Streda 03.06.2020
Dnes má meniny 
Karolína
°C
10.06.2019 11:05

Informačný systém pre hlavných kontrolórov miest a obcí - RISSAM.kontrola


RISSAM.kontrola - ilustračná snímka


Od 1. júna 2019 je pre hlavných kontrolórov miest a obcí sprístupnený nový modul informačného systému RISSAM, ktorý je zameraný na podporu procesov činností hlavného kontrolóra.


Prevádzkovateľom informačného systému je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na existujúcu komunikačno-technologickú infraštruktúru Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM) a  vzhľadom na doménovú súvislosť s kontrolou dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia a pravidiel rozpočtovej zodpovednosti bol realizovaný projektový zámer ako funkčné rozšírenie RISSAM s využitím znalostí a prevzatím relevantných funkčností existujúcich modulov IS RIS - Kontrola a audit.

Hlavní kontrolóri miest a obcí sa pri výkone kontrol riadia najmä zákonom 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení, ktorý definuje postavenie hlavného kontrolóra a zákonom 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite, ktorý v §20-27 definuje základné pravidlá finančnej kontroly a auditu a má odporúčajúci charakter. Pre subjekty samosprávy v oblasti vykonávania kontroly neexistuje k uvedeným zákonom nižšia právna forma, ktorá by detailizovala metodiku alebo vzory postupov a dokumentácie špecifické pre autonómne postavenie hlavných kontrolórov miest a obcí. Zároveň títo vykonávajú svoju činnosť bez špecializovaného agendového informačného systému.

Realizácia funkčného rozšírenia IS RISSAM bola s cieľom dosiahnuť nasledovné prínosy pre mestá a obce:

- Podpora úloh kontrolóra v rámci procesu plánovania, výkonu kontroly a zhotovenia ročnej správy – aplikácia svojou funkcionalitou a evidenčnými položkami navádza kontrolóra v jednotlivých aktivitách.

- Existencia vzorov dokumentov (napr. Poverenie, Správa z kontroly, Polročná/Ročná správa, ....) – s možnosťou úpravy finálnych výstupov podľa individuálnych potrieb kontrolóra a zaužívaných postupov na meste alebo obci.

- Archivácia a možnosť zdieľania dokumentov kontroly a zabezpečenie kontinuity pri zmene hlavného kontrolóra – za archiváciu je zodpovedný štatutárny zástupca obce alebo mesta.

- Referencovanie kontrolovaných údajov rozpočtu a účtovníctva s údajmi predkladanými na MFSR – prístup na čítanie údajov z finančných výkazov a odkaz na údaje o výpočte dlhu.

- Podpora autonómneho postavenia hlavného kontrolóra prevádzkovaním v prostredí DataCentra – uložené údaje a dostupnosť informačného systému je zabezpečená bez vplyvu mesta alebo obce.

- Multiplikačný efekt prevádzkových nákladov (noví používatelia v existujúcej infraštruktúre) – dodatočne nevznikajú pre obce a mestá žiadne priame náklady. Užívateľ sa pripojí do aplikácie cez rozhranie internetového prehliadača.

- Východisko pre zjednotenie metodiky výkonu kontroly zo strany hlavných kontrolórov miest a obcí – na šablónach dokumentov, terminológii a obsahu číselníkov sa podieľali členovia pracovnej skupiny zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

Aplikácia je určená pre mestá a pre obce bez ohľadu na počet obyvateľov alebo rozsah spracovávanej agendy. Hlavný kontrolór alebo pracovník útvaru hlavného kontrolóra má k dispozícii nasledovný okruh funkčností:

- Vytvorenie plánu kontrolnej činnosti

- Správa číselníka kontrolovaných subjektov pre danú obec alebo mesto

- Evidovanie plánovaných a mimoriadnych kontrol

- Generovanie dokumentov z kontroly podľa vzorov dostupných v systéme

- Evidovanie nedostatkov z kontroly

- Vytváranie správ z kontroly

- Evidovanie odporúčaní kontrolóra a opatrení prijatých kontrolovaným subjektom

- Archivácia dokumentácie kontroly v elektronickej forme

- Evidencia inej kontrolnej činnosti

- Tvorba správ o výsledkoch kontrol, ročnej správy a prehľadov o kontrolách obce

Projekt bol realizovaný v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Aplikácia je však dostupná bezodplatne pre ktoréhokoľvek hlavného kontrolóra mesta alebo obce, ktorý sa preukáže výpisom z uznesenia zastupiteľstva o právoplatnom zvolení pre výkon činnosti na príslušnej obci v určenom období.

O prístup do aplikácie je možné požiadať prostredníctvom formulára „F213 - Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu pre kontrolórov miest a obcí“, ktorý je dostupný na stránke www.cpu.datacentrum.sk v časti Dokumenty a postupy - Dokumenty na stiahnutie. Inštrukcie k vyplneniu a postup požiadania je priamo súčasťou obsahu formulára.

Pre používateľov sú zabezpečené telefonické konzultácie počas pracovných dní prostredníctvom Centra podpory používateľov DataCentra na číslach 02/57880056 a 0850/123344. Zároveň je na vyššie uvedenej stránke v časti Postupy zverejnená používateľská príručka s popisom funkčností, obsahom štandardizovaných číselníkov a vzorových šablón tlačových výstupov.

Termín začiatku využívania aplikácie nie je časovo limitovaný. Pre maximalizáciu benefitov z automatizovaného vytvorenia ročnej správy je však odporúčané údaje spracovať za obdobie celého kalendárneho roka. Inicializačný plán kontrol je možné zadať ako prvý krok napĺňania údajov kedykoľvek počas roka. Nadväzujúce informácie, ktoré sú v aplikácií spracúvané, budú automaticky dopĺňané do preddefinovaných tlačových výstupov.

Autor: (zhk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.06.2016
Daňoví poplatníci dlhujú mestu desaťtisíce eur
Pohľadávky vrábeľskej radnice voči daňovým poplatníkom sa vlani v porovnaní s rokom 2014 takmer zdvojnásobili.
viac
06.09.2016
Pozvánka na XX. snem ZHK SR
V termíne 20. - 21. septembra 2016 sa v hoteli Horizont v Starej Lesnej uskutoční jubilejný XX. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.
viac
08.08.2019
Informačný systém DCOM budú môcť využiť aj mestá
Elektronické služby, jednoduchšie vybavovanie podaní a integrácie na viaceré informačné systémy verejnej správy. To všetko bude vďaka novému projektu pod hlavičkou DCOM prístupné aj pre mestá. A to bez nutnosti meniť svoj aktuálny informačný systém.
viac
17.04.2020
Občania budú môcť komunikovať s obcami bez elektronického OP
Občania budú môcť v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu (OP).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.92 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %