Sobota 16.01.2021
Dnes má meniny 
Kristína
°C
12.06.2019 08:05

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie služby včasnej intervencie v BBSK


Socia - logo


Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) v spolupráci so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej SOCIA) a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej Asociácia).


 BBSK sa zaväzuje po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov SVI na BBSK financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2020 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne v partnerstve s Nadáciou EPH vybraným poskytovateľom grant na zariadenie centier (automobil, zariadenie priestorov ambulantnej časti SVI) vo výške cca 20 000 EUR na SVI.

Ďalšie podprobnosti nájdete na: www.socia.sk.

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej intervencie v BBSK – pre regióny „Zvolen – Detva – Krupina“,  „Lučenec – Poltár – Veľký Krtíš“, „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“ a „Brezno“.

Výzva je určená: pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov.

Forma výzvy: priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov služieb a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov (periodiká samospráv, webová stránka BBSK a pod.)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK

Časové obdobie: Jún – December 2019

Dátum vyhlásenia: 10. júna 2019

Dátum uzávierky: 27. september 2019

KONTEXT

Rodičia detí so zdravotným postihnutím alebo detí v riziku zaostávania vo vývine, sú po narodení svojich detí vystavení veľkému stresu. Neboli na rolu takýchto rodičov pripravení a musia čeliť sérii ťažkých životných situácií. Ako tieto situácie zvládnu počas raného obdobia svojho dieťaťa má dopad na ich budúci rodinný život, ako aj budúcnosť dieťaťa. Úlohou služby včasnej intervencie je sprevádzať rodičov v období raného detstva dieťaťa, pomáhať im nachádzať spôsoby rozvoja jeho potenciálu prostredníctvom denných rutín. Úlohou pracovníkov SVI je ponúkať im partnerský prístup pri hľadaní vhodných riešení a posilňovať ich sebavedomie a rodičovské role, ktorú sú pri rozvoji ich dieťaťa nenahraditeľné.

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA) a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej Asociácia). BBSK sa zaväzuje po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov SVI na BBSK financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2020 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne v partnerstve s nadáciou EPH vybraným poskytovateľom grant na zariadenie centier (automobil, zariadenie priestorov ambulantnej časti SVI) vo výške cca 20 000 EUR na SVI.

CIEĽ VÝZVY: Cieľom výzvy je vybrať dvoch budúcich poskytovateľov SVI v roku 2020 so sídlom v BBSK, ktoré preukážu najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI. Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY PRE VÝBER UCHÁDZAČA: Predložiť ponuku pre zriadenie SVI môžu existujúce organizácie, ktoré majú dostatočné informácie alebo skúsenosti v nasledovných oblastiach:

Odborné kapacity organizácie:

- štruktúra zamestnancov a spolupracujúcich odborníkov podľa špecializácie a doterajšej praxe;

- počet, veková štruktúra a orientačná skupina rodín a detí, ktorým organizácia poskytovala služby k 30. 6. 2019, v prípade, že takejto skupine organizácia poskytovala služby;

- celkový počet detí vo veku 0 – 7 rokov a štruktúra služieb, ktoré im boli poskytnuté počas trvania organizácie, v prípade, že takejto skupine organizácia poskytovala služby;

- zdokumentovanie materiálnych podmienok pre poskytovanie SVI;

- používané metódy práce;

- zdroje príjmov organizácie, priemerný rozpočet za posledné tri roky a celková finančná stabilita organizácie, vrátane predpokladaného spôsobu spolufinancovania projektu;

- priestorové podmienky pre výkon služieb;

- cenník poskytovaných služieb, ak existuje.

Predložiť ponuku pre zriadenie SVI môžu aj fyzické osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady:

- Prax v poskytovaní služieb pre rodiny s postihnutými deťmi alebo pre deti s rizikovým vývinom v trvaní minimálne 10 rokov (doložené CV a minimálne 2 referenčné osoby z odboru) ;

- otvorenosť pre spoluprácu v rámci siete SVI v BBSK;

- flexibilita v učení sa nových postupov práce v rámci poskytovanej SVI.

- Informácie o týchto skutočnostiach vypĺňa uchádzač v príslušných častiach formulára Prihláška do výberového konania na uchádzača o zriaďovateľa SVI v BBSK.

PROJEKTOVÝ ZÁMER

Uchádzač o poskytovateľa SVI vypracuje stručný projektový zámer, v ktorom popíše aktivity, ktoré plánuje vykonať, aby sa zo súčasného stavu transformoval na model poskytovateľa služby včasnej intervencie, resp. akým spôsobom si predstavuje zriadenie novej n.o. zabezpečujúcu SVI.

V projektovom zámere uchádzač popíše spôsob napĺňania základných princípov SVI:

- Transdisciplinárny prístup pri poskytovaní služby a vytváranie prostredia SVI s víziou kľúčového pracovníka pre rodinu so znevýhodnením dieťaťom;

- poskytovanie služieb v prirodzenom prostredí rodiny;

- rodič ako partner tímu pracovníkov SVI, jeho zmocňovanie v role rodiča, rodič ako kľúčový element pri rozvoji dieťaťa (Parent-Mediating Learning);

- rozvoj dieťaťa prostredníctvom učenia sa v rámci denných rutín;

- vytváranie prostredia SVI s víziou sieťovacej a koordinačnej funkcie pre rodiny so znevýhodnenými deťmi v danom regióne;

- spôsoby a stratégie podpory sociálneho začleňovania rodiny a dieťaťa.

 FINANCOVANIE

 Financovanie prípravy a prevádzky SVI bude prebiehať z:

- príspevku BBSK na bežné prevádzkové náklady SVI, pre dvoch vybraných poskytovateľov po ich zaregistrovaní na BBSK,

- príspevku Nadácie EPH/ nadácie SOCIA na zriaďovacie náklady SVI (zariadenie priestorov a kúpa automobilu),

- zo spolufinancovania vybraného partnera na ďalšie náklady súvisiace s poskytovaním SVI.

FORMÁLNE PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

Oprávnenosť uchádzačov

Oprávnenými uchádzačmi sú mimovládne neziskové organizácie s aktívnym pôsobením vo verejnom priestore a komunikujúce s verejnosťou, nie úzko expertne či zárobkovo orientované „neziskové“ organizácie.

Oprávnený uchádzač môže byť aj fyzická alebo právnická osoby s následnou povinnosťou založenia neziskovej organizácie.

Výpis z registra nie starší ako 3 mesiace bude požadovaný len od vybraného uchádzača.

Uchádzači, ktorí v čase podania prihlášky nemajú zriadenú organizáciu, budú musieť dokladovať svoje odborné predpoklady a skúsenosti uvedené v časti 3 v predloženej prihláške (svoje CV, odkazy na referenčné osoby/organizácie, webové odkazy) a v prípade výberu budú musieť do konca roku 2019 zriadiť neziskovú organizáciu. Vybraní uchádzači musia absolvovať registráciu SVI na BBSK tak, aby najneskôr od 1.4.2020 boli schopní začať poskytovať terénnu a ambulantnú formu SVI.

PRÍPRAVA, PODÁVANIE, HODNOTENIE A SCHVAĽOVANIE PRIHLÁŠOK

Príprava prihlášky

Koordinátor výzvy na požiadanie poskytne uchádzačom objasnenia a informácie odo dňa vyhlásenia Výzvy do termínu 3 dni pred jej uzávierkou.

Uchádzačov prosíme, aby si termín konzultácií dohodli v časovom predstihu. Po dohode koordinátor výzvy poskytne konzultácie aj formou osobných stretnutí.

Prihláška musí byť spracovaná na predpísanom formulári, ktorý je prílohou tejto Výzvy.

Podávanie prihlášky

Uchádzač musí doručiť do sídla nadácie

Vyplnenú Prihlášku do výberového konania na zriaďovateľa SVI podpísanú štatutárnym zástupcom predkladajúcej organizácie alebo koordinátorom budúcej neziskovej organizácie v počte 1 kus

Povinné prílohy č. 1 – 3 v počte 1 kus (pre existujúce organizácie)

Príloha č. 1 – Zriaďovacie dokumenty alebo im zodpovedajúce dokumenty

Príloha č. 2 – Účtovná závierka organizácie za posledný rok

Príloha č. 3 – Výročná správa za posledný rok

CD s elektronickou verziou Prihlášky a prílohami 1-3

Z technických príčin uchádzačom ich prihlášku, ani prílohy nevraciame. Prihlášku je nutné doručiť poštou aj elektronicky – prihlášky doručené len elektronickou poštou alebo faxom budú zamietnuté. Prílohy, stačia kópie (nemusia byť notársky overené) postačujú, ak budú zaslané poštou alebo len na CD.

Uchádzači musia doručiť prihlášky osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky do 16.00 hod. Nestačí tento dátum ako deň odoslania, prihlášky musia byť do uvedeného dátumu a hodiny fyzicky doručené do sídla nadácie SOCIA:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava.

Na obálku s prihláškou je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Rozvoj včasnej intervencie v BBSK – výber partnera

Úplné meno uchádzača: ...

Adresa uchádzača..

NEOTVÁRAŤ !

Názov nadácie

Adresa nadácie

Potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky

SOCIA do 5 pracovných dní potvrdí uchádzačovi prijatie prihlášky emailom.

Hodnotenie prihlášky

Proces hodnotenia prihlášky:

- Koordinátor výzvy – zhodnotí administratívnu zhodu prihlášky, oprávnenosť uchádzačov a oprávnenosť prihlášky.

- Projektový tím zložený zo zástupcov BBSK, nadácie SOCIA a Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencieohodnotí predložené prihlášky z obsahového hľadiska a predloží zástupcom BBSK zoznam uchádzačov, ktorí splnia podmienky a budú pozvaní na osobný pohovor.

- Zástupcovia BBSK zorganizujú osobný pohovor s doporučenými organizáciami/ predkladateľmi prihlášky a predložia vedeniu BBSK odporučenie na konečný výber 2 poskytovateľov SVI.

Informovanie o výsledkoch výberového konania

Po schválení víťaznej ponuky vedením BBSK môžu víťazné organizácie začať registráciu SVI na samosprávnom kraji, resp., najprv proces registrácie novej n.o.

Predpokladaný termín podpísania Zmluvy o financovaní zaregistrovaných SVI je začiatok roku 2020.

Ostatné predložené prihlášky dostanú písomné vyrozumenie o zamietnutí ponuky do 6 týždňov od uzávierky Výzvy.

KONTAKTY

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

PhDr. Jana Kamenská, PhD., Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, telefón: 048/4325 594, e-mail: jana.kamenska@bbsk.sk

Koordinátor výzvy

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Mgr. Vladislav Matej, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, Mobil: 0903 493 037, e- mail: matej@socia.sk

 

 

 

 

Autor: (bbsk-socia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.10.2018
Výzva pre malé projekty otvorená
BSK je od roku 2016 členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. To 3. septembra 2018 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
viac
27.11.2018
Záujemcovia o výstavbu škôlky môžu predkladať ponuky
Obec Bernolákovo hľadá realizátora výstavby novej materskej školy. Výzvu na predložene ponúk v pondelok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
viac
16.03.2020
Mesto vypísalo výzvu na humanizáciu obytného priestoru Vodáreň dvor
Výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky na predmet zákazky Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor číslo 2 zverejnilo mesto Trnava vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
viac
30.10.2020
Hľadajú sa možnosti na pokračovanie programu MOPS
Rezort vnútra a splnomocnenkyňa vlády SR ubezpečujú všetky obce a mestá, ktorým končia zmluvy o NFP koncom roka 2020 v programe MOPS, že intenzívne hľadajú možnosti pre identifikáciu dostupných finančných zdrojov, ktoré umožnia spustiť ďalšie výzvy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %