Utorok 26.03.2019
Dnes má meniny 
Emanuel
°C
11.04.2018 10:00

Rada ZMOS sa zišla na svojom 17. rokovaní


Ilustračná snímka (st)


Program zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla, sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy. Rokovanie otvoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Okrem obligatórnych bodov Rada ZMOS prerokovala 11 materiálov.


 

 

Po voľbe návrhovej komisie a vyhodnotení plnenia Rada prerokovala aktuálne informácie z legislatívneho procesu, ktoré uviedli výkonní podpredsedovia ZMOS Milan Muška a Jozef Turčány. Následne predložili vyhodnotenie plnenia záverov 28. snemu ZMOS. Materiál bol vyhodnotením plnenia uznesení a priorít, ktoré schválil 28. snem ZMOS a následne boli rozpracované na rokovaní Rady ZMOS 27. a 28. júna 2017. Takto rozpracované závery snemu boli priebežne prerokúvané na zasadnutiach odborných sekcií Rady ZMOS a tiež na Rade ZMOS v novembri 2017. Súčasná predložená informácia o stave plnenia plnenia záverov 28. snemu ZMOS bola aktualizovaná k 5. aprílu t. r.

Ako sa konštatuje v správe, z viac ako 30 úloh bolo splnených 12 a ďalšie sa priebežne plnia, pričom pri každej úlohe sa v správe konštatuje, čo ešte zostáva doriešiť.

Vyhodnotenie požiadaviek regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov snemov, ktoré rovnako uviedli výkonní podpredsedovia ZMOS Milan Muška a Jozef Turčány, bolo Rade ZMOS predložené ako obsiahla, prehľadná a súhrnná informácia, umožňujúca systematickú prácu s pripomienkami z územia. Rada ZMOS ju prijala a schválila v uznesení.

Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová členom rady predložila návrh dokumentov 29. snemu ZMOS. Materiál obsahoval návrh programu 29. snemu, návrh rokovacieho poriadku, zloženie pracovného predsedníctva a komisií, návrh informácií o činnosti Predsedníctva a Rady ZMOS, ako aj odborných sekcií po 28. sneme.

Dôležitou súčasťou tohto materiálu bol návrh priorít 29. snemu ZMOS, ktorý má predbežne 16 okruhov. Heslovite z nich spomeňme zachovanie súčasného systému financovania miestnej územnej samosprávy vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní, presadzovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom, miestnou a regionálnou samosprávou, pokračovanie v procese majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod objektmi v majetku miest a obcí.

Súčasťou navrhovaných priorít je aj presadzovanie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania, presadzovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb medzi štátom, regionálnou a územnou samosprávou, vrátane aktualizácie ich deinštitucionalizácie a financovania. Navrhované priority obsahujú aj návrh na pokračovanie v riešení problematiky marginálnych komunít.

Ďalšou dôležitou oblasťou v navrhovaných prioritách sú témy odpadového hospodárstva a aktualizácie stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav.

V rámci legislatívy sa priority orientujú aj na upravovanie sociálneho statusu starostov a primátorov, modernizáciu miestnej územnej samosprávy a zjednodušovanie jednotlivých procesov - napr. verejného obstarávania, zjednodušenia a zrýchlenia čerpania európskych peňazí.

Samostatným bodom je príprava nového stavebného zákona, v ktorom priority navrhujú presadzovať zachovanie súčasného systému výkonu miestnou územnou samosprávou ako preneseného výkonu štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu.

Ďalšie body priorít sa týkajú procesov informatizácie miestnej územnej samosprávy, otázok riešenia dopravnej infraštruktúry a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk.

Posledným bodom navrhovaných priorít je presadzovanie zjednodušenia procesov súvisiacich so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Takto navrhované priority snemu ZMOS sú v štádiu ďalšieho spracovávania a môžu byť rozšírené aj o ďalšie oblasti, ktoré vyplynú z požiadaviek regionálnych snemov ZMO.

Po prerokovaní tohto bodu výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány uviedol informáciu o návrhu zmien v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme v roku 2018 a informáciu o plnení rozpočtov a hospodárení miest a obcí za rok 2017.

Informáciu o prevádzkových problémoch IS DCOM a prijatých opatreniach predložil výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik.

Členovia rady sa následne zaoberali informáciou o záveroch rokovania Komory obcí, ktorú uviedol jej predseda Ľubomír Lörincz. Výkonný podpredseda Milan Muška potom predstavil stanovisko ZMOS k návrhu zásad nového zákona o verejnom obstarávaní.

V závere rokovania členovia Rady ZMOS prerokovali rozpočet združenia a návrh harmonogramu zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na 2. polrok 2018. Rokovanie prvého dňa uzavrel bod rôzne.

Druhý rokovací deň sa uskutočnili odborné konzultácie a poradenstvo odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS v oblastiach: sociálne služby a ich financovanie, komunitné plány obcí a regionálne školstvo. Rokovanie sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese.

Autor: (mk, st)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR
Štrbské Pleso – 6. apríl 2016 - Predseda ZMOS Michal Sýkora zvolal 6. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 5. a 6. apríla 2016 v Štrbskom Plese. Dvojdňový program rokovania tvorilo 21 bodov, medzi ktorými dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020.
viac
30.04.2016
Prípravy na 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska vrcholia
Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na svoj 27. snem. Štatutárni predstavitelia miest a obcí sa zídu 18. a 19. mája 2016 v bratislavskej Inchebe.
viac
03.05.2016
V Margecanoch sa na výročnom zasadaní zišli členovia ZMO Hnileckého regiónu
Za Košický samosprávny kraj sa na rokovaní, ktoré sa konalo v Margecanoch 3. marca, zúčastnili aj zástupcovia Úradu Košického samosprávneho kraja - Ladislav Olexa a Marek Mitterpák. Združenie miest a obcí Slovenska na zasadaní zastupoval výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
24.05.2018
Princípy komunálnej reformy musia vzísť zo širokej diskusie a vzájomnej zhody
Vystúpenie podpredsedu ZMOS a predsedu Komory miest Rady ZMOS Štefana Bieľaka na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.80 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.36 %