Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
21.03.2018 11:55

Peter Bindas: Ocenenie v rámci Smart je potvrdením dlhoročných výsledkov


Ing. Peter Bindas


Na pôde Holandského veľvyslanectva prevzala prešovská firma OSVO comp ocenenie za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy.


Keďže v rámci Smart nie je možné oddeliť technológie od systematického prístupu samospráv a súkromné spoločnosti od verejných služieb, o rozhovor sme požiadali Ing. Petra Bindasa, riaditeľa ocenenej firmy.

Vaša spoločnosť dlhodobo spolupracuje so samosprávami na správe a údržbe verejného osvetlenia. To, čo sa kedysi nazývalo modernizácia, je dnes súčasťou agendy Smart. Čo sa podľa vás zmenilo v prístupe samospráv k technologickej modernizácii od deväťdesiatych rokov doposiaľ?

- V podstate je potrebné povedať, že primárne stále pretrváva úprimný záujem o modernizáciu zariadení, ktoré samosprávy majú vo vlastníctve a správe. Zmena nastala v tom, že mnohé samosprávy už majú svoje - a je potrebné zdôrazniť, že nie vždy len pozitívne - skúsenosti s modernizáciami, preto vnímame vyššiu opatrnosť a rozvážnosť pri stanovovaní cieľov modernizácie. Na druhej strane si to vyžaduje aj posun času, teda veku zariadení. Všeobecne je potrebné povedať, že v našom prípade - budem sa venovať problematike verejného osvetlenia - stále existujú sústavy verejného osvetlenia, ktorých vek je viac ako 50 rokov, čo znamená, že je v podstate za hranicou životnosti. Zároveň je potrebné povedať, že aj všade tam, kde sa robili len „čiastkové modernizácie“ - názov modernizácia sa teda zúžil len na výmenu svietidla - je potrebné počítať s obnovou celej sústavy, teda káblových rozvodov, rozvádzačov a stožiarov, ktoré sú často v havarijnom stave a až potom je možné budovať nadstavbu, teda smart riešenia. Inými slovami, dnes je veľmi sexi „vlna smart riešení a smart aplikácií“. Pritom mnohé samosprávy sa boria so základnými problémami: potrebujú vymeniť stožiare verejného osvetlenia, často prevádzkujú sústavu bez platných revíznych správ rozvádzačov verejného osvetlenia (správa o odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia - elektrického), nemajú zabezpečenú periodickú kvalifikovanú prevádzkovú údržbu zariadenia, nevedia reagovať na nové trendy súvisiace s účtovaním platieb za elektrickú energiu. No a teraz do toho prichádza módna vlna SMART CITY. Preto si myslím, že to majú samosprávy veľmi ťažké. Musia sa prehrýzť všetkými tými ponukami na zber údajov a implementáciu rôznych smart aplikácií, nesmú však zabudnúť na základy - základnú funkcionalitu sústavy, ktorou je bezpečná a spoľahlivá prevádzka verejného osvetlenia.

Ak to správne chápem, nie ste zameraní výlučne na výmenu stĺpov verejného osvetlenia či výmenu svietidiel. Čo všetko zabezpečujete a aké výsledky ste v tejto oblasti dosiahli?

- Sme na trhu už 26 rokov. Za ten čas sa nám podarilo vyrásť na spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby po celom Slovensku. V našom portfóliu služieb je komplexná škála činností od vykonania vstupného auditu verejného osvetlenia, cez návrh riešení vrátane komplexného poradenstva v danej oblasti, ekonomické vyhodnotenie jednotlivých modelov modernizácie, samotnú realizáciu modernizácie až po poskytovanie služieb počas trvania záruky. Dlhodobo presadzujeme filozofiu skutočnej zodpovednosti za nami realizované práce, filozofiu uplatňovania takých racionálnych krokov, ktoré prinesú nielen okamžité výsledky v znížení spotreby elektrickej energie, ale budú kumulovať dlhodobo udržateľný rozvoj - garantujeme teda úspory na báze dlhodobej prevádzky. V praxi to znamená presvedčiť vedenie samospráv, aby investovali v prvom rade do obnovy zariadení a až následne do vybudovania technologickej nadstavby týchto zariadení.

Na druhej strane sme za posledných 10 rokov skutočne implementovali také technológie, ktoré priniesli reálne výsledky. Základom bolo presvedčiť samosprávy na inštaláciu takých zariadení, ktoré v súčasnej terminológii nazývame „smart metering“. Ide o obojsmerne komunikujúce rozvádzače verejného osvetlenia, ktoré nám poskytujú reálne informácie zo siete verejného osvetlenia, ktorú spravujeme. Na základe týchto informácií dokážeme riadiť intenzitu osvetlenia, plánovať dobu svietenia, rýchlo reagovať na rôzne neštandardné javy. Ako príklad uvediem mesto Prešov, kde sme v roku 2006 vybudovali základnú kostru riadiaceho systému a v roku 2010 sme vybudovali nadstavbu - adaptívnu reguláciu verejného osvetlenia. Vďaka tejto technológii sme v rokoch 2006 - 2017 ušetrili viac ako 6 mil. kWh elektrickej energie, čo vo financiách predstavuje 966-tisíc eur, a to pri 99 % svietivosti všetkých svietidiel v meste. V rokoch 2010 - 2017 sme na Slovensku zmodernizovali sústavy verejného osvetlenia, do ktorých sme inštalovali viac ako 25-tisíc svietidiel a inštalovali sme viac ako 500 kusov diaľkovo riadených rozvádzačov.

Máme pred sebou komunálne voľby, od ktorých sa môže očakávať obmena štatutárnych predstaviteľov samospráv a tiež členov poslaneckých zborov. Čo to podľa vás znamená?

- Dlhodobo presadzujeme princíp profesionality toho, čo robíme a sme otvorení komunikácii s primátormi a starostami celého politického spektra. Komunálne voľby preto pre nás znamenajú len novú príležitosť všade tam, kde verejné osvetlenie za minulého vedenia samosprávy neriešili. V každom prípade je dôležité zachovať kontinuitu a pokračovať v procese modernizácie. Výmena niektorých technologických prvkov automaticky neznamená úspech, ale je jedným z nevyhnutných krokov.

Smart je potrebné vnímať aj ako investície do úspor. Môžete uviesť príklady takýchto riešení?

- Tak ako som už uviedol, mesto Prešov je vo verejnom osvetlení dlhodobo veľmi úspešné a aj napriek možno slabšej propagácií „smart riešení“ bolo prvým mestom v Slovenskej republike, ktoré realizovalo kroky smerujúce k zberu a vyhodnocovaniu dát zo siete verejného osvetlenia. Už v roku 2010 sme získali medzinárodné ocenenie Green light award za spôsob vybudovania adaptívnej regulácie verejného osvetlenia. Veľmi úspešným projektom v oblasti verejného osvetlenia je mesto Hlohovec, kde sa podarilo v priebehu troch rokov kompletne zmodernizovať verejné osvetlenie a dosiahnuť nielen 60 % zníženie spotreby elektrickej energie, ale aj kompletnú obnovu všetkých rozvádzačov verejného osvetlenia a havarijných stožiarov. Toto mesto má 100 % konektivitu verejného osvetlenia a je pripravené v najbližších rokoch budovať zmysluplné smart aplikácie. Príkladov by som mohol uviesť veľmi veľa. Mnohí, ktorých nespomeniem, by sa však mohli cítiť dotknutí, preto by som nechcel vymenúvať všetky mestá, kde sme realizovali práce. Prvou obcou ktorú sme realizovali kompletne v LED technológii, boli v roku 2010 Kobyly a prvým mestom, kde sme realizovali projekt kompletnej výmeny svietidiel za LED technológiu, bol v roku 2013 Senec. Spomeniem ešte také „srdcovky“ ako sú mestá zapísané v zozname UNESCO - Bardejov, Banská Štiavnica. V súčasnosti realizujeme komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia mesta Malacky.

Keď sa povie stĺp verejného osvetlenia, mnohí to vnímajú ako samozrejmosť, lebo svietiť sa musí prinajmenšom z dôvodu ochrany zdravia a majetku. Je to však pomerne obmedzená predstava...

- Máte pravdu, je to veľmi zjednodušená predstava. To, čo našim klientom mnohokrát, skutočne mnohokrát prízvukujeme, je skutočnosť, že verejné osvetlenie je v zmysle platnej legislatívy vyhradené technické zariadenie elektrické a že to nie je stĺp alebo svietidlo, ale je to ucelená sústava zariadení od bodu pripojenia, cez rozvody, stožiare až po svietidlo, preto by nemali ľahkovážne dovoliť, aby takéto zariadenia obsluhovali alebo „opravovali“ osoby bez príslušnej kvalifikácie, čo sa ešte stále deje.

Slovensko je z hľadiska štruktúry samospráv typická vidiecka krajina. Dokonca s výrazným počtom obcí do 3000 obyvateľov. Ich spájanie so Smart cities určite nie je namieste. Ale to neznamená, že by sa nemali modernizovať aj po technologickej stránke. Aký na to máte názor?

- Som presvedčený, a tým smerom aj postupujeme, že prílišné drobenie je na škodu vecí. Preto presadzujeme názor, že niektoré služby (a medzi ne patrí aj prevádzkovanie verejného osvetlenia a nákup elektrickej energie) by si mali malé samosprávy zabezpečovať centralizovane, resp. mali by ich zabezpečovať prostredníctvom mikroregiónov a oblastných združení.

Eurofondy na modernizáciu verejného osvetlenia na Slovensku už skôr patria minulosti. Dokonca nové programové obdobie je z hľadiska financovania konkrétnych priorít veľkou neznámou. Kde vidíte ďalšie finančné nástroje na podporu technickej modernizácie samospráv s prihliadnutím na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja?

- To je veľmi ťažká otázka, pretože ešte stále je veľmi veľa starostov a primátorov, ktorí veria, že ešte budú eurofondy na verejné osvetlenie. S touto skupinou je veľmi ťažká reč, lebo oni si síce uvedomujú, že niečo je potrebné s verejným osvetlením v obci/meste urobiť, ale ak neprídu peniaze z eurofondov, tak neurobia nič. Pre tých ostatných ponúkame rôzne formy financovania modernizácie verejného osvetlenia, prevažne založené na princípe splácania čiastočne z úspor a čiastočne z vlastných zdrojov. Musím však všetkých upozorniť, že dnes neexistuje priama korelácia medzi úsporou energie v kWh a cenou za elektrinu v eurách, keďže po deliberalizácii trhu s elektrinou a vykonanom umbandlingu energetických spoločností (oddelenie distribúcie elektriny od predaja elektriny) došlo k takému javu, že samotná cena elektriny je dnes marginálnou položkou celkovej ceny elektriny (podiel približne 17 - 20 % v jednotlivých rokoch) a prevažná časť ceny elektriny je tvorená platbou za sieťové služby (podiel približne 75 - 83 % podľa jednotlivých rokov), ktorých výšku určuje ÚRSO pre jednotlivé distribučné spoločnosti cenovým rozhodnutím.

To je dôvod, prečo nemôžu v praxi reálne fungovať EPC modely založené na garantovanej energetickej službe, pretože dnes nikto nevie predikovať finančnú úsporu modernizácie na obdobie 10 rokov, čo je reálny čas návratnosti investície.

V minulosti sme pomohli viacerým obciam s modernizáciou prostredníctvom grantovej schémy Munseff, keď Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytovala pri splnení cieľov modernizácie (dosiahnutá preukázaná úspora energie verifikovaná nezávislou inštitúciou) grant až do výšky 20 % ceny úveru na modernizáciu. V súčasnosti sa nám javí ako najvhodnejší spôsob financovania modernizácie verejného osvetlenia forma dodávateľského úveru, keď samospráva presne vie, čo dostane na základe projektu a vie presne, čo bude a aké dlhé obdobie splácať. Táto problematika je však taká rozsiahla, že by si určite vyžadovala oveľa väčší čas a priestor než je tento rozhovor.

Obecné noviny č. 11-12/2018

Autor: Michal KALIŇÁK


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.03.2016
Projekt s novými metódami vzdelávania získal ocenenie
Nadácia pre deti Slovenska už 20 rokov pomáha deťom na Slovensku a v spolupráci s partnermi im zároveň poskytuje systematické vzdelávanie.
viac
27.01.2017
Samospráva ocenila Prievidzským anjelom 20 jednotlivcov a kolektívov
Za šírenie dobrého mena Prievidze na Slovensku i v zahraničí, charitatívnu činnosť, úspechy v oblasti kultúry či športu ocenila samospráva mesta 20 jednotlivcov a kolektívov. Prievidzského anjela si laureáti alebo ich rodinní príslušníci prevzali vo štvrtok (26.1.) na galavečere Tváre mesta.
viac
03.04.2017
Aj v Nitre ocenili pedagógov materských a základných škôl
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v priestoroch nitrianskej Synagógy v utorok 28. marca ocenení pedagogickí pracovníci z materských,  základných a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry.
viac
20.02.2019
Kežmarok kráča za cieľom byť smart, dostal ocenenie za plnenie záväzkov
Digitálna koalícia ocenila mesto Kežmarok za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v minulom roku cenou Digitálna jednotka 2018.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %