Nedeľa 21.07.2019
Dnes má meniny 
Daniel
°C
11.04.2019 12:55

Infodni pre samosprávu budú ešte v Bratislave a Košiciach


Granty pre samosprávu - pozvánka


Samosprávy a iné subjekty z banskobystrického regiónu sa 4. apríla v rámci seminára Tour de ERA mohli viac dozvedieť o mimorozpočtových finančných prostriedkoch na informačnom dni „Granty pre samosprávy“. Ďalšie infodni v rámci jarnej série sa uskutočnia v Bratislave (15. 4.) a Košiciach (7. 6.).


Organizátori podujatia (Úrad vlády SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Centrum vedecko–technických informácií SR) privítali na podujatí takmer 80 účastníkov z oblasti miestnej a regionálnej samosprávy, akademickej obce, ale aj z oblasti vedy a výskumu.

Podujatie bolo príležitosťou získať komplexnejšie informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ a finančných mechanizmoch podporujúcich realizáciu projektov s medzinárodným rozsahom. Obohatením podujatia boli konkrétne príklady z praxe, ktoré poukázali na dopad cezhraničného alebo nadnárodného projektu na miestnu komunitu či jednotlivca.

Zástupca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák predstavil výstup z prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál miestnych samospráv, ktorý sa uskutočnil v júli 2018. Poukázal na Banskobystrický samosprávny kraj, v ktorom má 49,5 % miestnych samospráv nadviazanú partnerskú spoluprácu v cezhraničných regiónoch: s Poľskom spolupracuje 20 % samospráv, s Maďarskom 56,5 % a s Českou republikou 42,9 % samospráv. Zdôraznil, že územie Slovenska je priestor, ktorý máme využívať v celom jeho rozsahu, aj v prihraničných oblastiach.

Účastníci sa oboznámili aj s projektmi z praxe, ktoré predstavili realizátori projektu alebo zástupcovia jednotlivých projektov. Jedným z takýchto medzinárodných projektov, do ktorého je nepriamo zapojená aj miestna samospráva, je projekt RUINS. V medzinárodnom tíme projektu je spojených 10 partnerov zo šiestich krajín, ktorých cieľom je navrhnúť univerzálny a udržateľný model zachovania a ochrany stredovekých ruín v celej Európe, tak chorvátskom Zadare, ako aj talianskych Benátkach a slovenskom Bzovíku. Pilotná aktivita v rámci tohto projektu sa uskutočňuje na hrade v obci Bzovík, ktorá sa takto nepriamo zapojila do projektu. Projektovým partnerom zo Slovenska je Filozofická fakulty Univerzity Mateja Bela. Projekt sa realizuje z nadnárodného programu Stredná Európa.

Ďalším príkladom z praxe, ktorý odznel na podujatí, bol projekt prezentovaný veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Františkom Kašickým, a to projekt „Cestujúce bábky“. Projekt získal finančnú podporu z programu cezhraničná spolupráca Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo prostredníctvom spracovania a odvysielania desiatich televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy - vyrobených  základe reálnych historických udalostí,  osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Partnermi projektu sú okrem KSK aj  Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatská ASEZ.

Na podujatí zástupcovia jednotlivých programov predstavili nasledujúce programy a finančné mechanizmy. Pre informáciu uvádzame aj výzvy k aktuálnym programom, ktoré odzneli na infodni v Banskej Bystrici:

Nadnárodný program INTERREG Stredná Európa (Central Europe): V programe bola vyhlásená 4. výzva. Termín na predloženie projektových žiadosti je do 5. júla 2019. Novinkou výzvy je, že predložený návrh projektu musí vychádzať z už zrealizovaných výstupov programu INTERREG Stredná Európa a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy.

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/

Nadnárodný program INTERREG Dunaj (Danube): vVtomto programe bola posledná (4. výzva) ukončená v marci 2019. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa predpokladá vyhlásenie výzvy v rámci finančného nástroja Seed Money Facility.

https://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

Finančný mechanizmus EHP a Nórska 2014 - 2021 / Švajčiarsky finančný mechanizmus: z finančného programu EHP budú financované témy: kultúra a dobré spravovanie / cezhraničná spolupráca, ako aj Fond pre aktívne občianstvo. Nórsky finančný mechanizmus bude financovať program miestneho rozvoja a inklúzie, domáce a rodovo podmienené násilie a sociálny dialóg. Zmena klímy a obchod a inovácie budú financované z oboch finančných mechanizmov.

www.eeagrants.sk

Zverejnenie výziev vo Švajčiarskom finančnom mechanizme sa predpokladá v roku 2020.

www.swiss-contribution.sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ: V súčasnosti sú otvorené výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prioritnej osi 2: Kvalita životného prostredia k 13. júna 2019.

www.sk-cz.eu/sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-PL: V programe je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v prioritnej osi 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Výzva je otvorená do 14. júna 2019.

https://sk.plsk.eu

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-H: K 1. aprílu 2019 boli zverejnené druhé výzvy z Fondu malých grantov pre oblasť východného a západného cezhraničného územia s termínmi na predkladanie žiadosti k 30. júnu 2019, 30. septembru 2019 a 15. januáru 2020 v prioritnej osi - príroda a kultúra a prioritnej osi - podpora spolupráce medzi verejnými orgánmi a občanmi v cezhraničnom území.

www.skhu.eu/call-for-proposals

Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko – Ukrajina: Zverejnenie tretej výzvy v programe sa očakáva v druhej polovici roka 2019.

https://huskroua-cbc.eu

Medzinárodný vyšehradský fond: Najbližší termín na predloženie žiadosť o grant v rámci troch možných programov, ktoré tento fond ponúka, je 1. jún a 1. október 2019.

www.visegradfund.org

Program Erasmus+ - programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport: Program má otvorených niekoľko výziev v priebehu roka 2019. Kompletné termíny na predkladanie žiadosti o finančný príspevok nájdete na stránkach programu, ktorý spravuje IUVENTA a SAAIC.

www.erasmusplus.sk

Program Kreatívna Európa - podprogram KULTÚRA: Pre projekty európskej spolupráce sa plánujú výzvy na jeseň 2019, pre podprogram literárny preklad v máji 2019. Pre program MEDIA je otvorených niekoľko výziev v priebehu tohto roka. Konkrétne termíny na predkladanie výziev nájdete na:

www.cedslovakia.eu

Ďalšie infodni v rámci jarnej série sa uskutočnia v Bratislave (15. 4. 2019) a Košiciach (7. 6. 2019). Na informačných dňoch vám budú predstavené známe aj menej známe finančné mechanizmy a programy ako napríklad: Interreg - Dunajský nadnárodný program, Interreg - nadnárodný program Stredná Európa, Interreg – programy cezhraničnej spolupráce, Finančný mechanizmus EHP a Nórska, ERASMUS, Medzinárodný vyšehradský fond, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, INTERACT, ESPON, URBACT a iné.

Účasť na podujatí bude zároveň príležitosťou stretnúť sa osobne s koordinátormi jednotlivých finančných mechanizmov a prediskutovať si tak otázky, ktoré vás zaujímajú.

Registrovať sa môžete emailom: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Autor: (Zahraničná sekcia Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.04.2016
Dunajský fond podporí šesť projektov oživenia a kultivácie okolia Dunaja
Stredoeurópska nadácia (CEF) v rámci prvej grantovej výzvy Dunajského fondu podporí šesť projektov, ktoré zveľaďujú a oživujú slovenský tok Dunaja celkovou sumou 26.908 eur.
viac
04.10.2016
Vyhlásili druhú grantovú výzvu Dunajského fondu
V rámci nadačného programu Dunajský fond vyhlásila 3. októbra 2016 Stredoeurópska nadácia druhé grantové kolo, ktoré je zamerané na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji. Informoval o tom Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie.
viac
06.12.2016
Na žiadanie grantu z Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne
Na podanie žiadosti o grant Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne. Neziskové organizácie môžu požiadať o podporu svojich projektov do 15. decembra.
viac
21.10.2018
Dunajský fond podporí 12 projektov na Dunaji sumou 63.500 eur
Spríjemniť pohyb a pobyt na rieke Dunaj, jeho ramenách a na Malom Dunaji, v rozpätí od Bratislavy až po Komárno, je cieľom 12 projektov podporených z Dunajského fondu. V rámci tretej grantovej výzvy sa prerozdelí 63.500 eur, informoval Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.06 %