Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
06.03.2018 06:58

Príručka k výpočtu príspevku na prevádzku pre poskytovateľov sociálnych služieb


Socia - logo


Nezávislá platforma SocioFórum, o. z., a nadácia SOCIA pripravili praktickú príručku k výpočtu finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá pomôže najmä neverejným poskytovateľom, ale aj samosprávam a jej zariadeniam.


Koncom roka 2017 schválila Národná rada SR novelu zákona 448/2008 Zb. o sociálnych službách. Svojím rozsahom ide o veľkú novelu, ktorá priniesla niekoľko dôležitých zmien.

Prvou horúcou témou je od začiatku roka financovanie sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou. To sú tie, ktoré poznáme pod názvami denný stacionár, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania či zariadenie opatrovateľskej služby.

Je dôležité, aby človek, ktorý žije alebo poberá služby od takéhoto zariadenia dostal takú pomoc, akú potrebuje. Sú rozdiely medzi potrebami imobilných, čiastočne mobilných osôb a osobou, ktorá sa vie o seba postarať sama. Rovnako rozdielne sú aj finančné náklady starostlivosti o tieto osoby v uvedených zariadeniach. Doteraz zariadeniam starý zákon priznával bez ohľadu na skutočný stav klientely rovnakú sumu na každého človeka. Novela zákona napráva túto nerovnosť a určuje výšku celkového príspevku pre každé zariadenie podľa toho, aká je konkrétna štruktúra klientov v nich.

Okrem stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby, sa novelou určuje aj výška príspevku podľa formy služby - pobytová alebo ambulantná. Príspevok pre ambulantné zariadenia je 50 % príspevku na pobytové služby. Počet a štruktúra zamestnancov musí byť v súlade so štruktúrou osôb, ktoré potrebujú väčší či menší rozsah pomoci inej osoby.

Príspevok na poskytovanie služby v uvedených zariadeniach vypláca Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti poskytovateľa. Nárok na príspevok majú poskytovatelia, ktorých zriadila obec alebo občianska či cirkevná inštitúcia. Zariadení, ktoré zriadil samosprávny kraj sa to netýka, pretože sú platené z rozpočtu VÚC. Výšku príspevku bude každoročne určovať vláda SR nariadením.

 Finančný príspevok štátu na jedného prijímateľa sociálnej služby v eurách:

 

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby definuje ministerstvo ako príspevok štátu na fungovanie systému služieb. Ďalšími spolufinancujúcimi subjektami majú byť samosprávy (obce, mesto, VÚC) a samotný poberateľ služby. Obce a mestá majú spolufinancovať denné stacionáre, zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Ostatné služby podmienené odkázanosťou majú spolufinancovať samosprávne kraje. Tretím spolufinancovateľom je samotný klient a jeho rodina. Čím viac prispeje obec, tým menej bude platiť občan –obyvateľ obce a naopak.

Vzhľadom na rýchlu účinnosť zákona bude rok 2018 veľmi špecifický vo výpočtoch príspevku od MPSVR SR, finančného príspevku na prevádzku od samospráv a aj ich zúčtovanie. Mnohé paragrafové znenia novely sú komplikované a zmätočné. Nezávislá platforma SocioFórum, o. z., a nadácia SOCIA preto pripravili k tomuto výpočtu praktickú príručku. Pomôže najmä neverejným poskytovateľom, ale aj samosprávam a jej zariadeniam. Na stránkach SocioFóra nájdete aj informácie pre lepšiu orientáciu a pomoc v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorý sa novela zákona o sociálnych službách tiež odvoláva.

Príručku nájdete tu: http://goo.gl/DJxgnp

ďalšie informácie tu: https://goo.gl/c44xHi

(socia)

Autor: (socia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.05.2016
Petržalská samospráva pripravila mapu sociálnych služieb
Analýza poskytovateľov sociálnych služieb poslúži aj pri tvorbe stratégie ich rozvoja v mestskej časti.
viac
17.02.2017
Schválené národné projekty pomôžu marginalizovaným rómskym komunitám
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) schválil žiadosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) o nenávratné finančné príspevky pre dva národné projekty.
viac
21.02.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám
Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument „Analýza a trendy procesu deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania.“
viac
19.04.2018
Komunitné plánovanie sociálnych služieb – povinnosť, či príležitosť ...(2)
V Bratislave sa koncom januára uskutočnila konferencia, ktorej usporiadateľom bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Téma bola pre samosprávu nanajvýš aktuálna: komunitné plánovanie sociálnych služieb. V sérii článkov vám ponúkame názory odborníkov, ako aj príklady dobrej praxe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %