Pondelok 18.11.2019
Dnes má meniny 
Eugen
°C
12.09.2019 06:20

Výzva poslancom a poslankyniam NR SR


Banskobystrický samosprávny kraj - logo


Text výzvy na neschválenie návrhu zákona o zvyšovaní nezdaniteľného základu dane z príjmov, ktorú podpísalo 162 starostov a primátorov z Banskobystrického samosprávneho kraja.


VÝZVA POSLANCOM A POSLANKYNIAM NR SR NA PREHODNOTENIE NÁVRHU NA ZVÝŠENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE

Vážené poslankyne, vážení poslanci NR SR,

ako predstavitelia samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja sa na vás obraciameso zdvorilou, ale naliehavou výzvou, aby ste prehodnotili svoj návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane a pozastavili o ňom rokovanie, prinajmenšom do zváženia a riadneho prerokovania nasledujúcich faktov s dotknutými samosprávami všetkých stupňov. V prvom rade sa nestotožňujeme so spôsobom, akým váš návrh predkladáte, a v tejto kritikesa stotožňujeme so stanoviskom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: „Predložený návrh zákona neobsahuje informáciu o finančných dôsledkoch na rozpočet verejnej správy tak, ako to vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma takýto postup negatívne, najmä vzhľadom na významne negatívny vplyv navrhovaného opatrenia na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť verejných financií.“

Zároveň považujeme za absolútne neprijateľné, ak sa návrhy s takýmto zásadným dopadom na rozpočty samospráv predkladajú bez akejkoľvek verejnej a odbornej diskusie. Zodpovedné samosprávy svoje hospodárenie plánujú roky dopredu, no takéto návrhy zákonov od zodpovednosti odrádzajú a znemožňujú plánovanie čo i len strednodobých investičných akcií. Apelujeme na vzájomný rešpekt, ktorý by sme mali na jednotlivých úrovniach správy vecí verejných voči sebe prejavovať.

Dopady vášho návrhu na hospodárenie samospráv by boli aj podľa kvantifikácie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zásadné a ďalekosiahle: „Navrhované opatrenie by ovplyvnilo verejné financie cez pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 149 mil. eur.“ Pre Banskobystrický samosprávny kraj by to iba v budúcom roku znamenalo výpadok plánovaných príjmov vo výške 6,2 milióna EUR. Za toľko peňazí by BBSK dokázal zrekonštruovať viac ako 70 km ciest. Takmer polovica z vyše 2440 km ciest II. a III. triedy v správe BBSK je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Aj napriek rekordným sumám vyčleneným z vlastných zdrojov a snahe o maximálne čerpanie prostriedkov z IROP nedokážeme tento dlhodobý investičný a technologický dlh v infraštruktúre odstrániť, ak nám budete k objektívnym problémom a zdedeným investičným dlhom uberať z financií aj takýmto “systémovým” spôsobom.

Okrem samosprávneho kraja dopadne toto opatrenie na stovky obcí, čo bude znamenať menej dostupné verejné služby v škôlkach, školách či sociálnych zariadeniach, a rovnako menej investícií do dopravnej alebo športovej infraštruktúry.

Chceme tiež upozorniť, že Slovenská republika sa v priebehu niekoľkých rokov zaradí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny Európskej únie a Banskobystrický samosprávny kraj patrí už teraz medzi najrýchlejšie starnúce regióny na Slovensku. Pritom už dnes chýbajú kapacity v domovoch seniorov, v roku 2014 bolo na čakacích listinách na celom Slovensku viac ako 1700 seniorov, v roku 2017 už vyše 5500 a toto číslo neustále rastie. Samotný Banskobystrický kraj evidoval v roku 2018 až 1724 čakateľov na umiestnenie v zariadeniach pre seniorov. Zriadiť a prevádzkovať zariadenia, ktoré seniorom dokážu poskytnúť pomoc a opateru, je v kompetencii obcí. Ak im poslanci NR SR budú bez diskusie a kompenzácie ukrajovať z rozpočtov, naša spoločnosť sa o seniorov nedokáže slušne postarať. Zákonodarca nám zveril kompetencie a úlohy, a teraz nám berie zdroje. Takéto konanie ohrozuje našu schopnosť plánovať a realizovať potrebné investície a vyrovnať sa s touto generačnou výzvou.

Na druhej strane sú prínosy vášho návrhu pre jednotlivcov, ako aj ekonomiku ako celok len minimálne: „Navrhované opatrenie by viedlo ku zvýšeniu disponibilných príjmov rodín priemerne o 0,4 %. Rodiny by si polepšili v priemere o 3,8 eur mesačne.“ „Opatrenie zvyšujúce úroveň NČZD by eliminovalo predpokladaný vplyv tichého zdanenia v roku 2020, pokračovanie tichého zdaňovania do budúcna by však neodstránilo. Navrhované zvýšenie NČZD nepostačuje na to, aby sa “oživila“ zamestnanecká prémia, ktorej vplyv vyprchal v roku 2015, keď výška NČZD klesla pod úroveň základu dane počítaného z minimálnej mzdy. Dá sa očakávať iba malý vplyv opatrenia na ponuku a dopyt po práci.“

Považujeme za zjavné, že ďalekosiahle negatívne dopady vášho návrhu vysoko prevyšujú jeho prínosy. Ako zástupcovia samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí si uvedomujú zodpovednosť, akú nesieme, vás preto vyzývame, aby ste tento svoj návrh neschvaľovali bez riadneho legislatívneho procesu a bez celospoločenskej a odbornej diskusie o jeho dopadoch.

S úctou,

predstavitelia samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja

Autor: (Predstavitelia samospráv Banskobystrického samosprávneho kraja)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.01.2017
UKF sa stala odborným garantom digitalizácie slovenských ľudových piesní
Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa bude podieľať na digitalizácii slovenských ľudových piesní z konca 19. storočia.
viac
24.06.2019
Župa by zvýšením nezdaniteľnej časti dane stratila 5 miliónov, chýbali by školám
Prijatie novely zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ako ho v súčasnosti predložila v NR SR skupina poslancov, by pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) znamenalo stratu príjmov na úrovni 5 miliónov eur ročne.
viac
04.09.2019
ZMOS požiadal parlament o neschválenie zákona
Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky listom obrátilo na členov parlamentu.
viac
12.09.2019
Zástupcovia miest, obcí a samosprávnych krajov protestovali proti návrhu zákona
Výzvu na neschválenie návrhu zákona o zvyšovaní nezdaniteľného základu dane z príjmov podpísalo 162 starostov a primátorov z Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický župan Ján Lunter ju spolu s predstaviteľmi SK8 a ÚMS dnes odovzdal do podateľne Národnej rady SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.91 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %