Sobota 05.12.2020
Dnes má meniny 
Oto
°C
22.10.2020 11:45

Schválená novela zákona „zachraňuje“ OOCR


Ilustračná snímka.


V súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR včera schválila novelu zákona o cestovnom ruchu v skrátenom legislatívnom konaní.


Vďaka úprave a doplnení prechodných ustanovení nehrozí niektorým oblastným organizáciám cestovného ruchu zánik v dôsledku nesplnenia podmienky na založenie - počtu prenocovaní a garantujem im „životaschopnú“ výšku dotácie v rokoch 2022 a 2023.

Schválený návrh  zákona  obsahuje  úpravu  a  doplnenie  prechodných  ustanovení vzhľadom na skúsenosti získané z aplikačnej praxe. Vo vzťahu k mestám a obciam ako zakladajúcim členom oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) prináša dve úpravy v prechodných ustanoveniach:

1. Predĺženiu  prechodného  obdobia,  po  skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona, s cieľom napomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie COVID-19:

§ 31d Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019

Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019.

Novela zákona predlžuje lehotu na preukázanie podmienok § 14 ods. 1 zákona k 31. decembru 2022.

Podľa § 14 ods. 1 zákona OOCR môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí alebo MČ, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc. 

2. Výpočet výšky požadovanej dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rokoch 2022 a 2023 na základe údajov o vybraných členských príspevkoch a vybranej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých organizáciách cestovného ruchu, ktoré nedosiahnu výšku výberu dane za ubytovanie a/alebo výber členských príspevkov, ktorý bol vyšší ako limit v roku 2019 pred vypuknutím pandémie COVID-19

§  31e  Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 v tomto zmení sa dopĺňa týmto znením: Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku  2022 nepoužije a  pri výpočte  maximálnej  výšky  dotácie  pre  oblastnú  organizáciu  a  dotácie  pre  krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, ak a)ak súhrnná  hodnota  vybratých  členských  príspevkov  oblastnej  organizácie v oku  2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej  organizácie v oku 2019  a  ak  súhrnná  hodnota  vybratej  dane  za ubytovanie  všetkých  členských  obcí  oblastnej  organizácie  v roku  2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019

Podľa § 29 ods. 4 Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.

Tieto novelizačné zmeny sa týkajú aj krajských organizácií cestovného ruchu.

Ďalšia novelizácia zákona vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Dané schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu a zníženie negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Doplnením nasledujúceho znenia do zákona:

§ 27j Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID –19

(1) Ministerstvo  môže  v príslušnom  rozpočtovom  roku  najneskôr  do  31.  decembra  2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa §27a od.1 písm. d na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu  ochorenia  COVID-19. Príspevok  možno  poskytnúť  fyzickej  osobe  alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo  minimálnej  pomoci  podľa  osobitného predpisu na  podporu  podnikov  v odvetví cestovného ruchu.

(2) Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu, na podporu  podnikov  v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

3) Ministerstvo pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci9v)podnikom v odvetví cestovného ruchu,  alebo  pripraví  a zašle  Protimonopolnému  úradu  Slovenskej republiky  na  notifikáciu schému minimálnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, určenú na  náhradu  škody  spôsobenej  prírodnými  katastrofami  alebo  mimoriadnymi udalosťami.

Miestne samosprávy z pohľadu sanovania cestovného ruchu v súvislosti s ochorením covid-19 poukazuje aj na potrebu zmeny použitia dotácie cestovného ruchu.  Na základe zákona o cestovnom ruchu sa dotácie môžu použiť na marketingové a propagačné aktivity a produkty, zlepšenie kvality služieb, vzdelávacie aktivity a iné. Vzhľadom na aktuálnu situácie a výpadok dane z ubytovania v  rozpočtoch miestnych samospráv, ktoré v praxi tvoria členský príspevok miestnej samosprávy do OOCR je viac ako žiadúce použitie dotácie na základné prevádzkové služby (zachovanie základného štandardných služieb) a mzdové náklady zamestnancov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Schéma „prvej pomoci“ sa nevzťahuje na zamestnancov OOCR a subjekty v pôsobnosti územných samospráv.

------------

OOCR sú na základe zákona o cestovnom ruchu nástrojom podpory cestovného ruchu v regiónoch Slovenska, vytvorené na základe partnerstva subjektov z verejného - samosprávneho, súkromného a neziskového sektora. Základom tejto spolupráce sú obce.

Počet členských subjektov organizácií cestovného ruchu (vrátane samospráv) sa od prijatia zákona o podpore cestovného ruchu kontinuálne zvyšuje. V roku 2017 bolo združených do OOCR takmer 300 miestnych samospráv a viac ako 500 ďalších subjektov (podnikateľských a nepodnikateľských). V roku 2018 sa zvýšil počet miestnych samospráv združených do OOCR takmer o tretinu. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo na Slovensku v tomto roku zrealizovaných až 15,51 mil. prenocovaní, z ktorých až 86 % (13,41 mil. prenocovaní ) bolo na území členských obcí združených do OOCR. V súčasnosti je členom 37 OOCR 1004 subjektov, z toho 375 miest a obcí. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.10.2016
Bojnice majú z turizmu asi 330 000 eur, do rozvoja dávajú len dve percentá
Sumu vo výške asi 330 000 eur za rok prináša každoročne do rozpočtu kúpeľného mesta Bojnice cestovný ruch. Do rozvoja turizmu v súčasnosti investuje samospráva dve až tri percentá z tejto sumy, v budúcnosti by to malo byť zaužívaná tretina až štvrtina.
viac
18.02.2020
Mesto Nitra udelí dotácie na projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu
Projekty občianskych združení a spolkov zameraných na cestovný ruch podporí mesto Nitra celkovou sumou 15 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom mimoriadnom februárovom rokovaní.
viac
21.08.2020
ZMOS adresoval principiálne pripomienky k zmenám v bytovej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky, ktoré sledujú zlepšenie podpory výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení.
viac
03.11.2020
Je predčasné sa vyjadrovať k požiadavke ZMOS súvisiacej s pôžičkami
Požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zmenu návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na dotáciu je pre Ministerstvo financií (MF) SR novinkou.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.18 %