Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
22.03.2018 12:56

Rozvoj regiónu Gemera a Malohontu sa bez kvalitných komunikácií nepohne vpred


Pohľad na účastníkov snemu


V Rimavskej Sobote sa 8. februára uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí Ľubomír Lõrincz.


Zasadanie otvoril a viedol predseda regionálneho združenia, primátor Tisovca Peter Mináč. Po privítaní členov združenia a prítomných hostí odznela hymna Slovenskej republiky, potom sa s krátkym programom predstavili žiaci miestnej základnej umeleckej školy.

Nasledovalo schválenie návrhu programu rokovania a voľba pracovných orgánov snemu: predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie.

Po krátkej prezentácii spoločnosti Weby Group, s. r. o., zameranej na témy modernej komunikácie samosprávy s občanmi a moderného, bezpečného spôsobu doručovania informácií zo samosprávy prednesením správy o činnosti regionálneho združenia v uplynulom otvoril jeho predseda P. Mináč pracovnú časť rokovania.

Správa predsedu RZMOGaM P. Mináča

„Tak, ako začiatkom každého roka, aj teraz sa schádzame na sneme Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, aby sme zhodnotili spoločnú prácu samospráv v okrese Rimavská Sobota za uplynulý rok 2017 a vytýčili náš postup pre rok 2018,“ uviedol P. Mináč a zdôraznil, že keďže ide o posledný rok funkčného obdobia a na jeseň čakajú samosprávu voľby, v ktorých sa mnohí starostovia a primátori budú uchádzať o znovuzvolenie, má samospráva pred sebou ešte veľa úloh, ktorých sa musí zhostiť čo k najväčšej spokojnosti obyvateľov obcí a miest.

„Aj na tom tohoročnom sneme musíme konštatovať,“ povedal, „že náš spoločný postup vyžaduje aj skutočnosť, že okres Rimavská Sobota je naďalej veľmi zložitý, či už z hľadiska veľkého počtu malých obcí do 500 obyvateľov, ale aj sociálno -ekonomickou zaostalosťou, nepriaznivým demografickým vývojom, nedostatočnou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Tento stav najviac doliehal aj v uplynulom roku na samosprávy, ktoré boli každodenne konfrontované s týmito problémami.“

P. Mináč ďalej zdôraznil, že zložitosť výkonu samosprávnych funkcií sa snažila riešiť na svojich zasadnutiach aj Rada RZMOGaM, v ktorej sú zastúpené všetky mikroregióny okresu Rimavská Sobota. Každé zo siedmich zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnili v minulom roku, sa konalo v inom meste či obci, takže jej členovia mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou jednotlivých samospráv, s ich úspechmi, ale aj problémami. „V tejto praxi chceme pokračovať aj v roku 2018,“ zdôraznil a uviedol, že zloženie Rady sa nemenilo a účasť jednotlivých členov bola dobrá s výnimkou zástupcu mikroregiónu Valická dolina, ktorý chýbal na viacerých zasadnutiach.

Ďalej zdôraznil, že aj v uplynulom období k jednotlivým naliehavým problémom samosprávy prizývali na zasadnutie Rady RZMOGaM vedúcich pracovníkov štátnej správy a inštitúcií. Pravidelným hosťom na zasadnutiach bola napr. riaditeľka ÚPSVaR v Rimavskej Sobote Lívia Kóošová, s ktorou sa riešili jednotlivé programy podpory zamestnanosti týkajúce sa samospráv. Dôležitá bola aj účasť generálneho riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na zasadnutí Rady RZMOGaM, cenné boli aj informácie zástupcov z Informačného poradenského centra z Banskej Bystrice ohľadne pomoci samosprávam pri žiadostiach o nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ alebo dotácií zo štátneho rozpočtu.

A keďže významnú pozornosť venujú obce a mestá regiónu aj riešeniu tzv. rómskej otázky, zaoberala sa Rada RZMOGaM aj touto problematikou. P. Mináč zároveň vyjadril nádej, že ľudia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity si nájdu čas aj na rokovanie so zástupcami regionálneho združenia, pretože „riešenie tejto problematiky je celoplošnou záležitosťou pre celý náš okres a nielen pre niekoľko málo obcí. Ocenili by sme tiež, keby na rôzne informačné podujatia a zasadnutia pozývali aj zástupcov RZMOGaM,“ podotkol.

Chronickou boľačkou je cesta R2

Dôležitú pozornosť, pripomenul P. Mináč, venovalo regionálne združenie vlani výstavbe rýchlostnej komunikácie R2. Zdôraznil, že ich nemilo prekvapila správa analytického oddelenia ministerstva financií SR, že R2 od Lučenca je neefektívna vzhľadom na nízku vyťaženosť komunikácie odporúčajú len rozšíriť existujúcu cestu, čím pobúrili takmer všetkých v okrese Rimavská Sobota, ale aj v okolitých okresoch, ktorých sa R2 týka. „Protestné akcie spontánne prebiehali v každom okrese náš nevynímajúc,“ povedal a pripomenul, že starostovia sa aktívne zúčastnili na blokáde cesty pri Čiernej Lúke a RZMOGaM vydal kritické stanovisko k danej situácii, ktoré bolo doručené médiám. Súčasne vyslovil obavu, že aj keď jednotlivé úseky R2 sú zaradené ako prioritné investície ministerstva dopravy pre rok 2018, nedostatočná projektová príprava môže zabrzdiť termíny začatia verejného obstarávania dodávateľa ako aj termín začatia realizácie. Navyše vznikajú obavy, že vyčlenené finančné prostriedky sa preskupia na iné úseky.

Vedenie RZ zaujímali aj cesty II. a III. triedy, na ktorých napriek opravám niekoľkých málo kilometrov je situácia v okrese nepriaznivá a v súčasnosti znovu prebieha prieskum potrieb jednotlivých samospráv. „Po sumarizácii dáme tieto požiadavky na vedomie novému vedeniu BBSK a poslancom BBSK za okres Rimavská Sobota,“ povedal P. Mináč.

Akčné plány brzdí byrokracia

Za významný prvok činnosti združenia P. Mináč označil snahu podieľať sa na rozvoji okresu. Pripomenul, že už v roku 2015 RZ aktívne pôsobilo pri príprave Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota, čo pokračovalo aj v roku 2017. Pripomenul, že hlavným tvorcom a koordinátorom tohto významného dokumentu bol Gabriel Mihályi, starosta Jesenského a v akčnej rade aktívne pôsobili aj ďalší zástupcovia samospráv - Peter Mináč, Michal Bagačka či Marian Habovčík. Došlo aj k zmene predsedu, ktorým sa stal prednosta Okresného úradu Csaba Csízi.

Pre operatívne riadenie realizácie akčného plánu, pripomenul P. Mináč, bola založená nezisková organizácia Centrum rozvoja Gemera a Malohontu (CEROGEMA), ktorej zakladateľom je aj RZMOGaM. V správnej rady pracoval Peter Mináč a v dozornej rade Gabriel Mihályi. „Úlohou našich zástupcov,“ povedal, „bolo zastupovať samosprávy pri realizácii akčného plánu.“

Pripomenul, že veľkú pozornosť pri tom RZMOGaM venovalo postupu pri realizácii akčného plánu. O to viac, že jednotlivé aktivity sa bezprostredne týkajú samospráv. Medzi nimi vymenoval o. i. vytváranie obecných podnikov, výstavbu škôl a materských škôl, biologických koreňových čističiek odpadových vôd v obciach, zakladanie vzdelávacích centier, podporu priemyselných parkov či vytváranie spoločných úradovní. Zdôraznil, že realizácia jednotlivých programov sa rozbieha veľmi pomaly, pričom väčšiu dynamiku realizácie brzdí nesystémový prístup riadiaceho orgánu, prílišná byrokracia a meškajúce legislatívne normy.

Za pozitívum označil P. Mináč úspech troch MAS (MAS Malohont, MAS Palócka Vrchovina a MAS Dolný Gemer), ktoré aj vďaka akčnému plánu úspešne obhájili svoje zámery a získali približne 9 miliónov eur pre projekty na zlepšenie života obyvateľov obcí.

Úspechy striedali sklamania

V práci RZMOGaM, uviedol ďalej predseda RZ, veľkú pozornosť venovali aj riešeniu pripomienok starostov a primátorov. Výrazne sa podľa neho zlepšila informovanosť samosprávy, veľmi promptne sa dostávajú informácie zo ZMOS ako aj z jednotlivých sekcií ZMOS pre jednotlivé samosprávy, na čom majú zásluhu aj zástupcovia regionálneho združenia v jednotlivých sekciách ZMOS.

„Rok 2018 je posledným rokom nášho funkčného obdobia. Obdobia, ktoré bolo zápasom našich samospráv o lepšie podmienky života obyvateľov našich obcí a miest. Úspechy sa striedali so sklamaniami z neúspechu. Som však presvedčený, že každý podľa svojich možností urobil všetko, aby sa samosprávy svojich úloh zhostili čo najlepšie...

Viac v Obecných novinách č. 11-12/2016

Autor: (r)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.05.2016
Nová cyklotrasa spája Gemer a Malohont s Horehroním
Cyklocesta Plačkova – Svetlá, ktorú v pondelok 16. 5. otvorili neďaleko horského priechodu Zbojská pri Tisovci v okrese Rimavská Sobota, umožňuje cyklistom nový bezpečný spôsob prepravy medzi dvomi regiónmi.
viac
17.05.2016
V galantsko-šalianskom regióne sa diskutovalo najmä o doprave a komunikáciách
Zástupcovia členských miest a obcí Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónusa 28. apríla zišli na výročnom valnom zhromaždení. Združenie miest a obcí Slovenska na ňom zastupoval jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány.
viac
07.02.2017
Nový investor by mal v obci Mýtna vytvoriť okolo 40 pracovných miest
Okolo 30 až 40 pracovných miest má v Mýtnej v okrese Lučenec vytvoriť nový investor, spoločnosť Swietelsky z Rakúska. Potvrdil to starosta Pavel Greksa, podľa ktorého sa firma stane najväčším zamestnávateľom v obci.
viac
24.04.2017
Cieľom návštevy zástupcov štyroch krajín je medziregionálna spolupráca
Podpora medziregionálnej spolupráce medzi šiestimi verejnými i súkromnými subjektmi z Fínska, Nemecka, Španielska a Slovenska je zámerom projektu Socent Spa, v rámci ktorého dnes (24. 4. 2017) pricestovali na trojdňovú návštevu regiónu Gemer zástupcovia týchto krajín a neziskovej organizácie Epic.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %