Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
24.05.2018 07:00

Priority 29. snemu ZMOS


Pohľad do sály počas rokovanie 29. snemu ZMOS. Snímka: ON.


Bratislava – 25. mája 2018 – V poradí 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. mája 2018 v Bratislave. Delegáti v jeho závere schválili priority pre nadchádzajúce obdobie.


Priority 29. snemu ZMOS

1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a zároveň riešiť nejednoznačnosti výkladu zákona upravujúceho daň za ubytovanie v kúpeľných mestách a v tejto súvislosti riešiť aj jeho dopad na rôznorodú aplikáciu v praxi. Presadzovať dodržiavanie princípu, že  na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.  

2. Presadzovať zachovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom, miestnou a regionálnou samosprávou. Zároveň presadzovať také legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení s dôrazom na tie, ktoré samospráva sama nemôže zriaďovať. Na základe vypracovaných analýz podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení a také racionalizačné opatrenia, ktorými sa zvýši  efektívnosť a kvalita celého systému školstva. 

3. Presadzovať v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi vlády SR definitívne legislatívne doriešenie majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí. 

4. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania,  ktoré budú podporovať aj zo štátneho rozpočtu opatrenia na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných v územiach s nízkou mierou nezamestnanosti. 

5. Presadzovať vypracovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb medzi štátom, regionálnou a územnou samosprávou, vrátane aktualizácie procesu deinštitucionalizácie a financovania sociálnych služieb. 

6. Pokračovať v riešení problematiky marginalizovaných komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej územnej samosprávy s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne a integrácie s majoritou. 

7. Podporovať také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktorými sa jednoznačne určia povinnosti výrobcov a dovozcov odpadu v rámci ich rozšírenej zodpovednosti a posilnia pôsobnosti obcí pri stanovení systémov, podmienok zberu a triedenia odpadov na svojom území.  Trvať na tom, aby  prípadné zavedenie poplatku za skládkovanie pre mestá a obce bolo spojené s  prijatím stratégie nakladania s komunálnym odpadom po ukončení procesu skládkovania, po zavedení cieľov zberu pre výrobcov a dovozcov odpadu a jednotného informačného systému evidencie odpadov v mestách a obciach. 

8. Trvať na aktualizácii Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku 2020, vrátane spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu, najmä v regiónoch s nedostatočnou sieťou. 

9. Naďalej presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov. 

10. Presadzovať zmeny v zákone o miestnych daniach smerujúce k zrušeniu výnimiek, ktoré majú za následok  oslobodenie od dane pre lesy osobitného určenia a chránené územia. 

11. Presadzovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy a vypracovanie analýz na posúdenie potrieb a návrh reformných krokov pre celú oblasť verejnej správy, s dôrazom najmä na miestnu územnú samosprávu a špecifiká malých obcí a ich spôsobe financovania a s prihliadnutím na potrebu systematickej starostlivosti o vidiecku krajinu a za tým účelom pripraviť návrh stratégie ZMOS-u pre komunálnu reformu (modernizáciu miestnej územnej samosprávy) a predložiť ju na schválenie 30. snemu ZMOS v roku 2019. 

12. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, zvyšovanie  limitov verejného obstarávania a ponechanie voľby elektronického systému verejného obstarávania na rozhodnutí obstarávateľ. 

13. Presadzovať opatrenia na ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie  čerpania EŠIF s dôrazom najmä  na operačné programy určené pre územnú samosprávu. V tomto zmysle podporovať aj presuny finančných prostriedkov zo zaostávajúcich operačných programov. 

14. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou územnou samosprávou  ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu. 

15. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov  zameraných na rozšírenie počtu zapojených obcí a miest v rámci informačného systému DCOM. 

16. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk a zabezpečenie technológie ich údržby v obciach a mestách. 

17. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

18. Presadzovať zmenu zákona 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vo veci zabezpečovania údržby chodníkov.   

19. Presadzovať zjednodušenie agendy ochrany osobných údajov v rámci pravidiel určených EÚ a požadovať od Úradu na ochranu osobných údajov plnú a adekvátnu metodickú podporu pri aplikácii tejto agendy v praxi. 

20. Urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné financovanie zo štátneho rozpočtu.   

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.04.2018
Rada ZMOS sa zišla na svojom 17. rokovaní
Program zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla, sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy. Rokovanie otvoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Okrem obligatórnych bodov Rada ZMOS prerokovala 11 materiálov.
viac
24.05.2018
Princípy komunálnej reformy musia vzísť zo širokej diskusie a vzájomnej zhody
Vystúpenie podpredsedu ZMOS a predsedu Komory miest Rady ZMOS Štefana Bieľaka na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
09.09.2021
Snem určil jasné priority ZMOS
Delegáti 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska na dvojdňovom sneme zadefinovali a v programovej konferencii vyprecizovali priority pre nadchádzajúce obdobie.
viac
26.10.2021
ZMOS sa zúčastnil na sneme Svazu měst a obcí ČR
Na XVIII. sneme partnerského združenia Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) zastupoval Združenie miest a obcí Slovenska člen Predsedníctva združenia a starosta obce Ratkovce Martin Červenka. Snem SMO ČR sa uskutočnil 22. októbra 2021 v Hradci Králove.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %