Sobota 31.10.2020
Dnes má meniny 
Aurélia
°C
09.05.2018 11:50

Triedenie komunálneho odpadu


Logo podnikovohospodárskej fakulty EUBA v Košiciach


Na Ekonomickej univerzite Bratislava a jej Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sa realizuje projekt VEGA 1/0582/17: „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“ podporený Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.


V rámci riešenia projektu sa vychádza zo skutočnosti, že Slovenská republika dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami v oblasti nakladania s odpadmi a komunálnym odpadom. Na Slovensku v roku 2016 predstavovalo skládkovanie komunálneho odpadu viac ako 65 % nakladania s odpadom. Sme teda výrazne nad priemerom EÚ, kde skládkovaný odpad tvorí menej ako 25 % komunálneho odpadu. Cieľom Slovenska by teda malo byť znižovať množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním a postupný prechod na vhodnejšie formy nakladania s komunálnym odpadom, ako je napríklad materiálové zhodnocovanie. Na Slovensku sa v roku 2016 zhodnotilo recyklovaním menej ako 16 % komunálnych odpadov. Cieľ, ktorý si stanovila Európska komisia do roku 2020 dosiahnuť až 50%-tnú mieru recyklácie odpadov z domácností platí aj pre Slovenskú republiku a je zadefinovaný v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Pri súčasnom trende miery recyklácie na Slovensku je tento cieľ bez ďalších opatrení a systémových zmien nesplniteľný.

V tejto súvislosti si Vás dovolíme touto cestou osloviť a požiadať o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorého údaje budú podkladom pri analýze a príprave návrhov na zlepšenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť v elektronickej podobe na adrese: https://komunalny-odpad.webnode.sk/prieskum/

Predložený dotazník je súčasťou výskumného projektu zameraného na zhodnocovanie komunálnych odpadov. V záujme objektívnosti, komplexnosti a účinnosti zámeru Vás úctivo žiadame o spoluprácu pri získavaní informácií o spôsoboch nakladania s komunálnym odpadom a triedenom zbere. Vaše odpovede sú dôverné údaje, sú anonymné, chránené, individuálne sa nezverejnia a budú použité výlučne na účely výskumu vo forme súhrnných záverov z analýz. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa triedenia komunálneho odpadu zamerané na osobné názory, postoje a správanie ako aj všeobecnú časť s údajmi o respondentoch slúžiacich pre kategorizáciu odpovedí. Odpovede na otázky vzťahujte na miesto bydliska (trvalého alebo prechodného), kde platíte poplatky za komunálny odpad a v ktorom sa počas roka najčastejšie zdržujete. Pre pracovníkov samospráv so znalosťou problematiky nakladania s komunálnym odpadom je venovaná osobitná časť, ktorá sa respondentom nepracujúcim v rámci samosprávy nezobrazí.

Privítame, ak by ste sa vedeli alebo chceli k jednotlivým otázkam dodatočne vyjadriť, na čo využite možnosť vlastnej odpovede v závere dotazníka, prípadne hneď v príslušnej otázke v odpovedi "Iné".

Za vašu spoluprácu a úprimné zmysluplné informácie Vám vopred ďakujeme.

Za projektový tím Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

 

 

Autor: doc. Ing. Michal Stričík, PhD. a Ing. Monika Čonková, PhD.


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.03.2017
Pri testovaní kontajnerov pod zemou postupujú mestá zatiaľ opatrne
Po Liptovskom Mikuláši, Nitre, Trenčíne, Trnave či ďalších mestách to skúšajú s testovaním polopodzemných kontajnerov komunálneho odpadu aj v Košiciach a Piešťanoch.
viac
27.11.2017
Košičania majú prvé podzemné kontajnerovisko
V rámci pilotného projektu modernizácie existujúcich stojísk bolo 27. novembra 2017 odovzdané do užívania prvé podzemné kontajnerovisko na Oštepovej ulici v Mestskej časti Košice-Juh.
viac
13.04.2018
Pri rodinných domoch pribudne 3050 kontajnerov na biologický odpad
Poprad pripravuje rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Na základe výzvy, ktorá bola zameraná na triedený zber odpadov a na ich mechanicko-biologickú úpravu, podala samospráva v októbri 2016 projekt, ktorým sa uchádzala o prostriedky z OP Kvalita životného prostredia.
viac
01.08.2020
Mesto zavádza pilotný projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu
Mesto Nové Zámky zavádza od začiatku augusta pilotný projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú obyvatelia 23 panelákových vchodov a rodinných domov z jednej ulice kuchynský odpad triediť a osobitne odovzdávať.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.88 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %