Streda 12.12.2018
Dnes má meniny 
Otília
2°C Bratislava
20.04.2017 04:16

Finančná sekcia o daniach, školstve, rozpočtových pravidlách aj informatizácii


Snímka: (zmos)


Koncom marca v Sučanoch rokovala sekcia ekonomiky Rady ZMOS. Témami boli dane, regionálne školstvo, aktuálna legislatíva aj informatizácia.


O aktuálnej situácii v oblasti financovania regionálneho školstva informoval výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Okrem iného poukázal na finančné riziká spojené so zvyšovaním platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra tohto roku, čo navrhuje rezort školstva. Zároveň informoval o ďalšom možnom riziku, ktoré vidí v návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. „Podľa tohto návrhu by malo byť v predškolskom zariadení umiestnené každé dieťa vo veku od troch do šiestich rokov. V prípade, že sa tak nestane, navrhuje sa, aby mestá a obce uhrádzali za každé nezaradené dieťa do predškolského zariadenia zákonnému zástupcovi príspevok v sume 202 eur mesačne,“ povedal na rokovaní výkonný podpredseda. Členovia sekcie sa zhodli na tom, aby bol zachovaný súčasný systém financovania regionálneho školstva s dôrazom na začatie procesu optimalizácie siete škôl a na skvalitňovanie systému odmeňovania v školstve.

Priebežnú informáciu o návrhoch na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uviedol tajomník sekcie Ladislav Adamovič. Členovia sekcie odporučili, aby bol materiál predložený na Radu ZMOS, na ktorom by sa malo prijať stanovisko k ďalšiemu postupu ZMOS k legislatívnym iniciatívam.

Predseda sekcie Vladimír Bajan uviedol materiál o priebehu a podmienkach implementácie projektu DCOM. Materiál bol uvedený na základe dohody členov sekcie, aby sa stala spojovacím článkom medzi mestami a obcami a prevádzkovateľom IS DCOM v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri prevádzke IS DCOM. Zástupcovia združenia DEUS v tomto bode rokovania prezentovali doterajšie poznatky a informácie o priebehu jeho implementácie v samosprávach, ktoré podpísali zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

Výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány informoval o rokovaní pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V rozprave k tejto téme dominovala predovšetkým skutočnosť, že minimálna mzda je vyššia v porovnaní s tarifnými platmi v nižších tarifných triedach a stupňoch. Členovia sekcie sa zhodli na tom, že je nevyhnutné prijať nový model odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ekonomická sekcia prerokovala aj návrh novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej dosah na hospodárenie miest a obcí od roku 2017. Novela sa týka úprav v ustanoveniach k vykazovaniu príjmov a výdavkov v rozpočtových organizáciách, vykazovania podnikateľskej činnosti obcí, ktorá sa bude jednotne rozpočtovať a vykazovať na samostatnom účte, používania návratných zdrojov financovania vo vzťahu k dodávateľským úverom. Okrem toho zasahuje do problematiky vykazovania dlhu a pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Členovia sekcie tiež prerokovali informáciu o výsledkoch kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva, ktorú uskutočnil NKÚ vo vybraných obciach za rok 2016, ako aj informáciu o plnení priorít 27. snemu ZMOS, diskusných príspevkov delegátov 27. snemu a námetov a požiadaviek vyplývajúcich zo zasadnutí snemov regionálnych združení.

Obecné noviny č. 15-16/2017 str. 2

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.10.2016
Branislav Grimm: Treba riešiť nedostatočné financovanie preneseného výkonu
Mgr. Branislav Grimm je primátorom Senice a zároveň predsedom sekcie školstva, kultúry a športu Rady ZMOS. V rozhovore nám priblížil aktivity odbornej činnosti aj svoje názory na rôzne aspekty samosprávy.
viac
21.10.2016
Aj v roku 2017 by sa slovenskej ekonomike malo dariť
V roku 2017 by si slovenská ekonomika mala udržať pomerne silné tempo rastu. Pracovný trh by si mal pripísať ďalšie zlepšenie a podporiť domácu spotrebu a sektory na ňu naviazané, ako aj pozitívne vplývať na výnos dane z príjmu fyzických osôb a tým aj na daňové príjmy miest a obcí.
viac
05.06.2017
Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.
viac
01.11.2017
V Bratislave rokovala školská sekcia ZMOS
V poradí piate riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo v polovici októbra v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave. Rokovanie sa venovalo školstvu, športu aj konkrétnej oblasti z kultúry.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %