Nedeľa 21.07.2019
Dnes má meniny 
Daniel
°C
13.11.2018 10:01

Hospodárenie obcí a miest v prvom polroku ovplyvnili aj komunálne voľby


CRIF - SLOVAK CREDIT BUREAU


K 30. 6. 2018 obce a mestá získali 50,26 % z predpokladaného objemu podielových daní a vybrali 51,72 % z rozpočtovaného objemu dane z nehnuteľností.


Daň za rozvoj vybralo k 30. 6. 2018 iba 77 obcí a miest v celkovom objeme 6,981 mil. eur. Na medziročnom náraste kapitálových výdavkov o 50,52 % sa 42,85 % podieľali výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Rozpočtové hospodárenie samospráv (obcí, miest a nimi zriadených rozpočtových organizácií) v Slovenskej republike sa k 30. 6. 2018 skončilo celkovo s prebytkom 333,079 mil. eur, čo v porovnaní s 343,380 mil. eur k 30. 6. 2017 predstavuje zhoršenie plusového výsledku hospodárenia o 3 %. Ako ďalej vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa účtovný prebytok samospráv medziročne zvýšil o 5,70 % zo 422,155 mil. eur k 30. 6. 2017 na 446,217 mil. eur k 30. 6. 2018.

Z analýzy spoločnosti CRIF SK tiež vyplýva, že prebytok vo výške 445,595 mil. eur bol dosiahnutý v bežnom rozpočte a vo výške 113,139 mil. eur vo finančných operáciách samospráv. „Kapitálový rozpočet bol k 30. 6. 2018 schodkový a medziročne sa jeho záporný výsledok zvýšil z 82,241 mil. eur v rovnakom období roku 2017 na 112,517 mil. eur, t. j. o 36,81 % z dôvodu medziročného zvýšenia rozdielu kapitálových výdavkov v porovnaní s kapitálovými príjmami,“ zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. „Domnievame sa, že medziročný nárast kapitálových výdavkov o 50,52 % bol ovplyvnený o. i. aj novembrovými komunálnymi voľbami, samosprávy viac investovali ako v rovnakom období predchádzajúceho roku, pričom iba na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vynaložili 42,85 % z objemu kapitálových výdavkov,“ upresnila J. Marková.

Celkový objem príjmov vo výške 2 441,818 mil. eur oproti 2 198,986 mil. eur k 30. 6. 2017 vzrástol o 11,04 %. Na ich výške sa 86,31 % podieľali bežné príjmy v čiastke 2 107,598 mil. eur, 5,28 % kapitálové príjmy v čiastke 129,036 mil. eur a 8,40 % príjmové finančné operácie v čiastke 205,184 mil. eur.

„Najväčší podiel na daňových príjmoch má dlhodobo výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), tzv. podielové dane. Ich objem 966,832 mil. eur sa oproti 879,945 mil. eur k 30. 6. 2017 zvýšil o 9,87 %, pričom podiel samospráv z výnosov DPFO sa oproti roku 2017 nezmenil a zostal vo výške 70 % (podiel vyšších územných celkov je 30 %). Dôvodom nárastu objemu podielových daní bol jej vyšší výber štátom, vyvolaný rastom príjmov fyzických osôb a vyššou zamestnanosťou,“ zdôvodnila J. Marková. Samosprávam bolo poukázaných 50,26 % z predpokladaného ročného objemu podielových daní na rok 2018. Na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 177,88 eura podielových daní, čo je o oproti 162,17 eura v rovnakom období roku 2017 viac o 15,71 eura, resp. o 9,69 %.

Súčasťou miestnych daní je aj daň z nehnuteľností, z ktorej k 30. 6. 2018 samosprávy získali 178,706 mil. eur, čo predstavuje 14,03-percentný podiel na daňových príjmoch a zároveň 51,72 % z ich rozpočtovaného objemu na rok 2018. Na jej objeme sa 25,18 % podieľala daň z pozemkov (45,000 mil. eur), 66,63 % daň zo stavieb (119,072 mil. eur) a 8,19 % daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (14,635 mil. eur). „Stále pretrvávajú rezervy pri výbere dane z nehnuteľností, najmä pokiaľ ide o prehľad o vlastníkoch nehnuteľností, dôsledný výber dane od všetkých daňovníkov a dohliadanie na ich včasnú úhradu,“ doplnila J. Marková. S účinnosťou od 31. 12. 2016 môžu samosprávy ustanoviť miestny poplatok za rozvoj, ktorý je príjmom rozpočtu a má byť použitý na úhradu kapitálových výdavkov. „Napriek tejto možnosti zvýšiť si príjmy vybralo daň za rozvoj k 30. 6. 2018 iba 77 samospráv v objeme 6,981 mil. eur, v rovnakom období minulého roku ich bolo 33 a výnos dosiahol 0,401 mil. eur. Výrazne najvyšší výnos z tejto dane dosiahli k 30. 6. 2018 v súhrne samosprávy Bratislavského kraja, najnižší bol v samosprávach Košického a Nitrianskeho kraja. Predpokladáme, že jedným z možných dôvodov nevyužívania tejto dane samosprávami je aj ich obava, že investor sa rozhodne realizovať svoju investíciu napr. v susednej samospráve, ktorá poplatok za rozvoj nevyberá,“ dopĺňa J. Marková.

Objem celkových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií 1 995,601 mil. eur sa oproti 1 776,830 mil. eur k 30. 6. 2017 zvýšil o 12,31 %. Na ich výške sa 83,28 % podieľali bežné výdavky v čiastke 1 662,003 mil. eur, 12,10 % kapitálové výdavky v čiastke 241,553 mil. eur a 4,61 % výdavkové finančné operácie v čiastke 92,045 mil. eur. „Na medziročnom náraste objemu kapitálových výdavkov o 50,52 % sa najväčším, až 42,85-percentným podielom, podieľali výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia,“ uviedla J. Marková.

Spoločnosť CRIF SK analyzovala údaje o príjmoch a výdavkoch k 30. 6. 2018 za 5128 subjektov – z toho bolo 2763 obcí, 162 miest a 2203 rozpočtových organizácií; v rovnakom období roku 2017 hodnotila údaje za 5121 subjektov – z toho bolo 2757 obcí, 162 miest a 2202 rozpočtových organizácií.

V prvom polroku 2018 samosprávy a ich rozpočtové organizácie hospodárili s prebytkom

Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu), ktoré v stanovenom termíne predložili Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, skončilo k 30. 6. 2018 celkovo s prebytkom 333,079 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní s 343,380 mil. eur k 30. 6. 2017 predstavuje zhoršenie plusového výsledku hospodárenia o 3 %. Dôvodom nepriaznivého vývoja bolo rýchlejšie tempo rastu celkových výdavkov v porovnaní s tempom rastu celkových príjmov. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vyšší, dosiahol 446,217 mil. eur, a oproti 422,155 mil. eur v rovnakom období roku 2017 sa zvýšil o 5,70 % (tabuľka č. 1).

Z analýzy spoločnosti CRIF SK tiež vyplýva, že prebytok vo výške 445,595 mil. eur bol dosiahnutý v bežnom rozpočte a vo výške 113,139 mil. eur vo finančných operáciách samospráv. „Kapitálový rozpočet bol k 30. 6. 2018 schodkový, a medziročne sa jeho záporný výsledok zvýšil z 82,241 mil. eur v rovnakom období roku 2017 na 112,517 mil. eur, t. j. o 36,81 % z dôvodu medziročného zvýšenia rozdielu kapitálových výdavkov v porovnaní s kapitálovými príjmami,“ zhodnotila J. Marková, hlavná analytička CRIF SK. V súhrne nevykázali samosprávy ani jedného kraja účtovný schodok v hospodárení. Účtovný prebytok sa medziročne zvýšil najvýraznejšie v Bratislave hlavnom meste (o 121,35 %), v menšej miere v meste Košice (o 61,67 %), v samosprávach Bratislavského (o 22,51 %), Prešovského (o 2,95 %) a Trnavského kraja (o 0,68 %). Najväčší medziročný pokles prebytku hospodárenia bol v samosprávach Banskobystrického (o 7,83 %) a Trenčianskeho kraja (o 6,50 %).

Tabuľka č. 1: Saldo rozpočtov za municipality v SR

Viac v Obecných novinách č. 45-46/2018.

 

 

Autor: (crif-slovak credit bureau)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.09.2016
Mesto Nováky hospodárilo v prvom polroku s prebytkom viac ako 450 000 eur
Mesto Nováky hospodárilo ku koncu prvého polroka tohto roka s prebytkom vo výške 450 491 eur. Vyplýva to z Vyhodnotenia hospodárenia mesta za prvý polrok tohto roka, ktoré na svojom pondelňajšom rokovaní schválili novácki mestskí poslanci.
viac
21.10.2016
Bratislava má ambíciu stať sa sprostredkovateľským orgánom pre IROP
Hlavné mesto SR Bratislava pristúpi k podpisu zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu (ďalej RO) cez mestský sprostredkovateľský orgán (ďalej SORO) podľa §7 zákona o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch.
viac
02.12.2016
Samosprávy v prvom polroku 2016 hospodárili veľmi zodpovedne
Objem podielových daní poukázaný samosprávam bol oproti polroku 2011 vyšší až o 50,41 %. Samosprávy čerpali bankové úvery na rozvojové aktivity rozvážne.
viac
11.09.2017
Bánovce nad Bebravou hospodárili v prvom polroku s prebytkom
Bánovce nad Bebravou uzavreli hospodárenie v 1. polroku s prebytkom vo výške 1 704 640,20 eura. Vyplýva to zo správy o plnení rozpočtu mesta k 30. júnu, ktorú na svojom rokovaní minulý týždeň schválili bánovskí mestskí poslanci. Potvrdil to zástupca primátora Peter Bulík.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.06 %