Utorok 23.04.2019
Dnes má meniny 
Vojtech
°C
14.06.2018 11:14

Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na návrh loga TTSK


TTSK


Cieľom súťaže je vytvoriť návrh loga pre Trnavský samosprávny kraj, ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou.


Podmienky súťaže na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja

 Vyhlasovateľ súťaže: Trnavský samosprávny kraj

zastúpený Mgr. Jozefom Viskupičom – županom TTSK

Starohájska 10, 91701 Trnava

IČO: 37836901

 Cieľ a predmet:

Cieľom súťaže je vytvoriť návrh loga pre Trnavský samosprávny kraj, ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou.

Predmetom súťaže je návrh loga a jeho aplikácia vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu.

Trnavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu - na označenie hraníc kraja, budov objektov kraja, úradných pečiatok, listín a podobne - používa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2006 svoj erb.

Na prezentáciu kraja a jeho aktivít, pre budovanie a upevňovanie spoločnej identity kraja je potrebné vytvoriť značku - logo, ktoré sa bude používať na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch, na ostatných tlačovinách, na webe a podobne.

Atribúty, ktoré by mali logo a vybrané prvky vizuálneho štýlu TTSK spĺňať

zohľadnenie územia, pôsobnosť a zviditeľnenie TTSK

podpora prezentácie TTSK ako regionálnej samosprávy a odlíšenie od iných samospráv

možnosť nadviazania internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte so zahraničím

možnosť použitia v kombinácii s erbom TTSK

Typ súťaže:

Verejná súťaž podľa § 847 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci občania SR bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na území SR alebo právnické osoby registrované v SR. Účasť na súťaži je bezplatná.

Na súťaži sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.

Obsah návrhu:

Súťažný návrh musí obsahovať vypísanú a vlastnoručne podpísanú prihlášku, vytlačený grafický návrh loga a grafický návrh loga v elektronickej podobe.

Grafický návrh loga musí byť vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Návrhy musia byť prezentované formou tlače na výtlačok papiera A4 formátu s vyššou gramážou (min 180g/m2) a to vo farebnej aj čiernobielej verzii. Nie je stanovená povinná farebnosť nového loga. Logo by malo byť s využitím charakteristických prvkov kraja. Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne ako aj v spojení s textom – Trnavský samosprávny kraj.

Návrh musí byť spracovaný v dvoch rozmerových alternatívach:

- väčšia alternatíva v rozmeroch 15 x 15 cm

- menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm (môžu byť na jednom liste).

Návrhy musia byť odovzdané aj v digitálnej forme na externom nosiči (CD, USB). Neúspešní uchádzači si nosiče môžu po ukončení súťaže vyzdvihnúť u vyhlasovateľa. Akceptovanou formou digitalizácie je grafický rastrový formát (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.

 Organizácia súťaže

1. Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy (dve verzie loga v dvoch rozmeroch), každý na samostatnej prihláške. Návrh je potrebné podať v zalepenej obálke A4, v dvoch vyhotoveniach.

2. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.

3. Súťažné návrhy musia byť doručené do 13. júla 2018 (rozhodujúci je dátum na pečiatke na obálke) v zalepenej obálke s označením „Súťaž - neotvárať - LOGO TTSK“ poštou alebo osobne na adresu: Trnavský samosprávny kraj,  Starohájska 10, 91701 Trnava

4. Víťazný návrh vyberie odborná porota, ktorú určí vyhlasovateľ. Vyhodnotenie verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ do 30. júla 2018.

5. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ najneskôr do 3. augusta 2018.

Odmena:

Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 500 €, sezónnou abonentkou do Divadla Jána Palárika v Trnave, dvomi lístkami na letný hudobný festival Grape v Piešťanoch a prekvapením od župana.

Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Záverečné ustanovenia

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný, alebo súťaž zrušiť. Prípadné odstúpenie autorských práv v prospech Trnavského samosprávneho kraja bude riešené licenčnou zmluvou s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Licenčná zmluva musí obsahovať logomanuál, ktorý vypracuje autor víťazného návrhu.

Kontakt:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava, tel.: 033/5559 100, e-mail: sutaz@trnava-vuc.sk

Autor: (ttsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.06.2016
Botanická, Fándlyho i zámocká záhrada otvoria svoje brány
Počas nadchádzajúceho víkendu otvorených parkov a záhrad budú v Trnavskom kraji sprístupnené dve výnimočné záhrady.
viac
04.09.2017
Cyklopátrania Prešovským krajom ukončia preteky v Prešove
Zábavno-poznávacie preteky Cyklopátrania Prešovským krajom vyvrcholia 9. septembra pretekom v Prešove. Cyklisti rôznych vekových a výkonnostných kategórií objavia zaujímavosti krajského mesta a jeho okolia.
viac
08.02.2019
Petržalka vypísala súťaž na nové logo
Mestská časť Bratislava-Petržalka vypísala súťaž grafických dizajnérov na vytvorenie nového loga. Finančná odmena pre víťaza bude 5000 eur, vrátane vytvorenia dizajnmanuálu.
viac
14.02.2019
V trnavskej župe otvorili prvé špecializované zariadenie pre autistov
V Trnavskom kraji vznikla potreba a dopyt po novej službe pre deti s pervazívnou vývinovou poruchou (s diagnózou autizmus alebo prvkami autistického spektra) poskytované ambulantnou formou.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.48 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.69 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.83 %