Pondelok 25.03.2019
Dnes má meniny 
Marián
°C
02.05.2018 01:41

Rozhýbať by sa mal štát – komunikácie a rómska problematika už neznesú odklad


Pohľad na účastníkov snemu


V Lome nad Rimavicou sa koncom marca na svojom výročnom sneme zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria.


Na rokovaní sa z 30 členov Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria (R-ZMO-HSRu) zúčastnilo 25 členov - primátor mesta Brezno a 24 starostov a starostiek obcí okresu Brezno. Pozvanie prijali aj zástupca Okresného úradu v Brezne Zdenko Šándor a poslanec BBSK Miroslav Fašang.

Účastníkov snemu na pôde obce privítal starosta Lomu nad Rimavicou Jozef Katreniak, ktorý ich oboznámil s históriou obce a súčasným životom jej 258 obyvateľov.

Zasadnutie snemu otvorila a viedla predsedníčka združenia, starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská. Ešte pre oficiálnym začiatkom rokovania snemu predstavitelia Komunálnej poisťovne a Slovenskej sporiteľne predstavili svoje najnovšie produkty. Následne T. Čontofalská účastníkom snemu predložila návrh programu, z ktorého odporučila vypustiť bod 14 - Návrh na zmenu názvu Regionálneho združenia miesta a obcí Horehronia a Stredného rudohoria, s čím prítomní súhlasili.

Po vyriešení procedurálnych otázok (schválení programu snemu a voľbe pracovných komisií predsedníčka mandátovej a volebnej komisie, starostka obce Dolná Lehota Viera Hudíková konštatovala, že je uznášania schopný.

Následne predseda kontrolnej a revíznej komisie starosta obce Bystrá Marian Alberty predložil Správu kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení R-ZMO-HSRu za rok 2017 a prehľad plnenia príjmov a výdavkov, ktorú snem vzal na vedomie.

Účastníci snemu potom schválili výšku riadneho ročného členského príspevku na rok 2018 – 0,10 eura na obyvateľa a rok, podľa počtu obyvateľov k 31. 12. 2017, ako aj návrh rozpočtu na rok 2018.

Bilancia činnosti v roku 2017

Správu o činnosti združenia účastníkom snemu predložila jeho predsedníčka Tatiana Čontofalská. Konštatovala, že regionálne združenie fungovalo efektívne. V priebehu roka sa konal jeden riadny snem, 4 zasadnutia rady združenia a 4 pracovné zasadnutia regionálneho združenia. Z týchto rokovaní, ako uviedla, vychádzali aj podnety, návrhy a stanoviská pre orgány ZMOS či vládu SR.

Z tém, ktorým sa v uplynulom roku venovala rada združenia, spomenula predsedníčka RZ problematiku fungovania klastra Horehronie a rozvoja cestovného ruchu v okrese Brezno. Na pracovnom zasadnutí v máji prerokovalo združenie požiadavky obcí a RZ pre nové volebné obdobie predsedu BBSK a poslancov BBSK. Výsledkom boli požiadavky, aby finančné zdroje plynuli do okresu Brezno najmä na dopravnú infraštruktúru, sociálnu vybavenosť, vybudovanie domova sociálnych služieb a výstavbu cyklotrás ako zdroja pre rozvoj cestovného ruchu na Horehroní. Združenie riešilo aj projekt spoločných cyklotrás, pričom neformálnu gesciu nad prípravou štúdie prevzalo mesto Brezno. V súvislosti s prípravou štúdie realizovateľnosti projektu cyklotrás boli členovia združenia v júni na študijnej ceste vo Veselí na Morave s cieľom získať čo najviac informácií a skúseností z realizácie projektu v tomto meste spolu s obcami.

Po kritike projektu DCOM, pripomenula ďalej v správe T. Čontofalská, regionálne združenie zorganizovalo bezplatné školenie s názvom Práca zamestnancov obcí v informačnom systéme, na ktorom sa zúčastnilo 39 pracovníkov obcí a traja starostovia. Témou ďalšieho pracovného zasadnutia RZ bola o. i. aj prezentácia združenia Iniciatíva pre Stredné Slovensko, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Ten ako predseda združenia predstavil jeho hlavný cieľ, a to dobudovanie cestnej infraštruktúry na strednom Slovensku, ktorého súčasťou je aj rozšírenie cesty I/66 Banská Bystrica – Brezno.

Na novembrovom zasadaní regionálneho združenia, uviedla ďalej T. Čontofalská, predstavili svoje programové priority novozvolení poslanci BBSK za okres Brezno. Členovia združenia upozornili poslancov najmä na stav ciest v správe BBSK, ktoré by sa mali riešiť koncepčne. Diskutovalo sa aj o problematike spoločného úradu pre CO a novelizácii zákona 369/90 o obecnom zriadení. Témou decembrového pracovného zasadnutia boli opäť cyklotrasy v okrese Brezno. Geodetická firma Siman Jorčík RZ ponúkla mapový portál, v ktorom môžu obce navrhovať cyklotrasy, cyklocesty a vyznačovať atrakcie obcí. A ten sa postupne aj plní.

„V našej samospráve je množstvo problémov, ktoré by sme mali riešiť a jedným z nich je aj komunálna reforma,“ uviedla v záverečnej časti správy T. Čontofalská, pričom zdôraznila, že „doteraz sa neuskutočnil odborný audit preneseného výkonu štátnej správy, ktorý by mal byť podkladom pre legislatívnu úpravu a jasné financovanie prenesených kompetencií“. Podľa nej by tiež bolo potrebné zo strany štátu popracovať na sfunkčnení e-govermentu, s čím súvisí aj zbytočná byrokracia vo verejnej a štátnej správe. Nehovoriac už o zdĺhavom a byrokratickom procese získavania eurofondov, kde by mala platiť hlavne spravodlivosť a nie politické tričko starostu alebo primátora. Z ďalších pretrvávajúcich problémov vymenovala neprimerané množstvo zmien vo výkazníctve, finančníctve, ale aj spomalenosť elektronických služieb a ich častú nefunkčnosť. Zamestnanci obcí sú deptaní rôznymi usmerneniami, sústavnými zmenami, pričom ušetrený čas by mohli venovať rozširovaniu a skvalitneniu služieb a vlastných kompetencií v prospech občanov. „Bude vecou nás všetkých, ako sa k týmto záležitostiam postavíme a budeme pozitívnym prínosom pre občanov, naše združenie ako aj samosprávu na Slovensku. Verím, že ZMOS bude nositeľom a iniciátorom pozitívnych impulzov pre samosprávy,“ zdôraznila T. Čontofalská. Do posledného roka tohto volebného obdobia zaželala členom združenia veľa energie, a zdravia a aby sa im všetky úlohy a sľuby občanom podarilo splniť.

Viac v Obecných novinách č. 17-18/2018

Autor: (sprac., titulok a medzititulky: ON)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.04.2016
Bez vybudovania cestných komunikácií je rozvoj regiónu nemysliteľný
V Michalovej sa 16. marca konal snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria. Na sneme sa zúčastnili primátor mesta Brezno a 24 starostov a starostiek okresu Brezno.
viac
04.05.2016
V Nemšovej si štvrťstoročnicu pripomenulo RZ miest a obcí stredného Považia
V Nemšovej sa 1. apríla uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia. Zúčastnilo sa na ňom 102 členov regionálneho združenia. Združenie miest a obcí zastupoval výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.
viac
06.05.2016
Starostov a primátorov v šarišskom regióne „tlačí“ najmä legislatíva
V obci Fintice sa stretli na svojom sneme členovia Regionálneho združenia miest a obcí RZMO Prešov – Šariš (RZMO Prešov – Šariš). Združenie miest a obcí na sneme zastupoval jeho výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Hosťami snemu boli poslanci Národnej rady SR Martin Fecko a Jozef Lukáč.
viac
06.03.2019
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia má staronové vedenie
Valného zhromaždenia najväčšieho regionálneho združenia miest a obcí na Slovensku sa vo štvrtok 21. februára 2019 zúčastnilo 121 primátorov a starostov z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Ilava. Bánovce nad Bebravou, Púchov a Považská Bystrica.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.76 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.40 %