Streda 13.11.2019
Dnes má meniny 
Stanislav
°C
27.12.2018 09:35

Výzva neverejných poskytovateľov sociálnych služieb primátorom a starostom


Logá organizacií


Sociálne služby sa financujú z troch zdrojov. Zo štátneho rozpočtu cez MPSVR SR sa poskytuje zariadeniam na základe ich žiadosti príspevok na poskytovanie služby podmienenej odkázanosťou.


Vážený pán primátor, starosta, poslanec,

vážená pani primátorka, starostka, poslankyňa

blahoželáme Vám k zvoleniu do funkcie a želáme veľa trpezlivosti, múdrosti a odvahy pri jej výkone. Využívame tento povolebný čas, aby sme Vás informovali, čo sa deje na poli sociálnych služieb. Ide o zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denné stacionáre a opatrovateľskú službu, ktoré slúžia pre seniorov a sú v kompetencii územnej samosprávy. Koncom roka 2017 bola prijatá veľká novela zákona, ktorá zaviedla nové prvky do financovania sociálnych služieb.

Príspevok je diferencovaný podľa stupňa odkázanosti (III – VI) a zo zákona je určený na osobné výdavky, čiže platy a odvody zamestnancov zariadenia. Druhým zdrojom sú samotní prijímatelia služieb. Tí zo svojho príjmu a majetku platia úhradu za odkázanosť na pomoc inej osoby, za ubytovanie a za stravu. Sociálne služby sú služby vykonávané vo verejnom záujme. Preto je tu ochrana poskytovateľa pred tým, ak jeho príjmy sú nižšie ako jeho výdavky. Tzv. vyrovnávacia platba je rozdiel medzi príspevkom štátu, úhradou občana a celkovými nákladmi na službu. Táto suma má byť príspevkom samosprávy na spolufinancovanie týchto služieb. Tak hovorí zákon.

V minulom období sa dôsledne nedbalo o to, aby si každá strana plnila svoje povinnosti. Príspevok štátu bol veľmi nízky. Jeho zvýšenie a napojenie na minimálnu mzdu v roku 2018 výrazne zvýšilo podiel štátu na financovaní služieb. Zo strany miestnej samosprávy sa postoj nezmenil. Aj vlastné zariadenia (zriadené obcou) sú často ponechané bez toho, aby im mesto/obec prispeli z rozpočtu obce/mesta tzv. vyrovnávacou platbou. Zariadenia sociálnych služieb preto dnes nemajú dostatok finančných prostriedkov na základnú údržbu, ale ani na zákonné príplatky pre zamestnancov (práca vo sviatok, cez víkend, v noci), na vzdelávanie, vybavenie modernou technikou a ďalšie výdavky. Finančný príspevok na prevádzku nedostáva väčšina neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Táto situácia už pretrváva roky a „dlhy“ neverejných poskytovateľov sa stále zväčšujú. Niekoľko desiatok denných stacionárov muselo pre nedostatok financií a podpory zatvoriť a mnohé pobytové zariadenia avizujú zánik.

Začiatkom roku 2018, keď sme od samosprávy očakávali finančný príspevok na prevádzku (tzv. vyrovnávaciu platbu), dostali sme odpoveď, že obce a mestá nepočítali s takouto platbou a nie je zahrnutá v rozpočte na rok 2018. Situáciu sa snažilo zmierniť aj MPSVR SR, keď otvoreným listom samospráve požadovalo vyplatenie tohto príspevku. Nepochodilo.

Pevne dúfame, že v roku 2019 sa situácia nezopakuje a neverejní poskytovatelia dostanú od obcí a miest svoje peniaze. Veď podiely z dane budú opäť vyššie. Sú to služby prevažne pre seniorov a služby pre seniorov sú hlavnou náplňou sociálnej práce v obci. Chceli by sme Vás tiež ubezpečiť, že nemusíte mať žiadne právne ani iné obavy pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Legitimitu na jeho poskytovanie Vám dáva zákon o sociálnych službách, ktorý neupravuje žiadne splnomocňovacie ustanovenie pre obce, aby boli povinné vydávať v tejto veci všeobecne záväzné nariadenie, ako je to medzi členmi ZMOS nesprávne interpretované. Pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku totiž nejde o poskytovanie dotácií, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 7 zákona č.583/2004 Z.  z.

Vážený pán primátor/starosta, bez peňazí sa dobré služby nedajú dlhodobo udržať. A tie naše sú dnes úplne na dne. Máte šancu ukázať, že s podporou služieb pre seniorov a pre iné znevýhodnené osoby to myslíte vážne. Veď ste im to sľubovali.

S úctou

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR a zástupcovia jej členov:

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Nezávislá platforma SocioFórum

Slovenská katolícka charita

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb

Asociácia sestier a pacientov

Autor: SOCIA


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.03.2016
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska navštívili bruselské inštitúcie EÚ
Bratislava – 11. marca 2016 - V dňoch 9. a 10. marca 2016 sa v Bruseli uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov ZMOS s podpredsedom EK a komisárom pre energetiku Marošom Šefčovičom, stálym predstaviteľom SR pri EÚ Petrom Javorčíkom a prezidentom Výboru regiónov Marku Markkulom.
viac
19.04.2018
Regióny získajú financie na rozvoj sociálnej infraštruktúry
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
viac
28.02.2019
Župa hľadá tlmočníkov
V pôsobnosti vyšších územných celkov je aj povinnosť zabezpečovať poskytovanie tlmočníckej služby svojim obyvateľom, ktorí o to požiadajú. Aby tlmočnícku službu mohli tlmočníci poskytovať a kraj im mohol za túto službu zaplatiť, musia byť zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
viac
21.08.2019
Kosiť menej a inak
Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyzýva predstaviteľov slovenských miest a obcí na zmenu prístupu k úprave trávnatých plôch
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.82 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.42 %