Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
19.12.2017 12:24

Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie


Vizuál: (minv.sk).


Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.


Žiadateľom o financie je Úrad pre verejné obstarávanie, riadiacim orgánom pre OP EVS Ministerstvo vnútra SR, ktoré vyzvanie na národný projekt vyhlásilo. Projekt priamo reaguje na viacero potrieb.

Medzi hlavné potreby, na ktoré sa projekt úradu zameriava, patrí napríklad doplnenie vzdelávania zamestnancov v identifikovaných oblastiach, strategický manažment verejného obstarávania, zvýšenie metodicko-inštruktážnej činnosti či efektívnosť a zrozumiteľnosť vydávaných usmernení. „Projekt reaguje okrem iného na vzdelávacie a expertízne potreby zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie, a to vo forme školení či zahraničných stáží s perspektívou prípravy stratégie ďalšieho vzdelávania. Dôležité je, aby bol úrad v budúcnosti schopný absorbovať a flexibilne reagovať na vonkajšie a vnútorné zmeny, a znížiť tak dôsledky legislatívnych zmien a fluktuácie,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít. V rámci prvej bude vypracovaná analýza problémových oblastí verejného obstarávania, vytvorený bude tiež nástroj na skvalitnenie služieb. V druhej fáze sa vytvorí koncepcia rozvoja Úradu pre verejné obstarávanie, súčasťou druhej aktivity je tiež odborné vzdelávanie zamestnancov. Jednou z hlavných činností je tak prispieť k lepšiemu fungovaniu v oblasti riadenia a starostlivosti o zamestnancov, a to vo forme dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja ÚVO v oblasti personálnej stratégie a ďalšieho vzdelávania. Hlavnou náplňou tretej aktivity je výmena skúseností a know-how ako aj získavanie poznatkov v zahraničí. Odborní i vedúci zamestnanci sa tak budú zúčastňovať na zahraničných pracovných a študijných cestách, ktorých cieľ musí byť vždy v súlade s potrebami a cieľmi úradu.

V dnešnej dobe je preukázateľne vyšší dopyt po informáciách a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania, čo prináša čoraz vyššie nároky na kvalitu interného riadenia, komunikácie vnútri i smerom von, ale aj cielené a odborné školenia súčasných aj nových pracovníkov. Obstáť čo najlepšie znamená umožniť zamestnancom zvýšenie špecializácie v danom odbore. Iba tak budú pripravení na posúdenie odborných otázok súvisiacich s vyhlásením verejného obstarávania z hľadiska zákonnosti postupu, posúdenie technických parametrov, navrhovaných riešení či podmienok účasti. Jednou z nosných činností ÚVO je aj vydávanie metodických usmernení na základe žiadostí účastníkov procesu verejného obstarávania, teda verejných obstarávateľov, obstarávateľov, uchádzačov a záujemcov. Počet písomných a telefonických usmernení sa v priebehu posledných piatich rokov zvýšil viac ako päťnásobne.

Národný projekt je tak príležitosťou na elimináciu veľkej časti aktuálnych nedostatkov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažmentu kvality. Výsledky projektu sú zacielené jednak na zamestnancov ÚVO, ale aj na klientov jeho služieb. V prípade zamestnancov sa zvýši ich odborná spôsobilosť či administratívno-odborná istota pri tvorbe rozhodnutí, na druhej strane sa skráti čas potrebný na posúdenie veci a prijatie rozhodnutia. V konečnom dôsledku sa tiež zvýši úroveň profesionálnej komunikácie s klientmi služieb. Zákazníci tak dostanú kvalitné a spoľahlivé informácie či inštrukcie k zadávaniu zákaziek a budú sa môcť lepšie orientovať v postupoch verejného obstarávania a potenciálne robiť menej chýb.

ÚVO je odborným garantom pre oblasť verejného obstarávania, pričom pri svojej činnosti dohliada na napĺňanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Úrad tiež dohliada na dodržiavanie týchto princípov v zmysle pravidiel daných zákonom o verejnom obstarávaní. V oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok voči zahraničným partnerom a participuje ako odborný partner inštitúcií Európskej únie pri spolupráci v oblasti verejného obstarávania.

Autor: (mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
03.04.2017
Operačný program Efektívna verejná správa podporí vzdelávanie analytikov
Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať.
viac
15.01.2018
Samuel Arbe: Efektívna verejná správa je príležitosť pre samosprávy
Rezort vnútra je riadiacim orgánom OP Efektívna verejná správa, ktorý vypracoval v spolupráci s partnerskými organizáciami. Samuel Arbe, riaditeľ odboru tohto operačného programu v rozhovore priblížil, čo operačný program ponúka pre verejnú správu, ktorej dôležitou súčasťou je samospráva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %