Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
07.12.2023 02:55

Komuniké z rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska


Pohľad na predsednícky stôl počas príhovoru štátneho tajomníka rezortu práce a sociálnych vecí Branislava Ondruša. (Snímka ZMOS)


Rada Združenia miest a obcí Slovenska v zastúpení 133 predstaviteľov členských miest a obcí delegovaných 62 regionálnymi združeniami miest a obcí v území na sa zišla na zasadnutí vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. decembra 2023.


Rada prerokovala a prijala niekoľko dôležitých uznesení v oblasti financovania a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026 a k regionálnemu rozvoju a eurofondom. 

Rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo za účasti ministra životného prostredia Tomáš Tarabu, štátneho tajomníka rezortu regionálneho rozvoja Michal Kaliňáka a štátneho tajomníka rezortu práce a sociálnych vecí Branislava Ondruša.

Aktuálnym a dôležitým bodom rokovania Rady ZMOS bola problematika financovania návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci rok. Rada ZMOS prijala uznesenie, v ktorom poverila predsedu ZMOS pri rokovaniach o rozpočte verejnej správy požadovať navýšenie prostriedkov pre miestnu samosprávu oproti súčasnému návrhu o minimálne 500 miliónov eur, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie služieb pre obyvateľov miest a obcí na súčasnej úrovni a o doplatenie mestám a obciam 54 miliónov eur v súvislosti s kompenzáciou zvýšených cien energií ešte v roku 2023. 

Na základe diskusie a záverov z rokovania Komory obcí Rady ZMOS žiada o rokovanie vedenia ZMOS s príslušným ministerstvom o návrhu legislatívnej zmeny, ktorá by upravila čerpanie rezervného fondu tak, aby obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva mohla použiť tieto prostriedky aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu a to konkrétne na nevyhnutnú údržbu a opravy obecného majetku. 

Ďalej žiada rokovanie s Ministerstvom financií SR (MF SR) o obnove poskytovania dotácií v zmysle Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR, nakoľko vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace nové a nepredvídané výdavky štátneho rozpočtu bolo zverejnenie výzvy pozastavené. Prednostne by mali byť uspokojené individuálne potreby malých obcí, nakoľko malé obce prevažne do 500 obyvateľov sú najviac ohrozené deficitom finančných prostriedkov.

Prvé kroky nového vedenia ministerstva regionálneho rozvoja vo vzťahu k samosprávam predstavil štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák. Rada ZMOS vzala na vedomie informácie prezentované štátnym tajomníkom MIRRI SR vo vzťahu k eurofondom a regionálnemu rozvoju, ktoré vníma pozitívne pre koordinovaný rozvoj územia. Vo vzťahu k regionálnemu rozvoju a eurofondom prijala Rada ZMOS uznesenie, v ktorom žiada pri rokovaniach s MIRRI SR zabezpečiť súčinnosti medzi implementáciou Plánu obnovy a Programu Slovensko v príbuzných témach ako je znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, cyklodoprava tak, aby nastavenie kritérií oprávnenosti a proces hodnotenia v jednom programe nezablokovali možnosť uchádzania sa žiadateľa o fondy EÚ v druhom programe, prípadne v oboch. 

Na základe uznesenia z Komory obcí rady ZMOS žiada, aby sa v rokovaniach s MIRRI SR presadzovalo vytvorenie mechanizmu pre možnosť čerpania finančných zdrojov z dopytovo orientovaných výziev  pre obce do 1000 obyvateľov, nakoľko tieto obce nemajú možnosť získať zdroje v rámci integrovaných územných stratégií, keďže tieto obce majú zväčša potrebu investícií do rozvoja drobnej infraštruktúry. 

V rámci rokovania o konkrétnych eurofondových výzvach ZMOS požaduje navýšenie alokácie na výzvu na Miestne občianske a preventívne služby do výšky podaných žiadostí, ktoré splnili kritériá hodnotenia a nemohli byť schválené pre nedostatočnú alokáciu.

Členovia Rady ZMOS prerokovali aj ďalšiu problematiku, a to súlad IS DCOM s platnými právnymi predpismi a žiadajú rokovať s MIRRI SR o vytvorení certifikačnej autority všetkých informačných systémov využívaných v mestách a obciach. 

Rada ZMOS vzala na vedomie informácie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o pripravovaných legislatívnych zmenách vo vzťahu k odpadovému hospodárstvo, vodovodom a kanalizáciám a zonácií národných parkov, ktoré vníma pozitívne a v prospech toho, čo potrebuje územie. 

Taktiež po prerokovaní problematiky sociálnych služieb so štátnym tajomníkom rezortu práce a sociálnych vecí Branislavom Ondrušom vzala na vedomie informáciu o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnych vecí.

Rada ZMOS na svojom rokovaní vo Zvolene schválila plneniu rozpočtu ZMOS k 30.9.2023 a návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023 a návrhu rozpočtu ZMOS na rok 2024. Informácie z rokovaní dvadsiatich odborných sekcií Rady ZMOS a usporiadaniu členstva v odborných sekciách vzala na vedomie.

Najbližšie rokovanie Rady ZMOS sa uskutoční online v piatok 8. 12. 2023 o 15:00 hod., na ktorom bude predseda ZMOS informovať o záveroch z rokovania s Ministrom financií SR, ktoré sa uskutoční pred online rokovaním Rady ZMOS.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2021
Rokovalo predsedníctvo Združenia miest a obcí Liptova
Prostredníctvom videokonferencie sa v piatok 15. januára 2021 uskutočnilo zasadnutia predsedníctva Združenia miest a obcí Liptova, ktoré zvolal jeho predseda a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
viac
11.10.2021
ZMOS analyzuje využitie potenciálu miestnej kultúry  
Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Aktuálna sa venuje problematike miestnej kultúry a zvýšeniu potenciálu jej využitia na miestnej úrovni.
viac
08.10.2022
Rokovala Rada Združenia miest a obcí Liptova
V stredu 5. októbra 2022 sa uskutočnilo rokovanie Rady Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL). Zúčastnil sa na ňom aj predseda ZMOS Branislav Tréger.
viac
11.09.2023
Zajtra bude rokovať Rada ZMOS a jej komory – komora miest a komora obcí
Rokovanie Rady ZMOS a jej obidvoch komôr – komory miest a komory obcí sa uskutoční dnes 12. 9. 2023 na Štrbskom plese. Súčasťou rokovania Rady ZMOS bude aj účasť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k eurofondom a problematike regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %