Pondelok 11.12.2023
Dnes má meniny 
Hilda
°C
23.03.2022 12:35

ZMOS apeluje na premiéra, ministerstvá neplnia zmluvu


ZMOS.


Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na predsedu vlády Eduarda Hegera. Dôvodom je neplnenie dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Problémom sú financie na odmeňovanie v prenesenom výkone štátnej správy.


Záväzok z Kolektívnej zmluvy

Na treťom kole rokovaní k návrhu KZVS na rok 2022 bol zo strany Ministerstva financií SR predložený návrh, podľa ktorého mal byť pripravený Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 a podľa ktorého mala byť zamestnancom, ktorí vykonávajú  práce vo verejnom záujme poskytnutá odmena vo výške 350 eur za podmienok, že ich pracovný pomer trval ku dňu 31. 12. 2021 najmenej šesť mesiacov a nebola týmto zamestnancom daná výpoveď.  Súčasne sa dohodlo, že táto odmena bude vyplatená najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021 a na podnet zástupcu ZMOS najneskôr do 30. júna 2022, čo bolo do Dodatku č. 1 aj zapracované.  Odmena za mesiac december 2021 vo výške 350 eur mala byť poskytnutá zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorých mzdové nároky sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Do tejto skupiny zamestnancov patria aj zamestnanci miestnej územnej samosprávy, ktorí v mestách a obciach vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, čo bolo deklarované aj na treťom kole rokovaní ku kolektívnej zmluve na rok 2022. V tejto súvislosti bolo dohodnuté, že rezort financií rozpíše na príslušné  ministerstvá, ktoré zastrešujú prenesený výkon štátnej správy, finančné prostriedky a následne ich tieto ministerstvá ešte v decembri 2021 poukážu mestám a obciam, aby ich mohli vyplatiť svojim zamestnancom, ktorí plnia úlohy na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy. 

Medzi mlynskými kameňmi

Z informácií, ktoré má ZMOS k dispozícii je zrejmé, že túto dohodu naplnilo Ministerstvo vnútra SR na úseku základného školstva SR a na úseku matrík. Mestám a obciam, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, bývania hlásenia pobytu a registra osôb finančné prostriedky na tento účel neboli zo strany Ministerstvo vnútra SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR do dnešného dňa poukázané. ZMOS začiatkom decembra minulého roka oslovil Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s požiadavkou na zvýšenie rozpočtu na rok 2022 na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Odpoveď na tento list z MDV SR bola do Kancelárie ZMOS doručená 16. februára 2022! Okrem stanoviska k požiadavke ZMOS na zvýšenie rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2022 bola súčasťou listu aj informácia o tom, že ministerstvo dopravy nemohlo v závere roka 2021 zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmeny zamestnancom miest a obcí, ktorí vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poporiadku a bývania v zmysle Dodatku č. 1. V závere listu rezort dopravy uvádza, že ministerstvo financií bolo o tejto skutočnosti informované a je potrebné, aby vyplatenie tejto odmeny zabezpečilo ministerstvo financií iným spôsobom a nie prostredníctvom ministerstva dopravy. ZMOS bol druhého marca tohto roka listom zo strany ministerstva financií informovaný, že štátny rozpočet na rok 2022 nedisponuje žiadnymi dodatočnými zdrojmi na vyplatenie uvedenej odmeny a dotknuté kapitoly majú hľadať zdroje na plnenie tohto záväzku vo svojich rozpočtoch na rok 2022. Súčasne nám štátny tajomník z rezortu financií Marcel Klimek odporúča, aby sme plnenie záväzku prioritne riešili s príslušnými správcami kapitol štátneho rozpočtu.  Ale to sme predsa už urobili a vrátili sme sa zase medzi mlynské kamene, ktorými sú dve ministerstvá, navzájom na seba poukazujúce.

Na základe toho sme listom požiadali predsedu vlády Eduarda Hegera, aby vstúpil do rokovaní na úrovni dvoch ministerstiev, od ktorých nevidíme konštruktívny prístup k riešeniu zmluvnej dohody. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger v tejto súvislosti uvádza: „V súčasnej dobe sú na mestá a obce kladené ďalšie povinnosti a úlohy spojené so zvýšeným nárokom na ich rozpočty a z toho dôvodu nebudú schopné vyplatiť odmenu zamestnancom v súlade so Dodatkom č. 1., ktorí vykonávajú prenesený výkon na úsekoch, na ktoré nedostali finančné prostriedky. ZMOS považuje uvedený stav voči týmto zamestnancom za diskrimináciu a nenaplnenie dohody, ku ktorej sa štát zaviazal pri prerokúvaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022. Z toho dôvodu som požiadal pána premiéra o pracovné stretnutie k danej problematike s cieľom odstrániť preukázateľné prvky diskriminácia a zjavnej nespravodlivosti  a tým naplniť legitímne nároky  zamestnancov, ktorí v mestách a obciach vykonávajú prenesený výkon štátnej správy a ktoré im patria v súlade s uvedeným dodatkom.“

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2020
ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky
Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1,3 milióna eur.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
11.06.2021
Na Slovensku je zadlžená viac ako polovica z takmer tritisíc samospráv
Štát samosprávam neuhrádza všetky náklady spojené s výkonom prenesených kompetencií .
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %