Utorok 22.01.2019
Dnes má meniny 
Zora
-5°C Bratislava
27.11.2017 11:40

Nezisková organizácia a „prerozdeľovanie financií“


Ilustračná koláž.


Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Otázka:

V našej obci sa pôsobí niekoľko neziskových organizácií. Chceli by sme vedieť, či je v súlade so zákonom, aby obec zriadila vlastnú neziskovú organizáciu na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ktorá by z poukázaných 2% zaplatenej dane alebo zo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie v obci. Javí sa nám to ako praktické riešenie, pretože by tak nemuseli všetky ostatné „neziskovky“ povinne každoročne žiadať od notára osvedčenie, že spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie uvedených 2 %. Osvedčenie by notár vydával len jednej novej – obecnej neziskovej organizácii. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou by sa následne rozdelil medzi organizácie, ktoré by dostali príspevky z poukázaných 2% zaplatenej dane.

Odpoveď:

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 5 ods.1 tohto zákona môže byť zakladateľom neziskovej organizácie tak fyzická, ako aj právnická osoba alebo štát. Neziskovú organizáciu teda môže založiť aj obec.

Verím, že ste sa dôkladne oboznámili so zákonom o neziskových organizáciách, máte premyslené, aký druh všeobecne prospešných služieb, uvedených v zákone o neziskových organizáciách, bude vaša nezisková organizácia poskytovať a ste si vedomí toho, že registrový úrad (obvodný úrad podľa sídla neziskovej organizácie) dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na ten účel vyhodnocuje obsah výročných správ, ktoré je nezisková organizácia povinná vypracovať vždy najneskôr do 30. júna a uložiť ich do verejnej časti registra účtovných závierok v termíne do 15. júla. Podľa zákona o neziskových organizáciách sa totiž nezisková organizácia zruší aj z dôvodu, že neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok.

A teraz niečo k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely, ktoré je upravené v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V súvislosti s plánovaným postupom poukazovania podielu zaplatenej dane iným neziskovým organizáciám si dovolím pripomenúť, že ustanovenie § 50 ods. 10 zákona síce umožňuje, aby nezisková organizácia založená obcou v postavení prijímateľa poskytla prijatý podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe (teda aj inej neziskovej organizácii), avšak musí pri tom splniť všetky podmienky uvedené v ďalších ustanoveniach tohto paragrafu.

Je tiež dobré uvedomiť si, že za účelné použitie podielu dane inou neziskovou organizáciou bude zo zákona vždy zodpovedať prijímateľ, t. j. vo vašom prípade bude za to zodpovedná výlučne nezisková organizácia založená obcou, ktorá bude zároveň povinná preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi (napr. dokladom o kúpe, zmluvou o poskytnutí peňažného daru s vymedzeným účelom použitia daru a pod.).

Iná nezisková organizácia môže použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane výlučne na účely taxatívne vymedzené v § 50 ods. 5 zákona, ktorými sú:

- ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

- podpora a rozvoj športu,

- poskytovanie sociálnej pomoci,

- zachovanie kultúrnych hodnôt,

- podpora vzdelávania,

- ochrana ľudských práv,

- ochrana a tvorba životného prostredia,

- veda a výskum,

- organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,

a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom jej bol podiel zaplatenej dane poukázaný. 

Upozorňujem aj na to, že v praxi môžu nastať rôzne komplikácie, pretože nie vždy príde na účet plná suma peňazí, ktorú nezisková organizácia predpokladá, že dostane.

Nie je tiež vylúčené, že uvádzané prerozdeľovanie poukázaných 2 % zaplatenej dane iným neziskovým organizáciám môže byť registrovým úradom považované za obchádzanie zákona. Účelom neziskovej organizácie totiž nie je len „prerozdeľovanie financií“, ale najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb (§ 2 zákona o neziskových organizáciách). Domnievam sa preto, že ak by podľa štatútu nová nezisková organizácia nemala vo svojej náplni práce žiadnu inú činnosť, mohlo by sa stať, že nebude môcť byť zaregistrovaná, pretože nesplní podmienky na zápis do registra, ktoré ustanovuje zákon o neziskových organizáciách.

Obecné noviny č. 47-48/2017

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.05.2016
Ambíciou AKIS je zjednotenie kultúrnych inštitúcií
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS) je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je prehlbovať výchovu a vzdelávanie občanov.
viac
18.10.2016
Kultúrny a kreatívny priemysel dostane na rozvoj 50 miliónov eur
Malí a strední podnikatelia, ale aj neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tejto oblasti sa budú môcť uchádzať o takýto objem eurofondov z  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Prioritnej osi 3 (PO 3) - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
viac
09.01.2017
OTS: Je to vo vašich rukách!
Výzva pre neziskové organizácie, aby sa opäť prihlásili do programu na podporu miestnych komunít „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
viac
06.02.2017
Zrušenie krajských organizácií cestovného ruchu ohrozí turizmus
Schôdza NR SR mala v programe aj novelu zákona 91/2010 Z. z., ktorý upravuje fungovanie krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.58 %