Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
10.11.2015 10:00

Mesto radí mestu - Čo s triedeným zberom podľa nových pravidiel?


Mestá radia, ako správne nastaviť systém triedenia odpadu. (Foto: Envipak)


Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje.


Humenné je mestom s najvyššou hustotou zbernej siete, a teda najvyšším komfortom pre obyvateľov. Palárikovo patrí k nadpriemerne triediacim obciam.

Čo považujete za dôležité pre lepšie triedenie odpadu vo vašej obci alebo meste?

Trenčín - Občania potrebujú mať vytvorené dobré možnosti na triedenie odpadov a byť informovaní o tom, čo kam triediť, ako aj o harmonograme vývozov triedených zložiek odpadu. K triedeniu sme preto podrobne vypracovali všeobecne záväzné nariadenie. V meste máme rozmiestnených 542 kusov 1 100 l nádob, 67 kusov 240 l a 491 kusov 120 l nádob na papier, 192 kusov nádob na sklo, 462 kusov 1 100 l nádob na plasty. Z rodinných domov plasty zbierame aj prostredníctvom žltých vriec a za rok 2014 bolo vyzbieraných 37 436 kusov vriec s plastmi. Kovy a viacvrstvové obaly môžu občania mesta odovzdávať v dvoch zberných dvoroch, alebo do špeciálne pripravených kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania. Dôležitý je tiež efektívny odvoz zmesového komunálneho odpadu. Nádob na zmesový komunálny odpad by nemalo byť priveľa, inak ostávajú poloprázdne a to nemotivuje ľudí k triedeniu. Preto sa snažíme mať nádoby na komunálny odpad pridelené k objektom v zmysle nášho VZN presne podľa počtu poplatníkov. V objektoch, kde máme 1-2 poplatníkov, realizujeme vývoz raz za 14 dní, čím chceme ľudí primäť triediť a nevyhadzovať odpad do zmesového odpadu. K dosiahnutiu úspechu je potrebná aj dôsledná evidencia o vyprodukovaných odpadoch na území mesta. Všetkých tých, čo na území mesta vykonávajú zber akéhokoľvek odpadu, sme zmluvne zaviazali a vyžadujeme od nich hlásenia o množstvách vyzbieraných odpadov.

Palárikovo - Triedenie zložiek komunálneho odpadu je pre nás kľúčová úloha pre dosiahnutie kontinuálneho znižovania komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním. V súčasnosti triedime 15 druhov komodít za účelom materiálovej recyklácie. „Máme rozvinutý lokálny aj donáškový systém triedeného zberu. Snažíme sa obyvateľom maximálne vyjsť v ústrety tak, aby triedenie odpadu bolo pohodlné a dostupné,“ hovorí Jozef Derňár, starosta obce Palárikovo a predseda Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ďalším krokom k zvýšeniu kvality a miery triedenia bude určite stabilná personálna základňa. Doteraz všetku prácu na zbernom dvore vykonávali pracovníci tzv. VPP, resp. drobných obecných služieb, ale zakúpením novej techniky vieme doriešiť aj túto otázku.

V Humennom majú technické služby vypracovaný a zverejnený harmonogramu zberu. Vyzbieraný odpad dotrieďujú v hale separačného dvora. „Veľkým prínosom v triedení odpadov je rozmiestnenie zberných nádob na triedený zber čo najbližšie k zdroju vzniku, čiže k obyvateľom," hovorí Monika Pastráková z Odboru ŽP MSÚ v Humennom. Vyseparované zložky komunálneho odpadu zo sídlisk sa zbierajú raz týždenne a zber vyseparovaných zložiek odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje raz mesačne.

V budúcnosti nás čaká vybudovanie strediska na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a popasovať sa chceme so zhodnotením stavebných odpadov. Dôležité bude zabezpečiť triedenie a materiálové toky vytriedených komodít komunálneho odpadu tak, aby boli v súlade s novým zákonom o odpadoch.

Čo by ste v budúcnosti chceli zlepšiť?  

Trenčín - A naša vízia...? Vybrať si dobrú organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nám pomôže ešte viac zlepšiť podmienky pre triedenie odpadu pre našich občanov. Do budúcna plánujeme rozšíriť kapacity nádob a zvýšiť frekvenciu vývozov. V najbližšom období sa zameriame aj na triedenie VKM, kovov a bioodpadu. A tým výraznejšie zvýšiť percento vytriedeného odpadu z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu. Aby význam triedenia občania pochopili a prijali ho za svoju zodpovednosť v spolupráci s vybranou OZV, musíme sa zamerať na osvetu a vzdelávanie občanov.  

Palárikovo - V súčasnosti „manažujeme“ triedený zber aj v Združení obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi, v ktorom je združených 26 obcí regiónu. Aby triedený zber mohol prebiehať kontinuálne a aby sme mohli zvyšovať mieru triedenia, plánujeme rozšíriť materiálno-technickú základňu , a to nákupom nových strojov, hlavne prepravných zariadení, veľkokapacitných kontajnerov. Samozrejme rovnako dôležité je i nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. Pretože dosiahnutie nášho cieľa je možné len aplikáciou dôsledného recyklačného a kompostovacieho programu.

Humenné - Možnosti zlepšenia vidíme najmä v edukácii obyvateľov, aby boli disciplinovanejší pri triedení odpadov a väčšej frekvencii počtu a intervalov zvozu.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.11.2015
Ministerstvo radí: Kedy uzatvoriť zmluvu s organizáciou výrobcov?
Obce sú zdržanlivé v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Hrozí im riziko, že ak sa nerozhodnú včas a zmluvy neuzavrú, pôjdu do zlosovania a organizácia zodpovednosti výrobcov im bude pridelená.
viac
24.11.2015
Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie
Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).
viac
10.11.2015
Nový zákon o odpadoch zlepší financovanie triedenia aj efektivitu recyklácie
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.
viac
11.06.2024
Pošta vydala známku „Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý
Slovenská pošta, a. s., vydala 7. júna 2024, poštovú známku „Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)“ s nominálnou hodnotou 3,00 €.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %