Piatok 28.02.2020
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
19.09.2016 09:04

Po prázdninovej prestávke vláda navštívila dalšie najmenej rozvinuté regióny


Zľava hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, predseda vlády SR Robert Fico a primátor mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš. Snímka: (tasr)


Postupne zasadla v Sabinove (22. augusta) Sobranciach (23. augusta) Trebišove (24. augusta) a v ďalšom týždni vo Vranove nad Topľou (30. augusta) a vo Svidníku (31. augusta). Začiatkom septembra (7. septembra) stihla hneď dve výjazdové rokovania. Najprv zasadala v Poltári a potom vo Veľkom Krtíší.


Okres Trebišov: 1540 nových pracovných miest

V okrese Trebišov by malo do roku 2020 pribudnúť 1540 nových pracovných miest. Vyplýva to z Akčného plánu (AP) rozvoja tohto okresu, ktorý s cieľom znížiť vysokú nezamestnanosť na výjazdovom zasadnutí v Trebišove schválil vládny kabinet. Zároveň schválila regionálny príspevok pre okres do roku 2020 v sume 5 815 000 eur. Celková odhadovaná finančná investícia v regióne v priebehu piatich rokov je 114 426 000 eur. Z toho predpokladané krytie z verejných zdrojov je 83 053 000 eur a z ostatných a vlastných zdrojov 31 373 000 eur.

„Je veľmi reálna šanca, že do roku 2020 sa vytvorí 1540 nových pracovných miest,“ uviedol premiér a dodal, že región potrebuje podporu predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, ovocinárstva. „Región je známy svojím tokajským vinohradníckym regiónom, preto na túto oblasť bolo vyčlenených 500 000 eur,“ konštatoval.

Z podporených projektových zámerov spomenul aj 500 000 eur na oblasť priemyslu a služieb - investície v polygrafickom priemysle, triedenie komunálneho odpadu či expanziu strojárskej firmy vyrábajúcej pekárenské pece. AP ďalej zahŕňa podporu vzniku podnikateľského inkubátora v Kráľovskom Chlmci, vybudovanie salónu tokajských vín či zriadenie minimálne šiestich sociálnych podnikov v Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Veľkom Horeši, Veľatoch, Vojčiciach a Kuzmiciach – tie s celkovou podporou 1 850 000 eur.

Peniaze pôjdu aj na vybudovanie tréningových centier pri sociálnych podnikoch a regionálnych centier vzdelávania v Sečovciach, Kráľovskom Chlmci a Pribeníku. Podpora zahŕňa zriadenie materskej školy a rekonštrukciu krytej plavárne v Trebišove i amfiteátra v Kráľovskom Chlmci. „Je to región, v ktorom máme aj niektoré 'horúce zemiaky', ako napríklad elektráreň Vojany. Je tu aj možno perspektíva projektov, ktoré sa týkajú širokorozchodnej železnice,“ dodal premiér.

Podľa primátora Trebišova Mareka Čižmára akčný plán vytvára podmienky na podporu projektov, ktoré môžu priniesť trvalo udržateľné miesta. „Mesto Trebišov navyše disponuje silným potenciálom stredného školstva. Vytvorením tzv. tréningových centier a ich prepojením s výrobou budú odborné školy pružne reagovať na potreby trhu práce,“ uviedol. V meste a okolí by podľa neho malo dôjsť k rozšíreniu zamestnanosti v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu, ktoré sú pre región typické.

V okrese Trebišov koncom roka 2013 dosiahla nezamestnanosť 22,4 %, k 31. decembru 2015 - 18,4 %, aktuálne sa pohybuje okolo 17 %.

Okres Sobrance dostane na rozvoj 69 miliónov eur

Do roku 2020 má v okrese Sobrance vzniknúť s podporou vlády 1225 pracovných miest. Celková odhadovaná finančná investícia do rozvoja okresu v rokoch 2016 – 2020 má dosiahnuť približne 69 miliónov eur. Tieto zámery vyplývajú z AP rozvoja okresu Sobrance.

Ako uviedol premiér, vláda predpokladá krytie z verejných zdrojov v sume 53,4 milióna eur a 15,4 milióna eur má byť zo súkromných zdrojov. Doložil, že okres dostane regionálny príspevok od ministerstva financií 2,5 milióna eur s čerpaním päť rokov.

Ako uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, vznikne veľký podnik na chov hydiny s kapacitou 10-tisíc ton, kde postupne nájde prácu 600 ľudí a vláda projekt podporí sumou 670-tisíc eur. Na podporu rozšírenia jestvujúcich podnikateľských subjektov v priemysle a službách je plánovaných 165-tisíc eur. Okrem toho má v okrese vzniknúť sedem pilotných sociálnych podnikov, do ktorých sa má investovať 715-tisíc eur.

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese dosiahla k 31. marcu t. r. 17,7 % a je dlhodobo nad celoslovenským aj krajským priemerom.

Okres Sabinov: práca aj pre nekvalifikovaných

Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Sabinov podporou vytvorenia 1115 pracovných miest a investíciami v sume minimálne 82 miliónov eur v najbližších štyroch rokoch je cieľom opatrení prijatých na výjazdovom rokovaní vlády SR v Sabinove, na ktorom ministri schválili AP rozvoja okresu.

Sabinov patrí medzi 12 okresov, ktoré boli v zákone o podpore najmenej rozvinutých regiónov definované ako okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Na Slovensku je okresom so siedmou najvyššou nezamestnanosťou. K 31. 12. v rokoch 2012 – 2015 sa pohybovala medzi 28,4 % a 18,69 %. Podľa premiéra ide o dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a ľudí, ktorí nechcú pracovať, pretože sú v exekučnom konaní.

Podľa R. Fica má región vhodné podmienky na rozvoj poľnohospodárstva, ale je v ňom zamestnaných menej ľudí ako je celoslovenský priemer. „Hovoríme hlavne o nekvalifikovanej pracovnej sile, ktorá by mohla nájsť v tejto oblasti svoju prácu,“ poznamenal.

Až do roku 2020 vláda vyčlení do okresu z verejných zdrojov 57,9 milióna eur a zo súkromných zdrojov sa bude snažiť zmobilizovať 21,9 milióna eur. „Podpora ide do oblastí, ktoré boli identifikované ako najperspektívnejšie z pohľadu vytvárania pracovných miest,“ uviedol premiér a dodal, že okres má k dispozícii aj regionálny príspevok vo výške 3,84 milióna eur určený na konkrétne projekty. Financie budú vyčlenené počas štyroch rokov, pričom 500-tisíc eur vyčlenia v tomto roku, po 850-tisíc eur v ďalších troch rokoch a 790-tisíc eur v roku 2020. Najviac peňazí vo výške 465-tisíc eur pritom dostanú mestá a obce na vybudovanie cyklochodníkov na dochádzanie za prácou.

Ďalšia podpora sa týka založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu, výstavby voľnočasových, oddychových a rekreačných zón či podporu a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese. Na zvýšenie kapacít sociálnych zariadení v obciach Pečovská Nová Ves, Kamenica, Ražňany pôjde takmer 300-tisíc eur, ďalších 200-tisíc eur je určených pre stredisko Skleroza Multiplex.

Okres Vranov: kroky k níženiu nezamestnanosti

Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou podporou vytvorenia 2545 pracovných miest do roku 2020 je hlavným cieľom AP, ktorý schválila vláda 30. augusta na výjazdovom rokovaní vo Vranove nad Topľou. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do r. 2020 vo výške minimálne 123 miliónov eur predpokladá akčný plán krytie z verejných zdrojov vo výške 81 miliónov eur a 42 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku má dosiahnuť 4,9 milióna eur.

Dôvodom zaradenia okresu Vranov nad Topľou medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej priemerná výška sa počas obdobia rokov 2013 až 2015 pohybovala medzi 23,3 % a 17,8 %. V júni 2016 bolo v okrese Vranov nad Topľou 8540 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo disponibilných 7015, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 18,2 %.

Okres Svidník: investície do poľnohospodárstva

Podľa AP rozvoja okresu Svidník do roku 2020 sa počíta s vytvorením 1418 nových pracovných miest. Z celkovej odhadovanej finančnej investície na roky 2016 - 2020 v sume minimálne 63 miliónov eur predpokladá AP krytie z verejných zdrojov v objeme 46 mil. eur a 17 mil. eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku bude 3,06 mil. eur.

Základným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti, ktorá v okrese Svidník bola v júni tohto roku 17,5 %, čo je 3633 uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce. Preto hlavnými témami výjazdového rokovania vlády 31. augusta boli podnikanie a samozamestnávanie, tvorba nových pracovných miest, vzdelávanie a rekvalifikácia a podpora poľnohospodárstva aj cestovného ruchu.

Fico uviedol, že na tvorbe plánu sa aktívne podieľali zástupcovia regiónu - primátori a starostovia, podnikatelia a zástupcovia tretieho sektoru. Regionálny príspevok vláda nasmerovala do viacerých oblastí. Pôjde o podporu systémových opatrení na úrovni okresu, podnikanie a lepšie pracovné miesta, vzdelávanie, flexibilitu a kariéru a tiež moderné a dostupné verejné služby.

AP podporí oblasť podnikania a lepšie pracovné miesta vytvorením podnikateľského inkubátora v Giraltovciach sumou 150 000 eur. V oblasti cestovného ruchu rekonštrukciu Bosákovej školy v Okrúhlom, športovo-oddychové centrum v Lúčke a rekreačný areál Ladomírka vo Svidníku či plaváreň v Giraltovciach, na čo pôjde 355 000 eur. Podporí aj subjekty sociálnej ekonomiky sumou 650 000 eur. Do tohto balíka patria projekty, ako výroba zámkovej dlažby a podnik enviromentálnej technológie, ktoré sa budú realizovať v Giraltovciach, výrobky z dreva v obci Kružlová, výroba prefabrikátov v obci Rovné, lesné práce v Roztokách, čistiareň a práčovňa vo Vyšnej Jedľovej aj lesné práce vo Svidníku.

„Ďalej sú to tréningové centrá pri sociálnych podnikoch, je to predovšetkým téma socializácie marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci s odbornou školou v Giraltovciach a s Tréningovým centrom vo Svidníku. Chceme tiež podporovať regionálne produkty, má vzniknúť Farmársky dom vo Svidníku aj v Giraltovciach, kde sa vyčlení 200 000 eur,“ uviedol R. Fico. Vláda podporí aj vznik regionálnych centier vzdelávania, vybavenie dielní pre žiakov a pre rekvalifikačné kurzy, predprimárne a primárne vzdelávanie a verejné služby. Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin doplnil, že v priemysle a službách by sa malo zamestnať 930 ľudí, v cestovnom ruchu 170, ďalšie ponuky budú pre sezónne zamestnávanie, automobilový priemysel pri výrobe komponentov, Kožiarske závody v Giraltovciach zamestnajú 50 pracovníkov. „Pokiaľ sa nám podarí splniť aspoň podstatnú časť týchto opatrení, tak budeme nadmieru spokojní,“ konštatoval Marcinčin.

V Poltári chcú oživiť sklársku výrobu

Nosným projektom pre zníženie vysokej nezamestnanosti v Poltári a jeho okolí je oživenie výroby 24-percentného olovnatého skla – „krištáľu“ v Poltárskych sklárňach. Táto investícia má vytvoriť 260 pracovných miest.

„Aktuálne rokujeme s dvoma investormi. Uvidíme, ktorý to myslí vážne," povedal po skončení rokovania primátor Poltára Pavel Gavalec. „Naďalej ale platí a výzva z mojej strany tu je, že vláda podporí seriózneho investora, ktorý má záujem pracovať v Poltári, investičným stimulom, ktorý môže byť veľmi zaujímavý," uviedol ku sklárňam, ktoré prestali vyrábať pred šiestimi rokmi, premiér Robert Fico. Podľa neho v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti štát podporí aj investorov, ktorí vynaložia na vznik podnikov, rozšírenie výroby a rast zamestnanosti aspoň 100 000 eur.

Kabinet schválil pre okres Poltár regionálny príspevok v sume 2,825 mil. eur. Akčný plán pre tento okres počíta, že do roku 2020 sa tam preinvestuje približne 98 miliónov eur. Vytvoriť by sa malo 750 nových pracovných miest. V júni bolo v okrese evidovaných 2385 uchádzačov o zamestnanie a nezamestnanosť dosiahla takmer 20 percent.

Do okresu Veľký Krtíš má prísť 75 miliónov eur

Okres Veľký Krtíš zaradilo 15. decembra 2015 v súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Dôvodom je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej priemerná výška sa v r. 2013 až 2015 pohybovala medzi 23,4 % a 18,5 %. V júni 2016 bolo v okrese 3833 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo disponibilných 3380. Aj keď miera evidovanej nezamestnanosti v okrese za uplynulé štyri roky klesla na aktuálnych 15,5 %, aj tak stále patrí k najvyšším na Slovensku. Momentálne sa v regióne uchádza o prácu takmer 4000 ľudí.

„Hlavným cieľom akčného plánu pre tento okres je podpora vzniku 822 pracovných miest do roku 2020,“ povedal R. Fico. Vzniknúť má tak napr. 16 podnikov v oblasti poľnohospodárstva, či 6 v priemysle. Perspektívy vláda vidí najmä v strojárstve, pôdohospodárstve, potravinárstve, agroturizme, vinárstve a včelárstve.

Na všetky opatrenia, ktoré kabinet schválil, má prísť do okresu v r. 2016 až 2020 približne 75 miliónov eur, z toho z verejných zdrojov približne 48 miliónov eur. Priama vládna podpora, tzv. regionálny príspevok, má dosiahnuť 3,33 milióna eur. Tie by mali byť určené aj na založenie a chod Centra podpory regionálneho rozvoja okresu, ktorý bude mať so šiestimi zamestnancami a rozpočtom na najbližšie roky vo výške 475 000 eur, pomáhať dosiahnuť stanovené ciele.

Hendikepom okresu je havarijný stav ciest. Premiér uviedol, že na urýchlenie výstavby rýchlostných komunikácií, ktoré sú v gescii vlády, bude žiadať Brusel o investičnú výnimku. V akčnom pláne pre okres sa hovorí aj o vybudovaní mostov cez Ipeľ do Maďarska, a to vo Vrbovke a Ipeľskom Predmostí.

 V okrese Revúca má pribudnúť 1100 pracovných miest

Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca podporou vytvorenia 1100 pracovných miest do roku 2020 je hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu, ktorý 13. septembra na výjazdovom rokovaní v Revúcej schválil vládny kabinet. „Ak si zoberieme, že sa bavíme o okrese, kde je okolo 5000 ľudí evidovaných, z toho asi 4000 je disponibilných nezamestnaných, tak hovoríme o takmer štvrtinovom zoškrtaní tohto počtu nezamestnaných,“ uviedol R. Fico. Celková finančná investícia v r. 2016 až 2020 je plánovaná vo výške 61 miliónov eur. „Pokiaľ ide o priamy príspevok, je vo výške 3,8 milióna eura. To sú peniaze, ktoré uvoľní ministerstvo financií na konkrétne projekty, ktoré sme schválili v akčnom pláne,“ dodal premiér a spomenul vytvorenie centra podpory regionálneho rozvoja za 370 000 eur či centra poradenstva a podpory podnikania za 440 000 eur. Podporený má byť aj vznik minimálne 7 projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, či spracovania dreva. Investície majú smerovať aj do budovania podpornej infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu a vytvorenia regionálnych centier vzdelávania na stredných odborných školách v Revúcej či Tornali. Rozšíriť by sa mala sieť komunitných centier a vo viacerých obciach okresu by mali vzniknúť sociálne podniky, orientované na stavebné a údržbárske práce alebo ovocinárstvo.

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese sa v r. 2013 - 2015 pohybovala medzi 29,55 % a 19,97 %. V júni 2016 bolo v okrese 5637 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo disponibilných 4063, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 21,47 %.

 Okres Rožňava: podpora cestovného ruchu

V okrese Rožňava by malo do roku 2020 pribudnúť 1345 nových pracovných miest. Vyplýva to z akčného plánu rozvoja okresu, ktorý 14. septembra na výjazdovom zasadnutí v Rožňave schválil vládny kabinet. Vláda zároveň schválila regionálny príspevok pre okres do r. 2020 vo výške 4 665 000 eur. „Celková odhadovaná finančná investícia pre tento okres na nasledujúce štyri roky je 109 miliónov eur. Z toho, pokiaľ ide o verejné zdroje, je to 65 miliónov,“ informoval R. Fico.

K podporeným projektovým zámerom patrí vybudovanie centra projektovej podpory, regionálne centrum vzdelávania, tréningové centrum v Dobšinej či investície do predprimárneho a primárneho školstva v Dobšinej, Krásnohorskom Podhradí a Brzotíne. „Ďalších 215 000 eur ide na rôzne drobné projekty, ako je podpora poľnohospodárstva, lesníctva, včelárstva, vinohradníctva a remesiel," povedal premiér. Takmer 1,3 milióna eur pôjde na podporu subjektov sociálnej ekonomiky, ako je mestský podnik v Rožňave, verejnoprospešné práce a služby v obci Štítnik, výroba zámkovej dlažby v obci Rožňavské Bystré či obecný podnik v Plešivci na opravu výtlkov.

Súčasťou podpory je oblasť cestovného ruchu vrátane rekonštrukcie lanovej dráhy Dedinky – Geravy, oproti pôvodnému návrhu vláda zvýšila regionálny príspevok o 100 000 eur na opravu prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni.

V okrese Rožňava patrí miera nezamestnanosti dosahuje viac ako 20 %, koncom júna 2016 bola 23,34 %. Problémom je veľký podiel dlhodobo nezamestnaných, medzi nimi sú mnohí len so základným vzdelaním.

x     x     x

V Rožňave vláda tak ukončila sériu výjazdových rokovaní so schvaľovaním akčných plánov pre menej rozvinuté okresy. Okrem Rožňavy medzi nimi sú Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trebišov. Do r. 2020 by v nich malo vzniknúť 17 600 nových pracovných miest. Do najmenej rozvinutých častí Slovenska majú v r. 2016 až 2020 putovať investície v odhadovanej výške 1,150 mld. eur, z toho 752 mil. eur pôjde z verejných, zvyšok zo súkromných zdrojov. Ministri odsúhlasili počas výjazdov regionálne príspevky v celkovej výške 49,135 milióna eur. Prvú časť z nich uvoľní ministerstvo financií ešte v tomto roku.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.06.2016
Samospráva Fiľakova získa vďaka akčnému plánu pre okres Lučenec 950 000 eur
Dokopy 950 000 eur na rôzne rozvojové projekty získa samospráva mesta Fiľakovo vďaka Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec, ktorý schválila vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v Lučenci.
viac
06.12.2017
Po roku bude vláda opäť zasadať v Revúcej
Vládny kabinet sa po roku vracia do Revúcej. Dnes (6. 12.) tam bude mať opäť svoje výjazdové rokovanie. Ministri majú na programe doplnenie akčného plánu pre jeden z najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Ako z neho vyplýva, pre región by mala vláda zo svojej rezervy vyčleniť milión eur.
viac
15.05.2019
Vláda: Na okres Trebišov vyčlenila 1,25 milióna eur
Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Trebišove 1,25 milióna eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy, respektíve zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, a to pre okres Trebišov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté.
viac
23.10.2019
Pre okres Sobrance vláda rozdelila viac ako 1,42 milióna eur
Vláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Sobranciach rozdelila pre tento okres viac ako 1,42 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.84 %