraz platný zákon má zmeniť?

Prvou významnou zmenou je, že sa navrhuje zmena termínu podávania prihlášok na obstarávanie nájomných bytov. Doteraz platný termín do konca februára sa navrhuje zmeniť na termín do konca mája. Inými slovami doteraz pomerne krátky termín sa významne predlžuje.

Druhou navrhovanou významnou zmenou je zvýšenie podpory na 1 m2 a sadzba môže dosiahnuť až úroveň 1300 eur na 1 m2 .

Ďalšou a pomerne významnou dramatickou zmenou by mali zmeny sadzieb na výstavbu zariadení sociálnych služieb a to z doterajších 800 eur na 1m2 na 1100 eur na 1m2 na celú plochu zariadenia.

A k týmto trom významným zmenám treba pričleniť ešte ďalšiu – výrazné zníženie administratívnej náročnosti podávania žiadostí.

Pod heslom otváranie dverí

Na fonde štátneho fondu rozvoja bývania pôsobím od mája 2020 a našiel som tam skupinu erudovaných, skúsených a možno niekedy rutinných pracovníkov. V každom prípade však ide o skúsených odborníkov, profesionálov, ktorí vedia čo a ako majú robiť. Za krédo svojho pôsobiska som si vybral heslo „otváranie dverí“, pričom nechceme otvárať dvere v len v novopostavených nájomných bytoch či zariadeniach sociálnych služieb, ale aj u nás, na ústredí ŠFRB a to nie len cez call centrá ale aj priamym kontaktom.

Komunikujeme s ministerstvom financií a vieme, čo môžeme očakávať v rokoch 2021 až 2023. Sme spokojní s tým, že Štátny fond rozvoja bývania je v pomerne slušnej finančnej kondícii. V posledných piatich roch vstúpil do financovania obnovy nájomných domov pomocou eurofondov. Takto vynaložené prostriedky sa v ďalších rokoch budú vracať do systému a už nebudú viazané len na obnovu či rekonštrukciu, ale budeme ich môcť použiť aj na výstavbu nových nájomných bytov.

Do výstavby nájomných bytov na Slovensku je v našom systéme investovaných viac ako 30 miliárd eur. Z toho približne dve miliardy sú v obehu a ktorými ŠFRB disponuje. Celá táto suma dve miliardy sa postupne vracia do systému. Od tých, čo splácajú úvery prichádza do systému 120 miliónov zo splátok z istiny, približne 30 miliónov zo splátok z úrokov a ďalších 25 miliónov je do systému každoročne alokovaných zo štátneho rozpočtu. Následne s k tomu priradili zdroje z eurofondov, ktoré sa v minulých rokoch pohybovali vo výške 70 – 80 miliónov eur. Tieto čísla spomínam preto, aby ste mali predstavu o jeho kondícii. V súčasnosti ŠFRB financuje výstavbu alebo podporu pri výstavbe približne 1500 bytov ročne.

Počet prefinancovaných bytov až na dvojnásobok

Ak sa pozrieme na situáciu v horizonte rokov 2021 – 2023, za reálnu považujeme možnosť prefinancovať až 3000 nájomných bytov ročne, teda zdvojnásobiť doterajšie možnosti vo financovaní ich výstavby. Ide samozrejme o optimistický odhad, pretože dôsledky dopadu pandémie covidu nevieme reálne odhadnúť. V reálnych číslach by sa za roky 2021-2023 zo ŠFRB mohlo prefinancovať približne 10-tis. obecných a mestských nájomných bytov.

Kategória štátnych nájomných zatiaľ nie je legislatívne upravená, ale pracuje na nej skupina odborníkov na Úrade vlády SR.

Chceme zintenzívniť spoluprácu s mestami a obcami

Našou ambíciou je zintenzívniť spoluprácu s mestami a obcami, pristupovať k riešeniu vašich zámerov vo výstavbe nájomných bytov otvorenejšie a otvoriť smerom k ŠFRB otvorenejšie a priame kanály komunikácie. Boli by sme radi, keby každé mesto či obec, ktoré v nasledujúcich rokoch plánuje na svojim území výstavbu nájomných bytov nás priamo kontaktovala. Vytvoríme si vzájomné komunikačné kanály – vy budete vedieť, na koho sa obrátiť a s kým konkrétnu situáciu riešiť. Inými slovami – možno počas jedného, možno počas hodinovej komunikácie vyriešime to, na čím by ste sa doma a bez pomoci trápili mesiac a nakoniec v podanej žiadosti vám budú chýbať dve-tri vety, ktoré vieme dopredu vyriešiť.

Na základe mojich doterajších skúsenosti so starostami a primátormi vieme, že záujem o výstavbu nájomných bytov neklesá, skôr naopak. Z doterajších štatistík je zrejmé, že sa viac stavalo v obciach a menších mestách ale situácia sa mení. V súčasnosti najväčší deficit nájomných bytov pociťujú krajské mestá. Komunikujeme tak s nimi ako i s župami.

Obstarávať môžeme nájomné byty, technickú vybavenosť i pozemky. Sú rôzne metódy ako obstarávať. Vieme, že podľa Úradu pre verejné obstarávanie došlo pri obstarávaní k pochybeniam. Je to pomerne háklivá téma a názory na ňu sa v praxi predstaviteľov samospráv rozchádzajú.

Na ŠFRB však prichádzate v situácii, keď už verejné obstarávanie máte za sebou a podľa ÚVO je v poriadku.

Dôležité je, že pri výstavbe s pomocou ŠFRB je úroková sadzba 1 % a je konštantná na 40 rokov.

K podmienkam výstavby nájomných bytov

Tých podmienok na poskytnutie podpory je viac. Jednou z nich napríklad skutočnosť, že minimálne 75 % nájomných bytov musí byť zazmluvnených, inými slovami, že obec či mesto má dostatok žiadateľov o tieto nájomné byty.

Ďalšou podmienkou je limitovanie príjmu nájomcu, čo je troj- alebo štvornásobok životného minima. Môže sa to zdať relatívne málo na to, aby v tom nájomnom byte mohol bývať. Životné minimum v súčasnosti je 209 eur.

Máme informácie o tom, že by mal byť schválený limit štvornásobok pre všetkých, čo znamená 836 eur na jedného člena rodiny. Teda v tom nájomnom byte by mohla bývať štvorčlenná rodina s príjmom cez 3200 eur. Tento limit už sám o sebe hovorí, že ide o nájomné a nie sociálne byty, teda byty pre ľudí, ktorých obec či mesto potrebuje, pre pracovníkov vo verejnom záujme, policajtov, zdravotné sestry a pod.

K podmienkam by však malo patriť aj to, že v 20 % bytov môžu byť ubytovaní aj ľudia s vyšším príjmom ako je limitovaný. Mohlo by ísť napríklad o lekárov a ďalších kvalifikovaných ľudí, ktorých mesto či obec potrebuje a ktorých si chce udržať. Verme, že i táto právna úprava sa stane realitou.

Výmera podlahovej plochy bytu v bytovom dome by nemala presiahnuť 80 m2 a v rodinnom dome 120 m2, ale sú tam ešte ďalšie podmienky.

Pokiaľ ide o výšku dotácie, tá sa pohybuje od 30 % do 40 % podľa podlahovej plochy a typu štandardu. Dotáciu neudeľuje ŠFRB, tá je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Keď by sme namodelovali možnosť výstavby nájomných bytov v rokoch 2021 – 2023, tak z pohadu ŠFRB by sme prišli k číslam 2500 bytov v roku 2021, 3500 bytov v roku 2022 a 4500 bytov v roku 2023, teda spolu 10-tis. nájomných bytov. K tomuto počtu sú zo strany ministerstva naplánované i dotácie na ne a veríme, že s vašou aktívnou pomocou by sa mohli stať realitou.

Čo sa týka technickej vybavenosti - šesť kategórií, ktoré poznáte z doteraz platného zákona - i na tú máme rezervované zdroje a dokážeme ju financovať. Podobne je to i so stavebnými pozemkami pod nájomné byty, finančný limit je určený na počet bytov a splátky sú rozrátané na rozdiel od bytov nie na 40 rokov ale na 20 rokov.

Kde podať žiadosť na výstavbu nájomných bytov

Žiadosť na výstavbu nájomných bytov sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja, ktorý je zároveň aj našim komunikačným kanálom. Tí, ktorí už s podávaním žiadostí na výstavbu nájomných bytov majú skúsenosti vedia, že jeho pracovníci vedia pomôcť i poradiť.

K zariadeniam sociálnych služieb

Základnou tézou nového zákona je zvýšenie limitu financovania výstavby nových zariadení z 800 eur na 1200 na 1 m2, čiže o 80 %, čo vytvára predpoklady na to, aby boli konfigurované moderne a podľa potrieb súčasnosti.

Ako vieme typy sociálnych zariadení stanovuje zákon a žiadosť na výstavbu možno podať len v kategórii 4 – 6, to znamená pri úplnej odkázanosti. Nemôže ísť o stacionárnu alebo rehabilitačnú formu zariadenia, ale výslovne - ako to hovorí zákon - o pobytovú formu.

Žiadateľom môže byť obec, mesto, mestské časti, samosprávny kraj ale i právnické osoby. Prefinancovať zo ŠFRB môžeme aj rekonštrukciu už existujúcich zariadení sociálnych služieb, pri ktorých je limit rovnako zvýšený o 80 % z doterajších 500 eur na 1 m2 na 800 eur na 1 m2.

Dvere ŠFRB sú vám otvorené

Ďakujem za možnosť osloviť vás na rokovaní Komory obcí i Rade ZMOS. Ak by ste aj v budúcnosti mali na náš úrad nejaké otázky alebo riešili nejaký problém v súvislosti so ŠFRB môžete sa obrátiť priamo na mňa. Zariadim vám priamy komunikačný kanál na pracovníka, ktorý vám pomôže riešiť všetky otázky, s ktorými sa pri výstavbe stretnete. Ciele, ktoré sme si na nasledujúce roky postavili dosiahneme len v spolupráci s vami, starostami a primátormi. Sme otvorený každej komunikácii v záujme ich dosiahnutia. Ešte raz ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Autor: Zaznamenal (st)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.12.2016
V obci Kriváň začali stavať tretiu nájomnú bytovku
Tretiu nájomnú bytovku začali nedávno stavať v Kriváni v okrese Detva. Najväčšia obec okresu s približne 1700 obyvateľmi už predtým postavila dve nájomné bytovky spolu s vyše 40 bytmi.
viac
06.08.2020
Hlivák: Zákon pre výstavbu nájomných bytov upraví pracovná skupina
Výstavba nájomných bytov nie je podľa Hliváka pre ÚVO novou témou a úrad už niekoľko rokov pracuje na tom, aby samosprávy neporušovali zákon.
viac
10.08.2020
Prvé stretnutie predsedu ZMOS s ministrom dopravy k výstavbe nájomných bytov
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal v piatok 7. augusta 2020 navštívil Okres Ružomberok v rámci kontrolného dňa na výstavbe úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová.
viac
10.10.2020
ZMOS požaduje prevod pozemkov na výstavbu bytov a sociálnych zariadení
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %