Streda 05.08.2020
Dnes má meniny 
Hortenzia
°C
09.08.2018 10:30

Samosprávu čakajú zmeny vo verejnom obstarávaní


Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


Príhovor predsedu Úradu pre verejné obstarávanie členom Združenia miest a obcí Slovenska.


Vážené panie primátorky, vážení pani primátori, vážené panie starostky, vážení páni starostovia,

dovoľte mi, aby som Vás upozornil, že Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, má do 18. októbra 2018 zaviesť plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania pre nadlimitné a podlimitné postupy zadávania zákaziek. Už na jeseň tohto roku tak do praxe zavedie modernizovanú a rozšírenú verziu systému elektronického verejného obstarávania ( ďalej len „EVO“). Proces verejného obstarávania bude od tohto termínu prebiehať v plne elektronickej forme.

Pre všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov a ďalšie subjekty vstupujúce do procesu verejného obstarávania sú nasledujúce informácie veľmi dôležité. Pomôžu Vám v príprave na obdobie technického prechodu súčasnej verzie EVO na modernizovaný systém EVO. V danej súvislosti mi dovoľte uviesť, že po tomto informačnom liste budú nasledovať rozsiahle aktivity úradu spojené s informačnou kampaňou, ktorá verejnosti, no v prvom rade všetkým zainteresovaným subjektom, poskytne potrebné informácie súvisiace so zavedením modernizovanej verzie systému EVO.

V prvom rade je potrebné Vás a ďalšie zainteresované subjekty upozorniť na to, že po spustení modernizovaného a rozšíreného systému EVO nebude možné v súčasnej verzii EVO vytvárať nové zákazky. Všetky ostatné funkcionality však budú plne dostupné tak, aby mohli byť zákazky, ktoré boli vytvorené pred spustením modernizovaného systému EVO, korektne dokončené. Úrad v tejto súvislosti vydáva odporúčanie, aby dotknuté subjekty v prípade, že nie sú viazané termínmi, prípadne zmluvnými záväzkami, uprednostnili pre realizáciu verejného obstarávania modernizovaný systém EVO, ktorý bude dostupný najneskôr od 18. 10. 2018.

Keďže technický prechod súčasnej verzie EVO na modernizovaný systém EVO si môže vyžiadať výluku systémov, úrad pamätá aj na potrebu včasnej informovanosti o takejto situácii. O všetkom bude v predstihu informovať na svojej webovej stránke. Pre možný výpadok systémov, úrad v prípade potreby pripraví aj legislatívne opatrenia, aby nedošlo k narušeniu procesu verejného obstarávania z pohľadu plynutia lehôt.

Úrad v súčasnosti testuje funkčnosť modernizovaného systému EVO. Interné testovanie je už ukončené, v čase od 11. 8. do 17. 8. 2018 k testovaniu prizve aj externé subjekty. Po testovacej fáze bude úrad školiť subjekty vstupujúce do procesu verejného obstarávania, ktoré sa na dané školenie prihlásia. Školenia sa uskutočnia od 10. 9. 2018 vo vopred avizovaných priestoroch, adresa pre prihlasovanie na školenia: skolenia@uvo.gov.sk. Upozorňujeme však, že počet účastníkov je limitovaný kapacitnými možnosťami.

Úrad zároveň dáva do pozornosti informáciu, že pre zainteresované subjekty pripraví užívateľské príručky, ktoré fungovanie modernizovaného a rozšíreného EVO vysvetlia.

Prínos modernizácie systému elektronického verejného obstarávania

- Od 18. 10. 2018 verejný obstarávateľ/obstarávateľ zverejní v elektronickom systéme všetku potrebnú dokumentáciu na vypracovanie ponuky, kde okrem iného uvedie aj kritériá na vyhodnotenie ponúk.

- Po zverejnení si záujemca bez obmedzení prevezme súťažné podklady a sprievodnú dokumentáciu. Celá komunikácia medzi verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom systéme. Systém zároveň zaznamená celý priebeh procesu i všetky dokumenty spojené VO a plnú komunikáciu medzi účastníkmi VO.

- Rovnako tak bude jednotné aj prihlasovanie do IS UVO (t. j. Profil verejného obstarávateľa/obstarávateľa; informačný systém zberu údajov – ISZU) a IS EVO (napr. vytváranie zákaziek; vysvetľovanie súťažných podkladov; predkladanie a vysvetľovanie ponúk; elektronická aukcia), ktoré budú mať aj rovnaký dizajn a intuitívnejšie používateľské rozhranie oproti súčasnej verzii systému EVO. Prihlásiť sa bude dať aj pomocou eID (prihlásenie pomocou eID karty do zákazky aj aukcie). Systém bude zároveň zahŕňať - wizard (sprievodca výberu správneho oznámenia). Rovnako tak bude možné zadávať aj štruktúrované ponuky.

- Modernizovaný systém v sebe tiež bude integrovať dokument ESPD - jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ktorý zjednodušuje účasť na verejnom obstarávaní registrovaných hospodárskych subjektov. Ide o vlastné vyhlásenie o osobnom, finančnom postavení a spôsobilostiach spoločností, ktoré sa používa ako predbežný doklad pri všetkých postupoch verejného obstarávania, pri ktorých je prekročený limit zákazky s nízkou hodnotou.

- Modernizovaný systém bude plne integrovaný s Profilom verejného obstarávateľa a informačným systémom zberu údajov (IS ZU), čo prispeje ešte viac k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu verejného obstarávania z pohľadu účastníkov verejného obstarávania. Podľa platnej novely, ktorá zaviedla zákonnú povinnosť plnej elektronizácie verejného obstarávania, modernizovaný systém má pomôcť k výraznému sprehľadneniu verejného obstarávania a rovnako tak celý proces výrazne zjednodušiť. Po novom bude celý proces od vyhlásenia verejného obstarávania až po jeho ukončenie zastrešený v jednotnom užívateľskom rozhraní úradu.

Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje, popri modernizovanom systéme na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, aj novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala celý proces VO výrazne zrýchliť a sprehľadniť.

Vážení členovia ZMOS,

na záver mi dovoľte ešte raz zdôrazniť, že cieľom tohto listu je poskytnúť všetkým vám, verejným obstarávateľom/obstarávateľom a subjektom vstupujúcim do procesu verejného obstarávania, základné informácie o príprave na obdobie prechodu na plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Chcem zopakovať, že úrad bude informačnú kampaň o tejto agende v nasledujúcich dňoch rozvíjať a je otvorený voči prípadným dotazom zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Tieto dotazy môžu zasielať na adresu evo@uvo.gov.sk. Odpovede na tieto dotazy budeme zverejňovať prostredníctvom Vami vytvoreného komunikačného kanála, akým sú aj tieto noviny.

Ďakujem za ďalšiu formu spolupráce v prospech verejného záujmu.

Obecné noviny č. 31-32/2018

 

Autor: Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.05.2016
Silná samospráva – pilier stabilnej spoločnosti
V bratislavskej Inchebe dnes o 13. hodine začal 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
22.05.2018
Starostovia a primátori budú odmeňovaní po novom
Starostov a primátorov čaká nový spôsob odmeňovania. Koaliční poslanci ešte tento piatok (25. 5.) predložia novelizáciu zákona, ktorá to zabezpečí. Starostovia a primátori by mali byť podľa návrhu rozdelení do deviatich platových tried.
viac
10.09.2018
VÚC očami komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
viac
21.01.2019
Prejavy násilia voči predstaviteľom samosprávy nemožno ospravedlniť
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zaslal v súvislosti s násilnou smrťou primátora poľského mesta Gdansk sústrastný list partnerskej strešnej organizácii miest a obcí v Poľskej republike.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.03 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.72 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %