Nedeľa 24.06.2018
Dnes má meniny 
Ján
13°C Bratislava
29.08.2017 12:00

Pripojenosť ku verejnej kanalizácii je na Slovensku stále nízka


Obci Veľké Ripňany v okrese Topoľčany sa vlani podarilo po siedmich rokoch ukončiť dostavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Celková výška investície dosiahla 4,563 milióna eur, z toho takmer 4,402 milióna eur tvoril nenávratný finančný príspevok. Dĺžka novej verejnej kanalizácie predstavuje 13,2 kilometra, pripojených je na ňu 547 nových domových prípojok, vybudovaných bolo 4,4 kilometra verejných kanalizačných odbočiek.


V záverečnej správe Revízie výdavkov na životné prostredie analytici poukazujú na niektoré problémy týkajúce sa efektivity financovania vodného hospodárstva.


 Viac ako 1,2 mld. eur zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu bolo investovaných do vodného hospodárstva s cieľom dosiahnuť dobrý stav všetkých vôd. V roku 2015 sa zvýšila úroveň pripojeného obyvateľstva na vodovod na 88,3 % a na verejnú kanalizáciu na 65,2 %. Väčší dôraz na kontrolu likvidácie odpadových vôd môže priniesť pripojenie viac ako 240 000 obyvateľov, ktorí sa napriek prístupu k verejnej kanalizácii ešte nepripojili. Iné alternatívy na financovanie výstavby a údržby vodohospodárskej infraštruktúry sa využívajú v nízkej miere. Viac ako 18 mil. eur z Environmentálneho fondu sa investovalo do projektov bez zatiaľ evidovaných výsledkov. Podpora by mala byť preto zameraná na menší počet ucelených projektov, ktoré v kratšej dobe prinesú viac pripojených obyvateľov.

Od roku 2010 bolo investovaných do manažmentu odpadových vôd a zabezpečovania pitnou vodou viac ako 1,2 mld. eur. Cieľom je splniť záväzok Slovenskej republiky o zabezpečení zberných systémov pre komunálnu vodu a následne zabezpečiť požadované čistenie odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO)13. Dobrý stav všetkých vôd  mal byť dosiahnutý do roku 2015, resp. najneskôr do roku 2027. Finančné prostriedky v podobe kapitálových výdavkov pochádzajú najmä z Kohézneho fondu EÚ (87 %) vrátane povinného spolufinancovania a z Environmentálneho fondu (13 %). V priemere sa tak ročne vynaložilo cca 167 mil. eur na vybudovanie vodovodov, kanalizácií a zlepšenie monitorovacích aktivít.

Väčšina studní nespĺňa štandardy

Pitná voda si dlhodobo udržiava vysokú úroveň kvality. Je to spôsobené skutočnosťou, že viac ako 82 % dodávanej pitnej vody pochádza z podzemných zdrojov, ktoré sú vysoko kvalitné a menej náchylné na znečistenie. Voda zo súkromných studní je často znečistená a nevyhovuje štandardom. Podľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva 80-85 % vody z iných než verejných zdrojov, napr. vlastné studne pri dome, nespĺňa hygienické štandardy (najčastejšie z dôvodu prítomnosti fekálneho znečistenia, nitrátov a železa). Príčinou býva nedostatočná hĺbka studní a únik odpadových vôd do ich blízkosti.

Množstvo znečisťujúcich látok v odpadových vodách má klesajúci trend.

Hlavnými znečisťovateľmi odpadových vôd sú priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti. Na stav vôd majú vplyv aj hydromorfologické zmeny, ako napr. zmeny vo vodných tokoch spôsobené výstavbou vodných stavieb. V období rokov 1995 až 2015 došlo k výraznému poklesu množstva znečisťujúcich látok, a to takmer o 80 %. Je to výsledok výstavby a modernizácie čistiarní odpadových vôd a uplatňovania účinnejších procesov čistenia ako aj poklesom priemyselnej produkcie.

Hrozia sankcie

Investície do infraštruktúry priniesli nárast podielu pripojeného obyvateľstva na verejný vodovod z 85 % v roku 2007 na úroveň 88,3 % v 2015. Takmer 100 % obyvateľov má prístup k pitnej vode a bezpečnej sanite, ako aj interiérový splachovací záchod. Súčasťou vodného cyklu je aj odvádzanie odpadovej vody a jej čistenie. Pripojenosť na verejnú kanalizáciu sa tiež zvýšila z 54 % na 65,2 %. V programovom období 2007 – 2013 boli z OP ŽP podporené projekty na výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd resp. intenzifikáciu čistiarní projekty na výstavbu kanalizácií odpadových vôd, a to za účelom zabezpečenia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade so záväzkami SR voči EÚ. Riadiaci orgán pre OP ŽP, ktorým je MŽP SR, evidoval vyšší dopyt žiadateľov v rámci vyhlásených výziev oproti disponibilným alokáciám určeným vo výzvach, čo preukazuje, že ciele OP ŽP zodpovedali identifikovaným problémom a skutočným potrebám potenciálnych žiadateľov. Napriek tomu však nebolo možné pokryť všetky potreby Slovenskej republiky. Podľa Zákona o verejných kanalizáciách  sa na verejnú kanalizáciu musí pripojiť každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody. V prípade, ak má vlastník stavby alebo vlastník pozemku povolenie na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, táto povinnosť mu zaniká.

Podľa novely vodného zákona z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá išla začiatkom augusta do medzirezortného pripomienkového konania by sa mali vlastníci nehnuteľností, ak je to technicky možné a kanalizácia je na príslušnom mieste vybudovaná, povinne pripojiť, a to do roku 2021. Malo by sa to týkať aj tých vlastníkov, ktorí mali doteraz povolenie na žumpu. „Toto opatrenie prispeje k zlepšeniu stavu podzemných vôd a povrchových vôd," odôvodňuje envirorezort v návrhu. Pri nesplnení dohodnutých záväzkov hrozia SR sankcie. Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od januára 2018.

Existujúca infraštruktúra stačí ešte pre 280-tisíc obyvateľov

 Na základe odhadu starostov jednotlivých obcí o percentuálnej dostupnosti verejnej kanalizácie obyvateľom z roku 2014 by už vybudovaná verejná kanalizácia dokázala ešte dodatočne obslúžiť viac ako 280-tisíc obyvateľov.

Pripojenosť obyvateľov na verejný vodovod resp. kanalizáciu, ako aj ČOV v rámci podporených projektov z OP ŽP, je možné vykázať až po ukončení realizácie projektov, resp. po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorému predchádza skúšobná prevádzka. V prípade ČOV trvá skúšobná prevádzka spravidla 1 rok, (často aj viac). Z uvedeného dôvodu prebieha napájanie obyvateľov na novovybudované kanalizačné siete s časovým odstupom, a to v tzv. období udržateľnosti projektu (5 rokov po riadnom ukončení projektu – fyzickom aj finančnom). Preto sa očakáva nárast podielu pripojeného obyvateľstva na verejnú kanalizáciu. Na základe hrubého odhadu sa takto môže pripojiť ešte ďalších 22-tisíc obyvateľov.

 Viac v Obecných novinách č. 33-34/2017

Autor: (sprac.: ig, zdroj: Revízia výdavkov na životné prostredie)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.03.2016
Ako sa vysporiadali s novým zákonom o odpadoch mestá a obce? Čo musia zvládnuť?
Mestá a obce čaká neľahká úloha. Počas roku 2016 sa budú musieť popasovať s novými povinnosťami, ktoré im priniesol zákon o odpadoch.
viac
18.06.2016
Na likvidáciu čiernych skládok pôjde ďalších 7 miliónov eur
Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) sa rozhodol pokračovať v programe Veľké upratovanie Slovenska, s ktorým prišiel jeho predchodca Peter Žiga (Smer-SD). Pôjde o druhé kolo programu, v tom prvom sa prerozdelilo vyše deväť miliónov eur.
viac
27.06.2016
Obec Veľké Ripňany dokončila výstavbu kanalizácie a ČOV
Obci Veľké Ripňany v okrese Topoľčany sa podarilo po siedmich rokoch ukončiť dostavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Projekt bol z veľkej časti financovaný z Programu švajčiarsko­slovenskej spolupráce.
viac
20.11.2017
Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu
„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.46 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.77 %