Pondelok 06.12.2021
Dnes má meniny 
Mikuláš
°C
09.09.2021 01:55

Snem určil jasné priority ZMOS


Hlasovanie starostov pri prijímaní uznesenia 31. snemu ZMOS. Snímka: (red)


Delegáti 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska na dvojdňovom sneme zadefinovali a v programovej konferencii vyprecizovali priority pre nadchádzajúce obdobie.


1) Slovensko potrebuje nový stavebný zákon, ktorý bude reagovať a pritom dostatočne riešiť oblasť stavebného poriadku aj územného plánovania. Mestá a obce so znením viac ako 40 ročného zákona majú reálne problémy, ktoré súvisia s územným plánovaním a rozvojom, ale aj napríklad s čiernymi stavbami, štátnym stavebným dohľadom a financovaním preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Ak sa problém bude riešiť obojstranne výhodne verte, bude to aj v praxi fungovať, neriskujme ale prípadnú nestabilitu zlým rozhodnutím v období čerpania fondov.

2) Miestna územná samospráva je dlhodobo atakovaná dopadmi nezodpovednej legislatívy, ktorá spôsobuje ich ekonomickú nestabilitu. Preto podporíme také východiská, ktoré umocnia stabilizáciu a zvýšenie príjmov miestnej územnej samosprávy.

3) Mestá a obce sú najväčší zriaďovatelia škôl a školských zariadení, kde samosprávy cítia potrebu jasného definovania kompetencií v školstve, vrátane ich finančného zabezpečenia.

4) V oblasti sociálnych služieb majú mestá a obce nezastupiteľné miesto a nenahraditeľnú   pozíciu. Súvisí to s rozsahom a kvalitou zabezpečovania tejto verejnej služby, ale aj s demografickým vývojom.  Sme presvedčení o potrebe skvalitnenia sociálnej legislatívy v konkrétnych oblastiach s jasným vymedzením kompetenčnej, riadiacej a finančnej zodpovednosti.

5) Na základe skúseností z miest a obcí vieme presne vymedziť legislatívne problémy súvisiace s odpadovým hospodárstvom, funkčnosťou zberových systémov, spracovaním odpadov a podporou ochrany a tvorby životného prostredia. Preto budeme presadzovať opatrenia súvisiace so skvalitnením manažovania odpadového hospodárstva podporou separácie, zmenami v činnosti OZV a zhodnocovaním komunálnych odpadov.

6) Pre ďalší rozvoj územia je nevyhnuté odstrániť problémy súvisiace s pozemkami. Ukazuje sa, že presun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v katastroch miest a obcí na samosprávu a naštartovanie pozemkových úprav pomôžu samosprávam a ich obyvateľom. Preto budeme podporovať kroky sledujúce tieto riešenia, ktoré determinujú eurofondy a ovplyvňujú koordinovaný rozvoj územia.

7) Mestá a obce majú priame skúsenosti s bariérami pri Európskych investičných a štrukturálnych fondoch, ich odstránenie zvýši mieru dôvery samospráv voči tomuto finančnému nástroju a pomôže pri verejných investíciách. Preto budeme podporovať kroky k znižovaniu byrokracie a zrýchleniu procesov posudzovania a následnej implementácie projektov. ZMOS zároveň podporuje alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja.

8) Združenie miest a obcí Slovenska intenzívne pracuje na tzv. novom komunálnom manažmente, ktorým prinesieme návrhy na komplexnú modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Preto odmietame čiastkové, nesystémové riešenia a cielené zásahy do fungovania miest a obcí z hľadiska presunu kompetencií bez finančného krytia, ohrozenia ekonomickej stability miest a obcí a rešpektovania princípov a hodnôt Európskej charty miestnej samosprávy.

9) ZMOS požaduje systematickú podporu medziobecnej spolupráce a vytváranie Centier zdieľaných služieb ako nástroja na zvyšovanie efektivity činností miest a obcí pri výkone svojej agendy a zabezpečovaní verejnoprospešných činností. Toto je pre nás veľká téma.

10) ZMOS bude presadzovať agendu Živý vidiek“ z hľadiska komplexných a udržateľných riešení, ktoré pomôžu formovať lokálnu hospodársku politiku, cestovný ruch, odstraňovanie potravinových púšti na vidieku a partnerstvo sociálnych aktérov v lokálnom rozvoji.

Programová konferencia – oblasť - Sociálne veci a zdravotníctvo:

1. ZMOS zásadne odmieta zmenu § 75 ods. 1,2 navrhovanej novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá určuje obligatórnu povinnosť financovať prevádzkové náklady neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí.

2. ZMOS požaduje dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska a výraznú podporu centier integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

3. ZMOS žiada zastavenie procesu schvaľovania legislatívneho materiálu týkajúceho sa optimalizácie nemocníc, poukazuje na negatívny dopad navrhovaných opatrení na územie. Žiadame vypracovanie analýzy multiplikačných dopadov reformy na jednotlivé regióny.

 Programová konferencia – oblasť - Školstvo a šport:

1. ZMOS žiada také financovanie školstva, ktoré bude garantovať kvalitné a moderné vzdelanie pre všetky deti, bez ohľadu na región, v ktorom žijú, na ich sociálne, ekonomické, etnické zázemie či znevýhodnenie. 

2. ZMOS bude požadovať financovanie školstva, ktoré zodpovedá zásadám fiškálnej decentralizácie a ktoré zohľadňuje reálne náklady samospráv. 

3. ZMOS bude trvať na optimalizácií škôl, ktorá bude prihliadať na regionálne a iné špecifiká a neobmedzí bezpečný prístup detí ku kvalitnému vzdelaniu. 

 Programová konferencia - oblasť - Životné prostredie:

1. Doriešiť stratégiu a jednoznačnú koncepciu nakladania s komunálnymi odpadmi po uzatvorení skládok odpadov. Skládkam s integrovaným povoleniami vydať prevádzkové povolenia na voľné kapacity uvedené v integrovanom povolení, a to i skládkam uzavretým v roku 2021. V oblasti BRO podporiť budovanie regionálnych kompostární vrátane technológií a prekvalifikovať predchádzanie tvorby odpadov z domácich kompostérov, aby tieto mohli byť zahrnuté do evidencie vytriedených odpadov. 

2. Zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na zabezpečenie environmentálnych potrieb samospráv s dôrazom na zabezpečenie budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, promptnosť rozhodovania o schválení žiadostí a dokladovanie príloh žiadostí v zmysle e-Governmentu, znížiť byrokraciu, zobjektívniť kritériá výberu a vytvoriť zásobník projektov, ktoré splnili všetky kritériá.   

3. Vyzvať orgány štátnej správy odpadového hospodárstva (ŠOP) a orgány polície SR na plnenie svojich povinností na úseku ochrany životného prostredia a neoprávnených vstupov do chránených území.

4. Žiadame pokračovať v procese pozemkových úprav a ich komplexného riešenia, ktoré zabezpečia vodozádržnú, protipovodňovú a celkovú funkčnosť krajiny s obnovením biodiverzity krajiny.

5. Navrhujeme zapracovanie procesu bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve štátu pod existujúcimi a plánovanými stavbami v prospech miest a obcí na účely verejnoprospešných stavieb a infraštruktúry v súlade s ustanovením § 8e písm. d) a § 11 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

6. Odmietame poslanecký návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - prechod Národných parkov pod Štátnu ochranu prírody ako celok, nakoľko je nedomyslený a unáhlený. Požadujeme bezodkladné dokončenie zonácie Národných parkov. Žiadame do zákona zapracovať finančné odškodnenie samospráv, ktoré budú mať účinnosťou tohto zákona výpadky na daniach z nehnuteľností.   

 Programová konferencia - oblasť - Ekonomika a financie:

1. ZMOS požaduje zrušiť ustanovenie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady, podľa ktorého rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb môže byť maximálne 10 násobok.          

2. ZMOS požaduje upraviť ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby obec mohla používať prebytok hospodárenia aj v tom prípade, ak obecné zastupiteľstvo neschváli záverečný účet v zákonom stanovenom termíne.

3. ZMOS požaduje riešiť mechanizmus indexácie vstupných cien rozpočtov schválených projektov financovaných z prostriedkov fondov, grantov a finančných schém na národnej a medzinárodnej úrovni z dôvodu radikálneho zvýšenia cien stavebných materiálov.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.09.2021
ZMOS sa pripravuje na rokovanie 31. snemu
Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na svoje najdôležitejšie podujatie roka. V dňoch 8. a 9. septembra 2021 sa uskutoční v poradí 31. snem. Bude zároveň oslavou 30 rokov Združenia miest a obcí Slovenska a troch dekád miestnej územnej samosprávy od jej znovuobnovenia v roku 1990.
viac
09.09.2021
ZMOS: Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť, pripomína B. Tréger
Problémy s odpadovým hospodárstvom a triedením odpadu, chýbajúca kanalizácia, prístup k pitnej vode, ale aj potreba legislatívne reagovať na vývoj demografie, aj to sú témy, na ktoré chce poukázať 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).
viac
09.09.2021
Samosprávy sú pre štát podľa premiéra významným partnerom, vyzval na spoluprácu
Samosprávy na Slovensku sú pre štát významným partnerom, vyhlásil premiér Eduard Heger počas stredajšieho príhovoru na 31. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Senci.
viac
09.09.2021
Agrominister S. Vlčan vidí v rozvoji vidieka veľké rezervy
V rozvoji vidieka sú veľké rezervy. Uviedol to na 31. smene Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %