Nedeľa 29.03.2020
Dnes má meniny 
Miroslav
°C
20.09.2017 02:17

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania z pohľadu samosprávy


Ilustračná snímka.


Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Otázka:

Sme poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí majú záujem o to, aby sa v našom meste výraznejšie podporil rozvoj bývania aj prostredníctvom výstavby mestských nájomných bytov. Vieme, že v súčasnosti je parlamente návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Mohli by ste nám poskytnúť informácie o tom, čoho sa návrh zákona z pohľadu samosprávy týka, kedy nadobudne účinnosť a prípadne aj akú výšku podpory môžu mestá očakávať?

 Odpoveď:

- Na úvod si dovolím pripomenúť, že komplexné ciele nášho štátu pre oblasť bytovej politiky sú vyjadrené v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020 (schválená uznesením vlády SR č. 13/2015). Ide o zásadný dokument, ktorý okrem toho, že je východiskom pre oblasť bývania do roku 2020, definuje nielen ciele, ale aj nástroje na ich dosiahnutie a formuluje tiež zodpovednosť občanov, štátu, obcí, vyšších územných celkov, aj súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania. Je nesporné, že Štátny fond rozvoja bývania je jedným z významných nástrojov podpory bývania, ktorým štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike. Možno konštatovať, že v súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov, čím, samozrejme, patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.

Novelu zákona č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2018, schválili poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 7. septembra 2017. Dá sa teda predpokladať, že tento zákon bude v dohľadom čase uverejnený v Zbierke zákonov SR.

Dotknutými subjektmi sú: fyzická osoba, obec, vyšší územný celok a nezisková organizácia s minimálnou 51-percentnou majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom a iná právnická osoba.

 O čo vlastne v schválenom zákone ide?

Novela okrem toho, že nadväzuje na niektoré zmeny právnych predpisov, reaguje aj na zmenené tepelnotechnické požiadavky na stavby. Obsahuje tiež úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby stanovenia spresňujúcich podmienok pri poskytovaní podpory.

Pre Vašu potrebu je dobré vedieť, že pozitívnym prvkom je zavedenie ďalších nových účelov podpory nájomného bývania, a to napríklad podpora na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov (technickou vybavenosťou sa rozumie – verejný vodovod a vodovodná prípojka, verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátenie čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia, odstavné plochy alebo garážové stojiská budované v rámci bytového domu alebo polyfunkčného domu) a tiež podpora na kúpu pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých už bola poskytnutá podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo dotácia ministerstva. Avšak v prípade žiadateľa, ktorým je obec, samosprávny kraj a nezisková organizácia nebude zákonná možnosť poskytnúť úver na kúpu pozemku. Tento typ žiadateľov by pre obstaranie nájomných bytov mal podľa predkladateľa návrhu zákona využívať vlastné pozemky, keďže výpočet nájomného je limitovaný obstarávacou cenou bytu. Pri poskytovaní podpory na obnovu bytovej budovy sa dôraz bude klásť na podporu tých častí, ktoré môžu znížiť bezpečnosť stavieb. Ide najmä o spoločné rozvody elektrickej energie, plynu, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome. Podpora obnovy bytovej budovy sa dopĺňa aj o výmenu spoločných rozvodov vzduchotechniky, pretože aj tieto spoločné časti sú v mnohých prípadoch po dobe životnosti a je nevyhnutná ich modernizácia. Súčasne ide o časť bytovej budovy, ktorá sa nachádza v priestoroch s ostatnými vymieňanými rozvodmi a je prirodzené, aby bola obnova realizovaná komplexne.

Okruh žiadateľov sa rozširuje o osamelého rodiča alebo o osamelú fyzickú osobu, ktorá sa osobne stará o nezaopatrené dieťa vo veku najviac 15 rokov, čím sa zavádza možnosť získať výhodný úver na zabezpečenie vlastného bývania aj pre týchto žiadateľov.

Zvyšuje sa maximálny limit úveru na byt pre účel obstarávanie bytu a obstaranie nájomného bytu zo 65 000 eur na 90 000 eur. Ide o úpravu súvisiacu s plnením požiadaviek energetickej hospodárnosti budov, pre dosiahnutie ktorých musí žiadateľ vynaložiť vyššie obstarávacie náklady. Podrobnosti o výške podpory na jednotlivé účely určí ...

Viac v Obecných novinách č. 37-38/2017

 

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.10.2016
Zákon o poplatku za rozvoj nechápu všetci rovnako, je zle napísaný
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj robí ťažkosti pri jeho zavádzaní. Nie je to nič prekvapujúce. Vo viacerých bodoch je nejednoznačný a jeho súčasné znenie v mnohých aspektoch odporuje pôvodnému zámeru a cieľom.
viac
06.02.2017
Zrušenie krajských organizácií cestovného ruchu ohrozí turizmus
Schôdza NR SR mala v programe aj novelu zákona 91/2010 Z. z., ktorý upravuje fungovanie krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku.
viac
13.09.2017
Samosprávy neprídu o právo veta pri voľbe riaditeľa školy
Obce a vyššie územné celky, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, neprídu o právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Poslanci Národnej rady SR totiž odmietli novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne hnutia OĽaNO.
viac
12.09.2019
Zástupcovia miest, obcí a samosprávnych krajov protestovali proti návrhu zákona
Výzvu na neschválenie návrhu zákona o zvyšovaní nezdaniteľného základu dane z príjmov podpísalo 162 starostov a primátorov z Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický župan Ján Lunter ju spolu s predstaviteľmi SK8 a ÚMS dnes odovzdal do podateľne Národnej rady SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %