Pondelok 18.02.2019
Dnes má meniny 
Jaromír
0°C Bratislava
02.10.2018 01:30

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu


Na snímke zľava: Ján Janoško z Ministerstva vnútra SR, Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Michal Sýkora, predseda ZMOS, Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kontrolného úradu SR a Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov.


Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zorganizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia.


Podujatie sa uskutočnilo v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom prvej z viacerých medzinárodných konferencií bolo predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej republiky s prihliadnutím na kontext V-4.

Podujatie bolo koncipované do troch blokoch, po ktorých účastníci prerokovali závery a odporúčania. Prvý ročník medzinárodnej konferencie úvodným slovom otvoril predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda TӦOSZ Jenö Schmidt z Maďarska.

Inovatívne prístupy a komplexné riešenia

Prvým blokom podujatia bola diskusia zameraná na SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia, v ktorom vystúpil Michal Kaliňák, gestor národného projektu, a to so vstupom do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS. Následne postoje rezortu hospodárstva k tejto oblasti predstavila Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií s témou (R)evolúcia v riadení mesta a obce. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán, informovala o koordinácii mechanizmu Smart cities v prostredí UPVII.

Hosťami z Českej republiky boli Martin Hlavík z občianskeho združenia SMART Ateliér a Daniel Vlček, ktorý reprezentoval Czech Smart City Cluster. Obaja sa sústredili na SMART prístup pre samosprávy a skúsenosti z Českej republiky.

Financovanie municipálneho rozvoja

V poradí druhý blok podujatia sa sústredil na vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V tejto časti sa financovaniu municipálneho rozvoja mimo eurofondov venoval Juraj Hošták zo spoločnosti Ernst & Young. Problematika financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja bola témou Petra Balíka z Európskej investičnej banky. Téme zameranej na financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov EHP a Nórska sa venoval František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností z odboru grantov EHP a Nórska. Ďalšími vystupujúcimi k tejto problematike boli Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá sa venovala MFF/EK legislatívnemu návrhu kohéznej politiky na nové programové obdobie a riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michal Blaško. Ten prezentoval možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej územnej spolupráce.

Kontrolná činnosť v samospráve

Druhý deň podujatia otvoril Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (jeho vystúpenie v plnom znení prinášame na inom mieste). Po jeho komplexnej prezentácii aktivít v oblasti agendy SMART a eurofondov sa účastníci venovali v poradí tretiemu bloku podujatia, a to Kontrolnej činnosti v samospráve s podtitulom – prevencia a otvorenosť. S témou: Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve vystúpil Ján Janoško zo sekcie verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR. Tomáš Lepieš, odbor dohľadu, ÚVO prezentoval kontrolnú činnosť ÚVO a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní. Na rečnícku otázku: Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva? - ponúkol odpoveď Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. O aplikačnej praxi a kontrolnej činnosti na úrovni samosprávy hovoril Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov.

Za typicky medzinárodný blok môžeme označiť pokračovanie v téme kontrolnej činnosti, kde vystúpenia patrili výlučne zahraničným prednášajúcim. Príklady z praxe - audit miestnych samospráv boli témou Piotra Miklisa, riaditeľa regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko. Viceprezidentka Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky Zdeňka Horníková vystúpila s témou „NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků“. O inovatívnych metódach na podporu kvality miestnych samospráv diskutoval József Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko. Ani v tomto bloku nechýbali priame skúsenosti zo samospráv, ktoré obohatila Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika s témou venovanou kontrolnej činnosti v mestách a obciach v Poľsku a Jenö Schmidt, primátor mesta Tab, Maďarsko s kontrolnou činnosť v mestách a obciach v Maďarsku.

Účastníci podujatia v závere dvojdňovej medzinárodnej konferencie prerokovali závery a odporúčania, ktoré sa formou takejto verejnej konzultácie stali súčasťou ďalších aktivít v rámci Národného projektu ZMOS: Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Závery a odporúčania:

- Aktívna participácia v rámci agendy SMART je výrazným krokom k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu kooperáciu samospráv a koordinovaný rozvoj územia.

- Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja ako aj ďalšie finančné mechanizmy podporujúce rozvoj miest a obcí.

- Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať požiadavky na témy definované účastníkmi aktuálneho podujatia.

- V príprave a pri aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov budeme prihliadať na podporu SMART agendy a rozvoj medziobecnej spolupráce.

- V rámci transferu know-how zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe v oblasti medziobecnej spolupráce a SMART riešení do miest a obcí na Slovensku z krajín V4.

- Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V4 budeme formulovať odporúčania na zmeny súčasného systému na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo 18. a 19. septembra 2018 v Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač-Sielnica. Jeho súčasťou bola aj tlačová beseda predsedu ZMOS Michala Sýkoru a ministerky vnútra SR Denisy Sakovej k oficiálnemu začiatku národného projektu.

Všetky výstupy z konferencie vrátane prezentácií, fotografií a videozáznamy priebežne uverejňoujeme na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti Národný projekt ModMUS.

Obecne noviny č. 39-40/2018

Autor: PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., garant projektu


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2016
Národný týždeň podpory ekonomiky Slovenska
Už tretí rok budú mať mestá a obce Slovenska možnosť zapojiť sa do Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska a informovať svojich obyvateľov o tejto kampani.
viac
14.11.2017
Nitra hľadá zdroje na financovanie projektov Smart City
Mesto Nitra hľadá zdroje na implementáciu projektu Smart City. Vedenie mesta sa stretlo so zástupcami Európskej investičnej banky, prostredníctvom ktorej plánuje časť projektov financovať.
viac
28.06.2018
Samosprávy potrebujú viac informácií o agende SMART
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome mája a júna zrealizovalo prieskum, ktorý sa venoval agende SMART. Získané dáta ukazujú, že táto agenda je perspektívna, avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.
viac
19.08.2018
ZMOS pripravuje konferenciu MUNICIPÁLNA V4
Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia, realizovaného v rámci národného projektu, bude prerokovanie tém, z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré majú výrazné presahy na mestá a obce v rámci krajín Vyšehradskej formácie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.17 %