Streda 12.12.2018
Dnes má meniny 
Otília
2°C Bratislava
05.03.2018 08:26

Obce bližšie k vám 2018 - výzva na predkladanie projektov


Nadácia Slovenskej sporiteľne


Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje VI. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program je zameraný na ochranu a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest. V rámci tohto ročníka programu prerozdelíme finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.


V programe je možné žiadať o grant v jednej z dvoch oblastí:

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktoré sú poškodené, chátrajú a cieľom projektu bude ich renovácia.

2. Ochrana a skvalitnenie životného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, separácie odpadu, odstraňovania nelegálnych skládok a pod.

Budovanie ihrísk a osádzanie hracích prvkov nie sú považované za revitalizáciu zelených zón.  

Oprávnení žiadatelia o grant

 O grant sa môžu uchádzať výlučne samosprávy, t. j. obce a mestá resp. mestské časti.  

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2017.  

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Ak dostaneme viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

Výška grantu  Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 4 000,- eur a maximálnej výške 6 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.  

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce/mesta/ mestskej časti, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.  

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 7 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 400 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 5 600 eur.  

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe záverov hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

Časový harmonogram

7. 3. 2018 vyhlásenie grantového programu

13. 4. 2018, 13:00 hod. uzávierka pre podávanie žiadostí

16. 4. – 25. 5. 2018 hodnotenie žiadostí

31. 5. 2018 zverejnenie výsledkov

1. 6. – 15. 6. 2018 zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi

15. 6. – 15. 10. 2018 realizácia projektov

do 30. 10. 2018 podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania

Zasielanie projektov

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

* Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

* Vyplňte všetky polia, určite si vlastný login a heslo (oboje bez diakritiky) a následne vyberte správny program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu:  

Obce bližšie k vám 2018: Pamiatky  

Obce bližšie k vám 2018: Prírodné prostredie  

*Registráciu ukončíte kliknutím na červené tlačidlo Registrácia do systému.

*Na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Kliknite na uvedený link, čím sa vaše konto aktivuje.

*Prihláste sa prostredníctvom vami zvoleného loginu a hesla na http://podatelna.slsp.sk.

* Pod záložkou Náš projekt vyplňte Online formulár projektu, priebežne si text ukladajte.

* Po vyplnení celého projektového formuláru vrátane priloženia povinných príloh kliknite na tlačidlo Prejdi k záverečnému vyhláseniu, pod čestným vyhlásením doplňte vaše meno a kliknite na tlačidlo Potvrdiť a odoslať projekt.

Povinné súčasti  

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

1. sken dokumentu o pridelení IČO;

2. sken menovacieho dekrétu starostu resp. primátora;

3. sken dokladu o bankovom účte žiadateľa;

4. 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií kvôli obmedzenej kapacite).  

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Prosíme, aby ste neprikladali dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia. Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov  

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

* predloží neoprávnený subjekt;

* predloží subjekt, ktorý dostal podporu od Nadácie Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2017;

* nedodržia termín uzávierky (13. 4. 2018, 13:00 hod );

* nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu;

* nebudú obsahovať všetky povinné súčasti;

* nedodržia limity požadovanej výšky podpory (min. 4 000 eur, max. 6 000 eur);

* nedodržia povinnú finančnú spoluúčasť min. 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu.  

V prípade viacerých žiadostí z jednej obce/mesta/mestskej časti budú z hodnotenia vylúčené všetky okrem tej, ktorá bola podaná najskôr.  

Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých profituje komerčná spoločnosť.

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá odborná hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:  

* projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

*do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

* projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

* rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.  

Zoznam všetkých podporených organizácií bude zverejnený 31. mája 2018 na webovej stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne www.nadaciaslsp.sk.

Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní ohľadom schválenej výšky grantu a podpísania zmluvy.  

Neoprávnené výdavky  

Z grantu nie je možné hradiť:

* mzdy/odmeny zamestnancom štátnej správy;

* cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

* prevádzkové náklady organizácie (nájomné, energie, telefóny a pod.);

* odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

* bankové poplatky.  

Ak v prípade udelenia grantu z jeho vyúčtovania vyplynie, že peniaze z grantu neboli využité efektívne, Nadácia Slovenskej sporiteľne má právo požadovať jeho vrátenie v čiastočnej alebo plnej výške. Kontakt  Pavla Mašková, Nadácia Slovenskej sporiteľne, maskova.pavla@slsp.sk, tel. 02-4862 6318.

Autor: (ts-nslsp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
29.12.2016
Spoločenská zodpovednosť partnerov ZMOS
Partnermi Združenia miest a obcí Slovenska sú inštitúcie, ktoré mimoriadne aktívne rozvíjajú spoločenskú zodpovednosť a komunitné zámery. Pravidelne podporujú dobré nápady a zaujímavé projekty prostredníctvom svojej nadácie, alebo iným spôsobom. Viac nám priblížili vo svojich odpovediach.
viac
25.08.2017
Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur
Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
viac
16.11.2017
Výzvy na podporu kultúry a turizmu 2018 sú otvorené
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil 2. novembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. decembra 2017.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %